next

Click on a word to bring up parses, dictionary entries, and frequency statistics

[p. 227]

ον τηε πρινξιπλε οφ ξολδ ῾δε πριμο φριγιδὀ
ιντροδυξτιον

τηις λιττλε εσσαψ, ορ οπεν λεττερ το φαϝορινυς, ις νοτ ωριττεν ιν α ξοντροϝερσιαλ σπιριτ, τηουγη α φεω σηαρπ ξομμεντς αρε μαδε φρομ τιμε το τιμε. ηαϝινγ εσταβλισηεδ ῾ξηαπτερς 5-7᾿ τηατ αν ελεμεντ οφ ξολδ ρεαλλψ εχιστς, πλυταρξη προξεεδς το ξονσιδερ ωηατ τηατ ελεμεντ μαψ βε. σινξε φιρε ις οβϝιουσλψ εχξλυδεδ, ξαν ιτ βε αιρ, ας τηε στοιξς βελιεϝε 8-12᾿, ορ ωατερ, ας εμπεδοξλες, ανδ αν εαρλψ περιπατετιξ, στρατο, ηολδ 13-16᾿ ̣ ορ, ινδεεδ, μαψ ιτ βε εαρτη ιτσελφ 17-22᾿ ̣ τηις λαττερ οπινιον ις αππαρεντλψ πυτ φορωαρδ βψ πλυταρξη ας αν οριγιναλ ξοντριβυτιον το τηεορετιξαλ πηψσιξς ανδ τηερε ις νο ρεασον το βελιεϝε ιτ ις νοτ ηις. τηε εσσαψ ξλοσες, ηοωεϝερ, ωιτη α ρεξομμενδατιον το σξεπτιξισμ,1 σο τηατ ουρ αυτηορ μαψ νοτ ηαϝε ρεγαρδεδ ηις αττεμπτεδ προοφ ας ξογεντ, ας ινδεεδ ιτ ις νοτ.

τηε ωορκ ωας προβαβλψ ωριττεν ιν δελπηι ξφ. 953 ξ-δ ανδ αφτερ α.δ. 107-949 ε, νοτἐ ανδ αδδρεσσεδ το τηε ψουνγ πηιλοσοπηερ φαϝορινυς,2 τηε γρεατ λοϝερ οφ αριστοτλε μορ. 734 φ̓, ωηο ις αλσο α σπεακερ ιν σψμποσιαξς, ϝιιι. ιο. τηουγη φαϝορινυς ωας ιν αλλ [p. 228] λικελιηοοδ σομε τωεντψ ψεαρς ψουνγερ τηαν πλυταρξη, τηε τωο μεν δεδιξατεδ σεϝεραλ ωορκς το εαξη οτηερ.3 ιν τηε πρεσεντ εσσαψ ιτ ις, περηαπς, οδδ τηατ οφ τηε τηρεε θυοτατιονς φρομ αριστοτλε ονε ις α ρεβυκε 950 β̓, ονε ις αππαρεντλψ α παρτιαλ μισξιτατιον 948 α, νοτἐ, ωηιλε τηε τηιρδ ις οφ νο ιμπορτανξε. νο δουβτ ιτ ις ιν ϝιρτυε οφ φαϝορινυσ᾽ ψουτη τηατ ηις ιδολ ις τρεατεδ σο λιγητλψ, ανδ τηατ τηε σξεπτιξαλ νοτε ις σουνδεδ σο φιρμλψ ατ τηε ενδ. τηε ψουνγ περιπατετιξ ωας αλσο θυοτεδ βψ πλυταρξη ῾φορ παρτιαλ ρεφυτατιον̓ ιν μορ. 271 ξ ; βυτ πλυταρξη ῾ιφ ταρν4 ανδ οτηερς αρε ριγητ̓ βεξαμε μυξη μορε φαϝουραβλε το περιπατετιξς λατερ ιν ηις λιφε ῾ε.γ. ιν τηε λιφε οφ αλεχανδερ᾿.

βερναρδακις ς τεχτ οφ τηις ωορκ ις ονε οφ ηις μοστ υνσατισφαξτορψ ; εϝεν φορ αν εδιτιο μινορ ιτ ις ξαρελεσς ανδ ξονφυσεδ το α δεπλοραβλε εχτεντ. νορ αρε τηε μεανς οφ ξορρεξτινγ ανδ συππλεμεντινγ ιτ ατ ηανδ, τηε φιφτη τευβνερ ϝολυμε βεινγ στιλλ, ονε φεαρς, ιν τηε ρεμοτε φυτυρε. τηεν, τοο. τηε ονλψ πηοτογραπης αϝαιλαβλε ωερε τηοσε οφ ε ανδ Β. ωηιξη αρε νοτ λικελψ το αδδ μυξη το ουρ κνοωλεδγε.5 ξονσεθυεντλψ τηε ονλψ ξουρσε τηατ σεεμεδ πρυδεντ ωας το ρετυρν το [p. 229] ωψττενβαξη ωηερεϝερ τηερε ωας α ρεασοναβλε δουβτ. βερναρδακις ηας βεεν ταξιτλψ ξορρεξτεδ ῾ορ αλτερεδ, ωηιξηεϝερ ιτ μαψ βἐ ιν α γοοδ μανψ πλαξες. τηις ηας βεεν δονε ξονσιστεντλψ ωηεν βοτη ε ανδ Β αγρεε ωιτη ωψττενβαξη᾽ς ανδ ηυττεν᾽ς σιλενξε ; βερναρδακισ᾽ς σιλενξε, υνφορτυνατελψ, αππεαρς το ηαϝε νο σιγνιφιξανξε.

τηε ωορκ ις νο. 90 ιν τηε ξαταλογυε οφ λαμπριας. [p. 231]

1 See J. Schröter, Plutarchs Stellung zur Skepsis (Greifswald, 1911), pp. 23 and 40. He compares other recomendations to the suspension of judgement, such as Mor. 430 f - 431 a. Cf. also Hartman, De Plutarcho, pp. 253 f.

2 For the details see Ziegler's article on Plutarch in Pauly-Wissowa, RE, col. 675.

3 Lamprias cat. 132: Plutarch's Letter to Favorinus on Friendship (or The Use of Friends); Galen, de Opt. Doctr. (i. 41 K): Favorinus's Plutarch, or On the Academic Disposition. See also Suidas, s.v. Φαβωρῖνος.

4 Alexander the Great, ii. 298 f.

5 See the recent brisk controversy as to their relationship: Manton, Class. Quart. xliii (1949), pp. 97-104; Hubert, Rhein. Mus. xciii (1950), pp. 330-336; Einarson and De Lacy, Class. Phil. xlvi (1951), p. 110, n. 56; Flaceliere, ed. Plutarch, Amatorius, pp. 35 ff. The evidence in this essay, for what it may be worth, seems to make it unlikely that B was here copied from either E or an immediate descendant; they both appear to go back to a common ancestor, perhaps through several intermediaries: see, e.g., 951 a, b, d, 953 e. See now Cherniss supra, pp. 27, note a; 31, 32.

load Vocabulary Tool
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: