previous next

Click on a word to bring up parses, dictionary entries, and frequency statistics

Κιουίλιος 1 γάρ, τὴν ἐν Γαλατίᾳ κινήσας ἀπόστασιν, ἄλλους τε πολλοὺς ὡς εἰκὸς ἔσχε κοινωνοὺς καὶ Σαβῖνον ἄνδρα νέον οὐκ ἀγεννῆ, πλούτῳ δὲ καὶ δόξῃ ἀνθρώπων πάντων 2 ἐπιφανέστατον. ἁψάμενοι δὲ πραγμάτων μεγάλων ἐσφάλησαν καὶ δίκην δώσειν προσδοκῶντες οἱ μὲν αὑτοὺς ἀνῄρουν, οἱ δὲ φεύγοντες ἡλίσκοντο. τῷ δὲ Σαβίνῳ τὰ μὲν ἄλλα πράγματα ῥᾳδίως παρεῖχεν ἐκποδὼν γενέσθαι καὶ καταφυγεῖν εἰς τοὺς βαρβάρους: ἣν 3 δὲ γυναῖκα πασῶν ἀρίστην ἠγμένος 4 ἦνἐκεῖ μὲν Ἐμπονὴν 5 [p. 460] ἐκάλουν, Ἑλληνιστὶ δ᾽ ἄν τις Ἡρωίδα προσαγορεύσειεν: — οὔτ᾽ ἀπολιπεῖν 6 δυνατὸς ἦν οὔτε 7 μεθ᾽ ἑαυτοῦ κομίζειν. ἔχων οὖν κατ᾽ ἀγρὸν ἀποθήκας χρημάτων ὀρυκτὰς ὑπογείους, ἃς δύο μόνοι τῶν ἀπελευθέρων συνῄδεσαν 8, τοὺς μὲν ἄλλους ἀπήλλαξεν οἰκέτας, ὡς μέλλων φαρμάκοις ἀναιρεῖν ἑαυτόν, δύο δὲ πιστοὺς παραλαβὼν εἰς τὰ ὑπόγεια κατέβη: πρὸς δὲ τὴν γυναῖκα Μαρτιάλιον ἔπεμψεν ἀπελεύθερον ἀπαγγελοῦντα τεθνάναι μὲν ὑπὸ φαρμάκων, συμπεφλέχθαι δὲ μετὰ τοῦ σώματος τὴν ἔπαυλιν: ἐβούλετο γὰρ τῷ πένθει χρῆσθαι 9 τῆς γυναικὸς ἀληθινῷ 10 πρὸς πίστιν τῆς λεγομένης τελευτῆς καὶ συνέβη: ῥίψασα γάρ, ὅπως ἔτυχε, τὸ σῶμα μετ᾽ οἴκτων 11 καὶ ὀλοφυρμῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ νύκτας ἄσιτος διεκαρτέρησε. ταῦτα δ᾽ Σαβῖνος πυνθανόμενος καὶ φοβηθείς, μὴ διαφθείρῃ παντάπασιν ἑαυτήν, ἐκέλευσε φράσαι κρύφα τὸν Μαρτιάλιον πρὸς αὐτήν, ὅτι ζῇ καὶ κρύπτεται, δεῖται δ᾽ αὐτῆς ὀλίγον ἐμμεῖναι τῷ πένθει, καὶ μηδὲ ... 12 πιθανὴν ἐν τῇ προσποιήσει γενέσθαι. τὰ μὲν οὖν ἄλλα παρὰ τῆς γυναικὸς ἐναγωνίως συνετραγῳδεῖτο τῇ δόξῃ τοῦ πάθους: ἐκεῖνον δ᾽ ἰδεῖν ποθοῦσα νυκτὸς ᾤχετο, καὶ πάλιν ἐπανῆλθεν: ἐκ δὲ τούτου λανθάνουσα τοὺς ἄλλους ὀλίγον ἀπέδει συζῆν ἐν Ἅιδου τἀνδρὶ πλέον 13 ἑξῆς [p. 461] ἑπτὰ μηνῶν ἐν οἷς κατασκευάσασα τὸν Σαβῖνον ἐσθῆτι καὶ κουρᾷ καὶ καταδέσει τῆς κεφαλῆς ἄγνωστον εἰς Ῥώμην ἐκόμισε μεθ᾽ ἑαυτῆς τινῶν ἐλπίδων 14 ἐνδεδομένων. πράξασα δ᾽ οὐδὲν αὖθις ἐπανῆλθε, καὶ τὰ μὲν πολλὰ ἐκείνῳ συνῆν ὑπὸ γῆς, διὰ χρόνου δ᾽ εἰς πόλιν ἐφοίτα ταῖς φίλαις ὁρωμένη καὶ οἰκείαις γυναιξί. τὸ δὲ πάντων ἀπιστότατον 15, ἔλαθε κυοῦσα λουομένη μετὰ τῶν γυναικῶν: τὸ γὰρ φάρμακον, τὴν κόμην αἱ γυναῖκες ἐναλειφόμεναι 16 ποιοῦσι χρυσοειδῆ καὶ πυρράν 17, ἔχει λίπασμα σαρκοποιὸν χαυνωτικὸν σαρκός, ὥσθ᾽ οἷον διάχυσὶν τινα διόγκωσιν ἐμποιεῖν: ἀφθόνῳ δὴ χρωμένη τούτῳ πρὸς τὰ λοιπὰ μέρη τοῦ σώματος, αἰρόμενον καὶ ἀναπιμπλάμενον ἀπέκρυπτε τὸν τῆς γαστρὸς ὄγκον. τὰς δ᾽ ὠδῖνας αὐτὴ καθ᾽ ἑαυτὴν διήνεγκεν, ὥσπερ ἐν φωλεῷ λέαινα καταδῦσα πρὸς τὸν ἄνδρα, καὶ τοὺς γενομένους ὑπεθρέψατο σκύμνους ἄρρενας: δύο γὰρ ἔτεκε. τῶν δ᾽ υἱῶν μὲν ἐν Αἰγύπτῳ πεσὼν ἐτελεύτησεν, δ᾽ ἕτερος ἄρτι καὶ πρῴην γέγονεν ἐν Δελφοῖς παρ᾽ ἡμῖν ὄνομα Σαβῖνος. ἀποκτείνει μὲν οὖν αὐτὴν Καῖσαρ: ἀποκτείνας δὲ δίδωσι δίκην, ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ τοῦ γένους παντὸς ἄρδην ἀναιρεθέντος. οὐδὲν γὰρ ἤνεγκεν τόθ᾽ ἡγεμονία σκυθρωπότερον 18 οὐδὲ μᾶλλον ἑτέραν εἰκὸς ἦν καὶ θεοὺς καὶ δαίμονας ὄψιν ἀποστραφῆναι: καίτοι τὸν οἶκτον ἐξῄρει τῶν θεωμένων τὸ [p. 462] θαρραλέον αὐτῆς καὶ μεγαλήγορον, καὶ μάλιστα παρώξυνε τὸν Οὐεσπασιανόν 19, ὡς ἀπέγνω τῆς σωτηρίας πρὸς αὐτὸν ἀλλαγὴν 20 21 κελεύουσα: βεβιωκέναι γὰρ ὑπὸ σκότῳ καὶ κατὰ γῆς ἥδιον βασιλεύειν ἐκείνῳ 22. ’

1 Κιουίλιος (Civilis) em. Madvigius: Κιούλιος

2 τῶν ἄλλων πάντων W sed cf. lin. 20 πασῶν (sc. γυναικῶν) ἀρίστην

3 ἣν *: ἦν

4 ἠγμένος ἦν *: ἠγμένος, ἣν ita enim Plut. constanter loquitur vid. Symb.

5 Ἐμπονὴν] Epponinam Tacitus. Ἐμπονίναν Amyotus. Σεμόνην Salmasius

6 ib. malim ἀπολείπειν

7 οὔτε] ταύτην οὔτε aut ἢν οὔτε corrigunt male vid. Symb.

8 *: συνῄδεισαν

9 πένθει χρῆσθαι M: 13 BE

10 ib. idem: ἀληθινῶς

11 οἴκτων Winckelmannus (coll. p. 116e): 6 E 8 B

12 lac. 19 E 22 B. Supplendum cum R καὶ μηδὲν ὅλως παραλιπεῖν ὥστε aut καὶ μηδὲν δράματος ἐλλείπειν ὥστε cf. p. 749a

13 *: τῷ ἀνδρὶ πλέον Winck.: πλὴν. Fort. Plut. dixerat πλεῖν more Attico

14 ἐλπίδων add. R sed ante τινῶν

15 ἀπιστότατον] ἄπιστον τούτων BE

16 ἀναλειφόμεναι iidem

17 ib. πυρὰν iidem

18 ἤνεγκε τότε ἦγεμονίαν σκυθρωποτέραν iidem

19 οὐεσπεσιανὸν BE

20 ἀλλαγὴν] ἀπάγειν ὑπὸ γῆν aut ἀπάγειν R

21 πρὸς αὐλὸν ἀπάγειν Emperius. προσαιτεῖν ἄλλαγὴν Madvigius

22 scripsi βασιλεύειν ἐκείνῳ i. e. τὸ βεβιωκέναι ὑπὸ σκότῳ ἦν ἥδιον αὐτῇ ἐκείνῳ τὸ βασιλεύειν. Libri dant βασιλεύων ἐκείνως (ἐκεινῶς B)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License.

An XML version of this text is available for download, with the additional restriction that you offer Perseus any modifications you make. Perseus provides credit for all accepted changes, storing new additions in a versioning system.

load focus English (Goodwin, 1874)
load Vocabulary Tool
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: