previous next
ὀρθός , ή, όν,
A.straight,
I. in height, upright, standing, Hom., who commonly joins it with “στῆναι, στῆ δ᾽ ὀρθόςIl.23.271, al., cf. Hdt.5.111,9.22 (where it is used of a horse rearing); “ὀρθαὶ τρίχες ἔστανIl.24.359, cf. Hes.Op.540 ; “ὀρθῶν ἑσταότων ἀγορήIl.18.246 ; “οἱ δ᾽ ἐν νηΐ μ᾽ ἔδησαν . . ὀρθὸν ἐν ἱστοπέδῃOd.12.179, cf. S.Aj.239 (anap.); “κυρβασίας . . ὀρθὰς εἶχον πεπηγυίαςHdt.7.64 ; “ὀρθὸν αἴρεις κάραA.Ch. 496, etc.; ὀρθὸν οὖς ἵστησι pricks up his ear, S.El.27, etc.; applied to the erect posture of man, Arist.PA653a31, al.; . θηρίον, of man, Philem.3 ; of buildings, standing with their walls entire,[τὸ Πάνακτον] ὀρθὸν παραδοῦναιTh.5.42 ; “ὀρθαὶ κίονεςPi.P.4.267, cf. PLond. 3.755v.2(iv A. D.); of a standing crop, ib.1165.2 (ii A. D.). Adv., “ὀρθῶς ἑστῶτεςArist.PA689b19.
b. Geom., at right angles to . . ,εὐθεῖα πρὸς ἐπίπεδον ὀρθή ἐστιν ὅταν . . Euc.11Def.3.
c. Astrol., ὀρθὰ ζῴδια signs which rise vertically, opp. πλάγια, Doroth. in Cat. Cod. Astr.5 (1).240.
II. in line, straight (opp. σκολιός crooked and πλάγιος aslant), ἀντ᾽ ἠελίου τετραμμένος ὀρθός straight, right opposite the sun, Hes.Op.727 ; “ὀρθὸν εὐθύνοι βέλοςA.Fr.200 ; ποιῶν ὀρθὰ πάντα πρὸςκανόναIG7.3073.108 (Lebadea, ii B. C.); . τρῶμα longitudinal to the muscle, opp. ἐπικάρσιος, Hp.Prorrh.2.15 ; “ὀρθὸς εἰς ὁδὸν πορεύεταιS. Aj.1254 ; “εἶμι . . . ὁδόνThgn.945 ; “. κέλευθον ἰώνPi.P.11.39 ; ὀρθὴν κελεύεις, i. e. ὀρθὴν ὁδόν με ἰέναι κ., Ar.Av.1 ; so ὀρθὴν ἄνω δίωκε (sc. όδόν) Id.Th.1223 (but ὀρθήν, = εὐθύς, Hyp.Fr.257); δι᾽ ὀρθῆς τήνδε ναυκληρεῖς πόλιν (sc. ὁδοῦ) S.Ant.994 ; “εἰς ὀρθὸν τρέχεινDiph.61.5 ; “εἰς ὀρθὸν ἀποδοῦναιto face the front originally held, Ascl.Tact.10.1 ; “κατ᾽ ὀρθὸν εὐδρομεῖνMen.681 ; also “ὀρθᾷ χερίstraightway, Pi.O.10(11).4 ; ὀρθῷ ποδί ib.13.72, Fr.167 ; but τιθέναι ὀρθὸν πόδα is prob. to put the foot out, as in walking, A.Eu.294 (v. “κατηρεφής1), cf. E.Med. 1166.
2. βλέπειν ὀρθά, opp. being blind, S.OT419 ; “ὀρθὸν ἀνέβλεψεrecovered his sight, IG 14.966 (Rome, ii A. D.); “ἐξ ὀμμάτων . . κἀξ ὀρθῆς φρενόςS.OT528 ; ὀρθοῖς ὄμμασιν ib.1385 ; v. ὄμμα 1.
III. metaph.,
1. right, safe, prosperous:
b. partly from signf. 11, κατ᾽ ὀρθὸν ἐξελθεῖν, of prophecies, S.OT88, cf. OC1424; κατ᾽ ὀρθὸν οὐρίσαι to speed in prosperous course, Id.OT695 (lyr.).
2. right, true, correct, ἄγγελος, ἀγγελία, νόος, Pi.O.6.90, P.4.279, 10.68 ; “μάρτυρεςA.Eu. 318 (anap.), etc.; “γλῶσσαS.Fr.351 ; “ὀρθᾷ φρενίPi.O.8.24; ὄρθ᾽ ἀκούειν to be rightly, truly called, S.OT903 (lyr.); “κατὰ τὸ . δικάζεινHdt. 1.96; “. λόγῳstrictly speaking, in very truth, Id.2.17, 6.68, etc.: so in Adv., “ὀρθῶς λέγεινId.1.51 ; “. ἔλεξαςS.Ph.341 ; “. φράσαιA.Ch.526 ; “εἴρηκας .S.El.1040; “. φρονεῖνA.Pr.1000, Archyt.1 (so “εἰς ὀρθὸν φ.S. Fr.612); “. γνῶναιAntipho 2.2.8 ; . ἔχει it is right, c. inf., Pl.Euthphr. 9a ; “. ἐνδίκως τ᾽ ἐπώνυμονA.Th.405, cf. 829 (anap.): in answers, rightly, exactly, Pl.Prt.359e; “. γεDiph.32.18: Sup., “ὀρθότατα καλεόμενοςHdt.4.59 ; so “τὸ ὀρθὸν ἐξείρηκαS.Tr.374 ; φωνεῖν δίκης ἐς ὀρθόν ib.347 ; “κατ᾽ ὀρθόνPl.Ti.44b.
4. upright, just,ἐμμένειν . νόμῳS.Aj.350 (lyr.); “τὸ .uprightness, Pl.R.540d ; ἐπιστήμη ἐνοῦσα καὶ . λόγος (v. λόγος IV. I) Id.Phd. 73a; . λόγος διὰ πάντων ἐρχόμενος (v. “λόγος111.7) Chrysipp.Stoic.3.4 ; . λόγοι virtues on the intellectual side, Phld.Piet.8. Adv. “ὀρθῶςrightly, justly, Th.3.56; “. καὶ δικαίωςAntipho1.10, IG22.228.14 (iv B. C.), IPE12.32B73 (Olbia, iii B. C.), etc.; “. καὶ νομίμωςIsoc.7.28.
5. of persons, 'straight', straightforward,σμικροὶ καὶ οὐκ ὀρθοὶ τὰς ψυχάςPl. Tht.173a.
1. (sc. ὁδός) v. supr. 11.1.
2. . γωνία right angle, Pl.Ti.55b ; so . alone, Arist.EN1098a30, al.; cf. ὄρθιος v. 1 : τέμνειν πρὸς ὀρθάς to cut at right angles, Euc.3.3, al.; εἴ τις δείξειεν ὅτι αἱ ὀρθαὶ οὐ συμπίπτουσι . . that right angles do not meet (short for 'that two straight lines making, with a third, interior angles equal to two right angles, etc.'), Arist.AP0.74a13 ; τὸ δυσὶν ὀρθαῖς the theorem that the angles of a triangle are together equal to two right angles, ib.85b5 ; ὀρθὸς κῶνος, κύλινδρος, a right cone, cylinder, Archim.Sph.Cyl.1.26, 1.11.
3. (with or without πτῶσις) nominative, Lat. casus rectus, opp. the oblique cases, D.T. 636.3, Str.14.2.28, A.D.Pron.39.10, al., S.E.M.1.177.
V. ὀρθά active verbs, opp. ὕπτια (passive) and οὐδέτερα (neuter), Chrysipp.Stoic.2.59.
VI. . τόνος real or unmodified (cf. supr. 111.3) accent, opp. ἐγκλινόμενος, A.D.Pron.36.10, al.; so ὀρθὴ τάσις ib.54.8, al. (The gloss of Hsch., βορθ-αγορίσκοι, = ., and the dialect forms of Ὀρθεία (q.v.), suggest that the word orig. had ϝ.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide References (76 total)
 • Cross-references in general dictionaries from this page (76):
  • Aeschylus, Eumenides, 1
  • Aeschylus, Eumenides, 294
  • Aeschylus, Eumenides, 318
  • Aeschylus, Libation Bearers, 496
  • Aeschylus, Libation Bearers, 526
  • Aeschylus, Prometheus Bound, 1000
  • Aeschylus, Seven Against Thebes, 405
  • Aeschylus, Seven Against Thebes, 829
  • Antiphon, Against the Stepmother for Poisoning, 10
  • Antiphon, First Tetralogy, 2.8
  • Aristophanes, Birds, 1
  • Aristophanes, Thesmophoriazusae, 1223
  • Aristotle, Nicomachean Ethics, 1098a.30
  • Diodorus, Historical Library, 16.84
  • Euclid, Elements, 11
  • Euripides, Medea, 1166
  • Euripides, Suppliants, 1230
  • Herodotus, Histories, 1.51
  • Herodotus, Histories, 4.59
  • Herodotus, Histories, 5.111
  • Herodotus, Histories, 9.22
  • Herodotus, Histories, 1.96
  • Herodotus, Histories, 2.17
  • Herodotus, Histories, 6.68
  • Herodotus, Histories, 7.64
  • Hesiod, Works and Days, 540
  • Hesiod, Works and Days, 727
  • Homer, Iliad, 24.359
  • Homer, Odyssey, 12.179
  • Isocrates, On the team of horses, 7
  • Isocrates, To Philip, 70
  • Isocrates, Areopagiticus, 28
  • Lycurgus, Against Leocrates, 39
  • Plato, Republic, 341c
  • Plato, Republic, 540d
  • Plato, Euthyphro, 9a
  • Plato, Phaedo, 73a
  • Plato, Phaedo, 67b
  • Plato, Theaetetus, 173a
  • Plato, Laches, 181b
  • Plato, Protagoras, 359e
  • Plato, Timaeus, 44b
  • Plato, Timaeus, 55b
  • Sophocles, Ajax, 1254
  • Sophocles, Ajax, 239
  • Sophocles, Ajax, 350
  • Sophocles, Antigone, 190
  • Sophocles, Antigone, 994
  • Sophocles, Electra, 27
  • Sophocles, Electra, 1040
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 1424
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 1385
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 903
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 1
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 419
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 50
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 528
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 695
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 88
  • Sophocles, Philoctetes, 341
  • Sophocles, Trachiniae, 347
  • Strabo, Geography, 14.2.28
  • Thucydides, Histories, 3.56
  • Thucydides, Histories, 5.42
  • Homer, Iliad, 18.246
  • Homer, Iliad, 23.271
  • Sophocles, Ichneutae, 351
  • Sophocles, Ichneutae, 612
  • Sophocles, Trachiniae, 374
  • Polybius, Histories, 28.17.11
  • Polybius, Histories, 31.7.1
  • Polybius, Histories, 3.112.6
  • Polybius, Histories, 11
  • Plutarch, Philopoemen, 11.1
  • Plutarch, Philopoemen, 12
  • Aelian, De Natura Animalium, 11.32
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: