Plutarch (1869). Plutarchi Vitae parallelae. in aedibus B.G. Teubneri

Segmentation Images poweredbygoogle

thumbnail image thumbnail image thumbnail image thumbnail image thumbnail image thumbnail image thumbnail image thumbnail image thumbnail image thumbnail image
page imgae
page imgae
page imgae
page imgae
page imgae
page imgae
page imgae
page imgae
page imgae
page imgae

Results From Top Two Classifiers

1: New_Teubner

ΜΚΙΑΣ. 3I χους, αὐτοὺς δὲ καὶ τοὺς ἀπὸ Σικελίας φρουρεῖν ἐμβα- λόντας εἰς τὰς λατομίας πλὴν τῶν στρατηγῶν, ἐκείνους δὲ ἀποκτεῖναι. Ταῦτα προσδεχομένων τῶν Συρακου- σίὡν Ερμοκράτης μὲν εἰπών, ὅτι τοῦ νικᾶν κρεῖττόν ἐστι τὸ καλῶς χρῆσθαι τή͂ νίκῃ, οὐ μετρίως ε.ͅθορυβήθη, 5 Τύλιππον δὲ τοὺς στρατηγοὺς τῶν Ἀθηναίων ἐξαιτού- μενον ζῶντας ἀγαγεῖν Αακεδαιμονίοις ὑβρίζοντες ἠδη τοῖς εὐτυχήμασιν οἱ Συρακούσιοι κακῶς ἐλεγον, ἄλλως τε καὶ παρὰ τὸν πόλεμον αὐτοῦ τὴν τραχύτητα καὶ τὸ Αακωνικὸν τῆς ἐπιστασίας οὐ ρᾳδίως ἐνηνοχότες, ὡς δὲ10 542 Τίμαιός φησι, καὶ μικρολογίαν τινὰ καὶ πλεονεξίαν κα- τεγνωκότες, ἀρρώστημα πατρῷον, c̓̔φ ᾦκαὶ Κλεανδρί- δης ὁπατὴρ αὐτοῦ δώρων ἁλοὺς ἔφυγε, καὶ οὖτος αὐ- τὸς ἀπὸ τῶν χιλίων ταλάντων, ἃΑύσανδρος ἔπεμψεν εἰς Σπάρτην, ὑφελόμενος τριάκοντα καὶ κρύψας ὑπὸ I5 τὸν ὄροφον τῆς οι.́κίας, εἶτα μηνυθείς, αἴσχιστα πάν- των ἐξέπεσεν.̓ Αλλὰ ταῦτα μὲν ἐν τῷ Αυσάνδρου βίῳ μᾶλλον διηκρίβωται. Δημοσθένην δὲ καὶ Πικίαν ἀπο θανεῖν Τ́ίͅμαιος οὔ φησιν ὑπὸ Συρακουσίων κελευσθέν- τας, ὡς Φίλιστος ἔγραψε καὶ Θουκυδιͅδης, ἀλλ Σ̓φμο-20 κράτους πέμψαντος, ε.́́τι τῆς ἐκκλησίας συνεστώσης, καὶ δἰ ἑνὸς τῶν φυλάκων παρέντων αυ’τοὺς δἰ αὑτῶν ἀποθανεῖν. τὰ μέντοι σώματα πρὸς ταῖς πύλαG ἐκβλη- θέντα κεῖσθαι φανερὰ τοῖς δεομένοις τοῦ θεάματος. Πυνθάνομαι δὲ μέχρι νῦν ἐν Συρακούσαις α’σπίδα κει 25 μένην πρὸς ἱερῷ δείκνυσθαι, Μικίου μὲν λεγομένην, χρυσοῦ δὲ καὶ πορφύρας εὖ πως πρὸς ἄλληλα μεμιγμέ- νων δἰ ὑφῆς συγκεκροτημένη2́ . . XXΠ. Τῶν δἈθηναίων οἱ μὲν πλεῖστοι διεφθά- ρησαν ε’ν ται.͂ς λατομίαις ὑπὸ νόσου καὶ διαίτης πονηρᾶς,30 εἰς ἡμέραν ἑκάστην κοτύλας δύο κριθῶν λαμβάνοντες καὶ μίαν ὑδατος, οὐκ ὀλίγοι δἐπράθησαν διακλαπέν- 44 ΠΑΟΥΤΑpΧΟΥ προσερχομένας ε.́δεισαν, μὴ καταφανὲς καὶ γνώριμον εἴη τὸ χωρίον. ἀνέκρινον οὖναὐτάς, τί βούλονται καὶ τίνες εἰσίν.̔ Ως δ’ ἀπεκρίναντο δεδιδαγμέναι δεσπότην ζητεῖν ἐνταῦθα κρυπτόμενον, μαθὼν ὁΚράσσος τοῦ Οὐι.βίου 5τὴν πρὸς αὐτὸν παιδιὰν καὶ φιλοφροσύνην ἀνέλαβε τὰς παιδίσκας .καὶ συνῆσαν αὐτῷ τὸν λοιπὸν χρόνον ωτν ἐͅδεῖτο φράζουσαι καὶ διαγγέλλουσαι πρὸς τὸν Οὐιͅβιον. Τούτων φησὶ τὴν ἑτέραν ἤδη πρεσβῦτιν οὖσαν ὁΦαι- νεστέλλας ἰδεῖν αὐτός, καὶ πολλάκις ἀκου-σαι μεμνημέ- Ι0 νης ταῦτα καὶ διεξιούσης προθύμως. VI.̔ Οδὲ Χράσσος ὀκτὼ μῆνας οὕτω διαγαγὼν καὶ διακλαπείς, ἅμα τῷ πυθcσθαι τὴν Κίννα τελευτὴν φα- νερὸς γενόμενος, συνδραμόντων πρὸς αὐτὸν οὐκ ὀλίγων ἀνθρώπων, c-̓πιλεξάμενος δισχιλίους καὶ πεντακοσίους t5 c̓͂πήρχετο τὰς πόλεις. καὶ μίαν γε διήρπασε Μαλάκην, ὡς πολλοὶ γεγράφασιν, αὐτὸν δέ φασιν ἀρνεἰσθαι καὶ διαμάχεσθαι πρὸς τοὺς λέγοντας.̓ Εκ τούτου συναγa- οΜπ αδ γο, υπ ιω ἂα εκ ηρ νβ τε ρε αε μὲ πλ υς ἐλ λκ ικ εο ον αα ι, νῖ ςε τα ὶ να, IΠ σ, φτ κυ ία ρα αο, νλ ο νλ ὶ́ η ῖν λ αν ηδ ὰν τ ἐι έ σα ν, ον οτ πδ να ο. εΣ τσ ξρ ο υο ιΟ αί͂ άν ςλ σύ σλ αἄ αμ ας νς πα ςδ λο τε πρ ιλ ω ἰσ αα ςὺ́ τν Μν Αα τσ αι ευ τδ βς τι ν ὲυ ε μ έ εͅλ .η βω ιχ λν λό ρμ ῳο υο έχ λα νπ νὀ έφ ο ορ ττ νς α ιο ὸκ .ς σε τ ἐ,Ε τΣ οτ νο υρ πτ υα ςά ελ πτ υ ὶ͂σ λρ ιθ αυ αò δν ςα νν ὲl ] αὐτῷ νέους ε.́χειν ἐνεργοὺς καὶ πρὸς ἄλλην ἄλλον ἔτατ- 25 τε πρᾶξιν, ἀποστελλόμενος ει.́ς Μαρσοὺς ἐπὶ στρατιὰν ὁ Κράσσος ἠτει φύλακας. ἡγὰρ πάροδος ἦν παρὰ τοὺς πολεμίους. Εἰπόντος δὲ τοῦ Σύλλα σὺν ο’ργῆ καὶ σφό-Υ δρα πρὸς αὐτόν ,,Δίδωμί σοι φύλακας τὸν πατέρα, τὸν ἀδελφδν, τοὺς φίλους, τοὺς συγγενεῖς, ὦν παρανόμως 30καὶ ἀδίκως ἀναιρεθέντωνἔργῳμετέρχομαιτοὺςφονεῖς,ιι οὕτω παθών τι καὶ παροξυνθεὶς ὁΧράσσος εὐθὺς ἐξῆλ θε, καὶ διὰ τῶν πολεμίων ὠσάμενος εὐρώστως δύναμίν ΜἈΣΣΟΣ. 4ἵ των καὶ τῆς παρασκευῆς ἐπιλαμβανομένων ὁΚράσσος οὐ περιεῖδεν, ἀλλ ἀπήλλαξεν ὑποθεὶς αὑτὸν cίγγυον τριάκοντα καὶ ὀκτακοσίων ταλάντων. Καθόλου δὲ τῆς p̔ώμης εἰς τρεῖς νενεμημένης δυνάμεις, τὴν Πομπηἵου, τὴν Χαίσαρος, τὴν Κράσσου (Κάτωνος γὰρ ἡδόξα μεί- 5 ζων ἦν τῆς δυνάμεως καὶ τὸ θαυμαζόμενον πλέον ἴσχυ- εν), ἡμὲν ἔμφρων καὶ καθεστῶσα μερὶς ἐν τῇ πόλει Πομπηι.́ον ἐθεράπευε, τὸ δ ὀξὺ καὶ φερόμενον μἐτ εὐ- χερείας ταῖς Καίσαρος ἐλπίσιν ἐπηκολούθει, Κράσσος δὲ μέσος ὼν ἀμφοτέραις c̓́χρῆτο,καὶ πλείστας μεταβολὰς 10 ἐν τῇ πολιτείᾳ μεταβαλλόμενος οὔτε φίλος ἦν βέβαιος οὔτε ἀνήκεστος ἐχθρός, ἀλλὰ βᾳδίως καὶ χάριτος καὶ ὀργῆς ἐξέπιπτεν ὑπὸ τοῦ συμφέροντος ,ὥστε πολλάκις μὲν ἀνθρώπων, πολλάκις δὲ νόμων ἐν ὀλίγῳ φανῆναι τῶν αὐτῶν συνήγορος καὶ ἀντίδικος.̓́ Ισχυε δὲ καὶ χά- 15 ριτι καὶ φόβῳ, φόβῳ δοὐκ ἔλαττον.̔ Ογοῦν πλεῖστα πράγματα παρασχὼν τοῖς κἀθ αὑτὸν ἄρχουσι καὶ δη- μαγωγοῖς, Σικίννιος, πρὸς τὸν ει.ͅπόντα, τί δὴ μόνον οὐ σπαράττει τὸν Κράσσον, d̓λλὰ παρίησι, χόρτον αὐτὸν ἔχειν ἔφησεν c̓̔πὶ τοῦ κέρατος. Εἰώθεισαν δἓ pωμαῖοι20 τὸν κυρίττοντα τῶν βοῶν ὑπὲρ τοῦ φυλάττεσθαι τοὺς ἔντυγχάνοντας χόρτῳ περιελίσσειν τὸ κέρας. VIlΙ.̔ Πδὲ τῶν μονομάχων ἐπανάστασις καὶ λεηλα σία τῆς Ιταλίας, ἡν οἱπολλοὶ Σπαρτάκειον πόλεμον ὀνο- μάζουσιν, ἀρχὴν ἔλαβεν c̓͂κ τοιαύτης ἀντίας. Αέντλου 25 τινὸς Εατιάτου μονομάχους ἐν Καπύῃ τρέφοντος, ὧν οἱ πολλοὶ Vαλάται καὶ Θρᾷκες ἦσαν, ἐξ αἰτιῶν οὐ πονη ρῶν, ἀλλ ἀδικίφ τοῦ πριαμένου συνειρχθέντες ὑπ ἀνάγκης c̓̔πὶ τῷ μονομαχεῖν, ἐβουλεύσαντο μὲν διακό- σιοι φεύγειν, γενομένης δὲ μηνύσεως οἱ προαισθόμενοι30 καὶ φθάσαντες ὀγδοήκοντα δυεῖν δέοντες ἔκ τινος ὀπτα- νειͅου κοπίͅδας α’ράμενοι καὶ ο’βελίσκους έξεπήδησαν, 220 ΠΑ ΟΙΤΑpΧΟ Υ ἀνεστεμμένας ἔχοντες ὁμοῦ καὶ τὰς Θβδους οἱ ὑπηρό- ται ἀπήντων .ἀλλὰ Αεύκολλος μὲν ἐκ τόπων χλοερῶν καὶ κατασκίων προσηέι, Πομπηί͂ος δὲ πολλὴν ἄδενδρον καὶ κατεψυγμένην ἔτυχε διεληλυθώς.̓ Ιδόντες οὖν οἱ 5τοῦ Αευκόλλου βαβδοφόροι τοῦ Πομπηι.̔́ου τὰς δάφνας ἀθαλλεῖς καὶ μεμαραμμένας παντάπασιν, ἐκ τῶν ἰδίων προσφάτων οὐσῶν μεταδιδόντες ἐπεκόσμησαν καὶ κατέ- στεψαν τὰς ἐκείνου βάβδους.̀̀ Οσημεῖον ἔδοξεν εἶναι τοῦ τὰ Αευκόλλου νικητήρια καὶ τὴν δόξαν οb1όμενον I0 ἔρχεσθαι Πομπηι.́ον. Π̓́ͅν δὲ Δεύκολλος μὲν ἐν ὑπατείας τε τώt’ει καὶ κἀθ ἡλικίαν πρεσβύτερος, τὸ δὲ τοῦ Πομ- πηῖου μει.͂lζον ἀξίωμα τοῖς δυσἰ θριάμβοις. Οὐ μὴν ἄλλὰ τὴν πρώτην ἔντευξιν ὡς ἐνῆν μάλιστα πολιτικῶς καὶ́ φιλοφρόνως ἐποιήσαντο, μεγαλύνοντες ἀλλήλων τὰ ἔργα 15 καὶ συνηδόμενοι τοῖς κατορθώμασιν· ἐν δὲ τοι.͂ς λόγοις πρὸς οὐδὲν ἐπιεικὲς οὐδὲ μέτριον συμβάντες, ἀλλὰ καὶ λοιδορήσαντες, ὁμὲν εἰς φιλαργυρδκ2́ τὸν ΑεύκοΠον, ὁδὲ εἰς φιλαρχίαν ε·ͅκεῖνον, ὑπὸ τῶν φιͅλων μόλις διε- λύθησαν. Καὶ Αεύκολλος μὲν ἐν Χαλατίᾳ διέγραψε 20 χώρας τῆς αι.ͅχμαλώτου καὶ δωρεὰς ἄλλας οἶς ἐβούλετμ Πομπηι·̓́ος δὲ μικρὸν ἀπωτέρω στρατοπεδεύσας ἐκώλυε προσέχειν αὐτφ, καὶ τοὺς στρατιώτας ἅπαντας α’φείλετο πλὴν χιλίων ἑξακοσίων, οὓς ἐνόμιζεν ὑπ αὐθαδείας ἀχρήστους μὲν ἑαυτφ, τῷ ΑευκόΠφ δὲ δυσμενε5.,̀ εἶναι. 25 Πρὸς δὲ τούτοφ διασύρων τὰ ἔργα ἐμφακῶς ἔλεγε τρα- γῳδίαις καὶ σκιαγραφίαG πεπολεμηκáναι βασιλικαῖς τὸν Αεύκολλον, αὑτῷ δὲ πρὸς ἀληθινὴν καὶ σεσωq, φμ νισμένην τὸν ἀγῶνα λεδτεσθαι δύναμιν, εἰς θνρεοὺςκαὶ ξίφη καὶ̔́ ιπποtτ Μ.οθριδάτου καταφεύθκ,ντος.̓ Αμυνό 30 μενος δὲ ὁΔεύκολλος ει.́δώλῳ καὶ σκιᾷ πολέμου τὸν Πομπηι.́ον ἔφη μαχούμενον βαδίζειν, εἰθισμένον ἀλλο͂ τρίοις νεκροῖς, ὥσπερ ὄρνιν ἀργόν, ἐπικαταίρειν καὶ 2δ4 ΠΑΟΥΤΑΜΟΥ καθιερώσει καὶ θηρῶν ἁμίλλας, ἐν οιτς πεντακόσιοι Μ- οντες ἀνῃρέθησαν, c̓̔πὶ πᾶσι δὲ τὴν ἐͅλεφαντομαχι.ͅαν, ἐκπληκτικώτατον θέαμα ,παρέσχεν. LΙlI. Μ̓́τὶ τούτοις δὲ θαυμαστωθεὶς καὶ ἀγαπηθεὶς 5αὖθις οὐκ έλάττονα φθόνον ἔσχεν, ὅτι πρεσβευταῖς φίλοις παραδοὺς τὰ στρατεύματα καὶ τὰς ε.́παρχίας αὐ- τὸς ἐν τοῖς περὶ τὴν Ιταλίαν ἡβητηρίοις μετιὼν ἄλλοτε ἀλλαχόσε μετὰ τῆς γυναικὸς διῆγεν, ειντε ἐρῶν αὐτη-ς, εικτε ἐρῶσαν οὐχ ὑπομc-́νων ἀπολιπεῖν .καὶ γὰρ καὶ l0 τ0ῦτο λέγεται. Καὶ περιβόητον ἦν τῆς κόρης τὸ φίλαν- δρον οὐ κἀθ ὥραν ποθούσης τὸν Πομπηι.́ον, ἀλλ αἴτιον ἔοικεν ἥτε σωφροσύνη τοῦ ἀνδρὸς εἶναι μόνην γινώ- σκοντος τὴν γεγαμημένην, ἥτε σεμνότης οὐκ ἄκρατον, α’λλ εὔχαριν ε.́χουσα τὴν ὁμιλίαν καὶ μάλιστα γυναικῶν 15 ἀγωγόν, εἴ δἔ̔ μηδὲ Φλώραν ἁλῶναι τὴν ἑταίραν ψευ- δομαρτυριῶν.̓ .Ὲν δοὖν ἀγορανομικοι.͂ς ἀρχαιρεσίοις εἰς χεῖράς τινων c̔λθόντων καἰ̓ φονευθέντων περὶ ἀν- τὸν οὐκ ὀλίγων ἀναπλησθεὶς αἵματος ἠλλαξε τὰ ἱμάτια. Πολλοῦ δἒ θορύβου καὶ δρόμου πρὸς τὴν οἰκίαν γμ 20 νομένου τῶν κομιζόντων τὰ ἱμάτια θεραπόντων, ε͂τυχε μὲν ἡκόρη κύουσα ,θεασαμένη δὲ καθῃμαγμένην τὴν τήβεννον ἐͅξέλιπε καὶ μόλις ἀνήνεγκεν, ἐκ δὲ τῆς ταρα- χῆς ἐκείνης καὶ τοῦ πάθους ἀπήμβλωσεν.̔́ Οθεν οὐδὲ οἱ μάλιστα μεμφόμενοι τὴν πρὸς Καίσαρα Πομπηιͅου 25 φιλίαν ᾐτιῶντο τὸν ἔρωτα τῆς γυναικός. Αὖθις μέντοι κυήσασα καὶ τεκοῦσα θῆλυ παιδίον ε·́κ τῶν ὠδίνων ἐτελεύτησε, καὶ τὸ παιδίον οὐ πολλὰς ἡμέρας ε.ͅπέζησε. Παρεσκευασμένου δὲ τοῦ Πομπηῖου τὸ σῶμα θάπτειν ἐͅν Αλβανῷ, βιασάμενος ὁδῆμος εἰς τὸ̓́ Αρειον πεδίον 30 κατήνεγκεν, οίκτῳ τῆς κόρης μᾶλλον ὴ̀Πομπηῖῳ καὶ Καίσαρι χαριζόμενος. Αὐτῶν δὲ ἔκείνων μειηον ἐδόκει μέρος ἀπόντι Καίσαρι νέμειν ὁδῆμος η.̓͂ Πομπηἵῳ παρ- ΠΟΜΠΠΙΟΣ. 25I καὶ τὰς ἐν Iβηρίᾳ τοῦ Πομπηἵου δυνάμεις ἑλὼν [κα]̓́͂ καταπολεμήσας ἀφῆκε τοὺς στρατηγούς, τοῖς δὲ στρα- τιώταις ἔχρῆτο. Καὶ πάλιν ὑπερβαλὼν τὰςrΑλπεις καὶ διαδραμὼν τὴν Ιταλίαν εθ Ερεντέσιον ηrκεν ἐν τροπαῖς ἠδη τοῦ χειμῶνὀς όντος. καὶ διαπεράσας τὸ πέλαγος 5 αὐτὸς μὲν ει..ς Ωρικον παρενέβαλεν,̓ Ιούβιον δὲ τὸν Πομπηῖουφι.́λον αἰχμάλωτον ἔχων σὺν ἑαυτῷ πρὸςΠομ- πηι.́ον ἀνέστειλε,προκαλούμενος ὲδ,̀ ἓν συνελθόντας ἀμ- φοτέρους ἡΓρᾳ τρίτῃ πάντα διαλῦσαι τὰ στρατεύματα καὶ γενομένους φίλους καἰ ὀμόσαντας ἐπανελθεῖν εἰς1ο Ἰταλίαν. Ταῦτα Πομπηοͅ,ς αὖθις ἐνέδραν ἡγεῖτο .καὶ καταβὰς ὀξέως ἔπὶ θάλατταν κατέλαβε χωρία καὶ τόπους ἕδρας τε τοῖς πεζοθ στρατοπεͅδοις ὑπεραλκεῖς ἔχοντα καὶ ναύλοχα καὶ κατάρσεις ἐπιφόρους τοθ ε.́πιφοιτῶσι διὰ θαλάττης, ὥστε πάντα πνεῖν ἄνεμον Πομπη-ιῳ σῖτον, 5 ἢστρατιὰν ἢχρήματα κομιͅζοντα ,Καίσαρα δὲ δυσχε- ρείαις κατὰ γῆν ὁμοῦ καὶ κατὰ θάλατταν περιεχόμενον c-̓ξ ἀνάγκης φιλομαχεῖν καὶ προσβά́λλοντα τοῖς ἐρύμασι καὶ προκαλούμενον ἑκάστοτε τὰ μὲν πλεῖστα νικᾶν καὶ κρατει-ν τοῖς ἀκροβολισμοῖς, ἅπαξ δὲ μικροῦ συντριβῆ-20 ναι καὶ τὴν στρατιὰν ἀποβαλεῖν, τοῦ Πομπηῖου λαμ- πρῶς ἀγωνισαμένου μέχρι τροπῆς ἁπάντων καὶ φόνου 054 δισχιλίων, βιάσασθαι δὲ καὶ συνεισπεσεῖν μὴ δυνηθέν- τος ἢφοβηθέντος, ὥστε ει.́πεῖν Καδ1αρα πρὸς τοὺς φί- λους ὅτι ,,Σήμερον ἂν ἡνίκη παρὰ τοῖς πολεμίοις ἦν, εἰ25 τὸν νικῶντα εἶχον·ιι LXVI.̓ Επὶ τούτῳ μέγα φρονήσαντες οἱ Πομπηῖου διὰ μάχης ἔσπευδον κριθη-ναι. Πομπηι.̓́ος δὲ τοῖς μc1ν ε͂ξω βασιλεῦσι καὶ στρατηγοῖς καὶπόλεσιν ὡς νενικηκὼς ἔγραφε ,τὸν δὲ τῆς μάχης κίνδυνον ὠρρώδει, τῷ χρόνώ 3ο κχ αο υ ὶς τp αμ L ῖυ ὲ ςν τ. α’ ἐπv νI οτ τρ .ο ί ια I,ς lι Ις .ὅ κπ αλ το αω πο κλ ὰε ιμ ήσ συ εν ινε ιθν οι σμ μ ίζ έων ον υ1 ά́ς 7ν νδ ιρ κα ᾶς νἀ μμ εα τ-́ ’ 330 ΠΑΟ ΥΤΑ pΧΟ Υ μάλιστα δὲ́ Αντιπάτρῳ .καὶ πρὸς Αἰτωλοὺς ἔπεμψε κρύφα πίστεις διδοὺς καὶ λαμβάνων.̓ Εφοβοῦντο γὰρ Ἀλέξανδρον Αἰτωλοὶ διὰ τὴν Οἰνιαδῶν ἀνάστασιν, ἡν πυθόμενος οὐκ Οἴνιαδῶν ἔφη παῖδας, ἀλλ αὑτὸν ἐπι- 5θήσειν δίκην Δἰτωλοθ. L· Οὐ πολλῷ δὲ ὕστερον συνηνέχθη καὶ τὰ περὶ Κλει-́τον, οὕτω μὲν ἁπλῶς πυθομένοις τῶν κατὰ Φιλώ- ταν ἀγριώτερα. λόγῳ μέντοι συντνθέντες ἅμα καὶ τὴν αἰτίαν καὶ τὸν καιρόν, οὐκ ἀπὸ γνώμης, ἀλλὰ δυστυχίᾳ 10τινὶ ταῦτα εὑρίσκομεν πεπραγμτ-́να τοῦ βασιλέως, ὀρ- γὴν καὶ μέθην πρόφασιν τῷΚλείτου δαίμονι παρασχόν- τος.̓ Επράχθη δὲ οὕτως. rΠκόν τινες ὀπώρἁν Ελληνι- κὴν ἀπὸ θαλάσσης τῷ βασιλεῖ κομιͅζοντες.̔ Οδὲ θαῦ μάσας τὴν ἀκμὴν καὶ τὸ κάλλος ε.ͅκάλει τὸν ΚλειΑον ἐπι- 15 δεῖξαι καὶ μεταδοῦναι βουλόμενος.̔ Οδὲ θύων μὲν ἐτύγχανεν ,ἀφεὶς δὲ τὴν θυσίαν ε.ͅβάδιζε .καὶ τρία τῶν κατεσπεισμένων προβάτων c-̓πηκολούθησεν αὐτφ. Πυ θόμενος δὲ ὁβασιλεὺς ἀνεκοινοῦτο τοῖς μάντεσἰν Αρι- στάνδρῳ καἰ̓ Κλεομάντει τῷ Αάκωνι. Φησάντων δὲ πο- 2l νηρὸν εἶναι τὸ σημεῖον, ἐκέλευσεν ἐκθύσασθαι κατὰ τάχος ὑπἒρ τοῦ Κλείτου· Καὶ γὰρ αὐτὸς ἡμέρᾳ τρίτη κατὰ τοὺς ὕπνους ἰδεῖν ό́ψιν ά́τοπον. δόξαι γὰρ αὐτῷ τὸν Κλεῖτον μετὰ τῶν Παρμενίωνος υἱῶν ε.ν μέλασιν ἱματίοις καθέζεσθαι, τεθνηκότων ἁπάντων. Οὐ μὴν 25 ἔφθασεν ὁΚλεῖτος c̔κθη, σάμενος, ἀλλ εὐθὒς ἐπὶ τὸ δεῖπνον ητκε, τεθυκότος τοῦ βασιλέως Διοσκούροις. Πότου δὲ νεανικοῦ συρραγέντος ᾔδετο ποιήματα Πρα- νίχου τινὸς, ὡς δέ φασιν ἔνιοι ,Πιερίωνος, εἰς τοὺς στρατηγοὺς πεποιημένα τοὺς ἕναγχος ἡττημένους ὑπὸ 3θτῶν βαρβάρων ἐπ αἰσχύνῃ καὶ γέλωτι. Τῶν δὲ πρε- σβυτέρων δυσχεραινόντων καὶ λοιδορούντων τόν τε ποιητὴν καὶ τὸν ᾄδοντα ,τοῦ δἒ Αλεξάνδρου καὶ τῶν ΑΔΕΕΑΧΔpΟΣ. 350 πολὺν χρόνον, ἕως ἐξ Αμμωνος ἦλθε μαντεία τιμᾶν Π̔φαιστίωνα καὶ θύειν ὡς ἥρωι. παρακελεύουσα. Τοῦ δὲ πένθους παρηγορίᾳ τῷ πολέμῳ χρώμενος, ὥσπερ ἐπὶ θήραν καὶ κυνηγέσιον ἀνθρώπων ἐξῆλθε καὶ τὸ Χοσ- σαίων ἔθνος κατεστρέφετο,πάντας ἡβηδὸν ἀποσφάττων, 5 γ05 Τοῦτο δἓ Πφαιστίωνος c̓́ναγισμὸς c̓̔καλεῖτο. Τύμβον δὲ καὶ ταφὴν αὐτοῦκαὶ τὸν περὶ ταῦτα κόσμον ἀπὸ μυρίων ταλάντων ἐπιτελέσαι διανοούμενος, ὑπερβαλέσθαι δὲ τώ͂ φιλοτέχνῳ καὶ περιττῷ τῆς κατασκευῆς τὴν δαπάνην, ἐπόθησε μάλιστα τῶν τεχνιτῶν Στασικράτην, μεγαλουρ- lο γίαν τινὰ καὶ τόλμαν καὶ κόμπον ἐν ταῖς καινοτομίαις ἐπαγγελλόμενον. Ουrτος γὰρ αὐτφ πρότερον ἔντυχὼν ἔφη τῶν ὀρῶν μάλιστα τὸν Θρᾴκιὄν Αθων διατύπωσιν ἀνδρείκελον δέχεσθαι καὶ διαμόρφωσιν .ὰν οὖν κελεύή, μονιμώτατον α’γαλμάτων αυ’τώ͂ καὶ περιφανέστατον ε.́ξ- I5 εργάσεσθαι τὸν rΑθων, τῇ μὲν ἀριστερᾷ χειρὶ περι- λαμβάνοντα μυρίανδρον πόλιν οι.ͅκουμένην, τῇ δὲ δεξιᾷ σπένδοντα ποταμοῦ βεῦμα δαψιλὲς εἴς τὴν θάλασσαν ἀπορρέοντος· Ταῦτα μὲν οὖν παρῃτήσατο, πολλῷ δὲ ἀτοπώτερα καὶ δαπανηρότερα τούτων σοφιζόμενος τότε2l καὶ συμμηχανώμενος τοῖς τεχνίταις διέτριβεν. LΜΙII. Εἰς δὲΕαβυλῶνα προάγοντος αὐτοῦ Πέαρ- χος (ἀφίκετο γὰρ αὖθις ει.́σπλεύσας εἰς τὸν Εὐφράτην διὰ τῆς μεγάλης θαλάσσης) ἔφη τινὰς ε’ντυχεῖν αὐτφ Χαλδαίους παραινοῦντας ἀπέχεσθαι Εαβυλῶνος τὸν25 Άλέξανδρον.̔ Οδὲ οὐκ c̓̔φρόντισεν, ἀλλ c̓̔πορεύετο . καὶ πρὸς τοῖͅς τείχεσι γενόμενος ὁρᾷ κόρακας πολλοὺς διαφερομένους καὶ τύπτοντας ἀλλήλους, ὦν ἔνιοι κα- τέπεσον πἀρ αὐτόν.̓́ Επειτα μηνύσεως γενομένης κατὰ Ἀπολλοδώρου τοῦ στρατηγοῦ τῆς Εαβυλῶνος, ὡς εἱη3ο περὶ αὐτοῦ τεθυμένος, c̓̔κάλει Πυθαγόραν τὸν μάντιν. Οὐκ ἀρνουμένου δὲ τὴν πρᾶξιν ἠρώτησε τῶν ἱερῶν τὸν p. ΚΑΙΣΑp. δq́1 προλαβόντες ὥρμησαν εὐθὺς καὶ διέσπασαν ἐν μέσῳ τὸν ἄνθρωπον. Τοῦτο μάλιστα δείσαντες οἱ περὶΕροῦ- τον και. Κάσσιον οὐ πολλῶν ἡμερῶν διαγενομένων ἀπε- χώρησαν ἐκ τῆς πόλεως.̔ Αδὲ καὶ πράξαντες καὶ πα- θόντες ἐτελεύτησαν, ἐν τοῖς περὶ Ερούτου γέγραπται. 5 LXIX. Θνήσκει δὲ Καῖσαρ τὰ μὲν πάντα γεγονὼς cιͅτη πεντήκοντα καὶ εξ, Πομπη-ιῳ δc-̓πιβιώσας ου’ πολὺ πλέον ἐτῶν τεσσάρων, ἡν δὲ τῷ βίώ παντὶ ἀρχὴν καὶ τδ ευ ιν ρα γσ άτ σε αί τα ον ,δ τι αὰ ύκτ ηι νς δύο υν, δω ὲν ντ ὅο τσ ιο ύμ τὴ ωτ νο ὔδ ιν ώο μκ ωα νμ μό όν λο ιν ςκ κα α- ὶ Ιο τὴν ἐπίφθονον καρπωσάμενος δόξαν παρὰτῶν πολιτῶν. Ὁ μέντοι μέγας αὐτοῦ δαίμων, ῳr παρὰ τὸν βίον ἐχρη-́ σατο, καὶ τελευτήσαντος ἐπηκολούθησε τιμωρὸς τοῦ φόνου, διά τε γῆς πάσης καὶ θαλάττης c̔λαύνων καὶ α’νιχνεύων ἄχρι τοῦ μηδένα λιπεῖν τῶν ἀπεκτονότων, I5 ἀλλὰ καὶ τοὺς κἀθ ὁτιοῦν ἢχειρὶ τοῦ ἔργου θιγόντας ἢγνώμης μετασχόντας ἐπεξελθεῖν. Θαυμασιώτατον δὲ τῶν μὲν ἀνθρωπίνων τὸ περὶ Κάσσιον .ἡττηθεὶς γὰρ ἐν Φιλίπποις ἐκείνῳ τῷ ξιφιδίώ διέφθειρεν ἑαυτόν, ῳr κατὰ Καίσαρος ἐχρήσατο. τῶν δὲ θείων ὅτε μέγας κο- 2ο μήτης (ἐφάνη γὰρ c-̓πὶ νύκτας ἑπτὰ μετὰ τὴν Καίσαρος γδ1 σφαγὴν διαπρεπής, εἶτα ἠφανίσθη) καὶ τὸ περὶ τὸν ἥλιον ἀμαύρωμα τῆς αὐγῆς·̔́ Ολον γὰρ ἐκεῖνον τὸν ἐνιαυτὸν ὠχρὸς μὲν ὁκύκλος καὶ μαρμαρυγὰς οὐκ ἔχων ἀνέτελλεν, ἀδρανc1ς δὲ καὶ λεπτὸν ἀπ αὐτοῦ κατήέι τὸ 25 θερμὀν, ὥστε τὸν μὲν ἀέρα δνοφερὸν καὶ βαρυν ἀσθε- νείᾳ τῆς διακρινούσης αυ’τὸν ἀλέας ἐπιφέρεσθαι, τοὺς δὲ καρποὺς ἡμιπέπτους καὶ ἀτελεῖς ἀπανθῆσαι καὶ παρ- ακμάσαι διὰ τὴν ψυχρότητα τοῦ περιέχοντος. Μάλιστα δὲ τὸ Ερούτῳ γενόμενον φάσμα τὴν Καίσαρος ἐδήλωσε30 σφαγὴν οὐ γενομένην θεοῖς ἀρεστήν. ἦν δὲ τοιόνδε. Μέλλων τὸν στρατὸν c-̓ξ Ἀβύδου διαβιβάζειν ει.ͅς τὴν . - . .