previous next
ἵστημι (cf. ἱστάω, ἱστάνω),
I. causal, make to stand, imper. “ἵστηIl.21.313, E.Supp.1230, “καθ-ίσταIl.9.202: impf. ἵστην, Ep. “ἵστασκεOd.19.574; 3pl. “ἵστανB.10.112: fut. στήσω, Dor. “στα_σῶTheoc.5.54: aor. 1 ἔστησα, Ep. 3pl. ἔστα^σαν for ἔστησαν dub. in Od.18.307, 3.182, 8.435, al. (v. ἔστα^σαν): hence, in late Poets, ἔστα^σας, ἔστα^σε, AP9.714,708 (Phil.): aor. 1 Med. ἐστησάμην (never intr.), v. infr.A.111.2, 3: pf. “ἕστα^καCerc.3, (καθ-) Hyp.Eux.28, UPZ 112.5 (ii B.C.), (περι-) Pl.Ax.370d, (ἀφ-) LXXJe.16.5, (παρ-) Phld.Rh. 1.9S., al., (συν-) S.E.M.7.109; also ἕστηκα (v. infr.) in trans. sense, (δι-) Arist.Vent.973a18, (ἀφ-) v.l. in LXX l.c.; ἑστακεῖα trans. in Test.Epict.1.25.
II. intr., stand,
1. Act., aor. 2 ἔστην, Ep. “στάσκονIl.3.217; 3pl. ἔστησαν, more freq. in Hom. ἔσταν, στάν [α^]; imper. στῆθι, Dor. “στᾶθιSapph.29, Theoc.23.38; subj. στῶ, Ep. 2 and 3sg. στήῃς, στήῃ (for στῇς, στῇ), Il.17.30, 5.598; 1pl. στέωμεν (as disyll.) 22.231, “στείομεν15.297; opt. σταῖεν, Ep. 3pl. “σταίησαν17.733; inf. στῆναι, Ep. “στήμεναι17.167, Od.5.414, Dor. “στᾶμενPi.P.4.2; part. στάς: pf. ἕστηκα: plpf. ἑστήκειν, sts. with strengthd. augm. εἱστήκειν, as E.HF925, Ar.Av.513, Th.1.89, etc.; Ion. 3sg. “ἑστήκεεHdt. 7.152:—from Hom. downwds. the shorter dual and pl. forms of the pf. are preferred, ἕστα^τον, ἕστα^μεν, ἕστα^τε, ἑστᾶσι (IG12(8).356 (Thasos, vi B.C.), etc.), in Hdt. ἑστέα_σι; imper. “ἕστα^θιAristomen. 5; subj. ἑστῶ; opt. ἑσταίην; inf. ἑστάναι, Ep. ἑστάμεν, ἑστάμεναι ἑστηκέναι only late, as Ael.VH3.18); part. ἑστώς ἑστηκώς rare in early Gr., Hdt.2.126, Pl.Men.93d, Lg.802c, Arist. (infr. B.11.2), Alex.126.16, “εἱστηκόταIG12.374.179), fem. ἑστῶσα (not ἑστυῖα; but συνεστηκυιῶν prob. in Hp.Aër.10), neut. “ἑστόςPl.Ti.40b, Tht. 183e, SIG1234(Lycia), etc., (καθ-) POxy.68.32 (ii A.D.), (ἐν-) PRyl. 98a).10 (ii A.D.), (παρ-) Ar.Eq.564 (-ώς freq. v.l. as in Pl. and Ar. ll.cc., preferred by Choerob.in Theod.2.313); gen. ἑστῶτος; Ion. ἑστεώς, ἑστεός, ῶτος; Ep. “ἑστηώςHes.Th.747; dat. pl. ἑστηῶσι cj. in Antim.16.5, cf. Call.Dian.134; Hom. does not use the nom., but has gen. ἑστα^ότος, acc. ἑστα^ότα, nom. pl. ἑστα^ότες, as if from ἑσταώς: so also plpf. ἑστάτην, ἕστα^μεν, ἕστα^τε, ἕστα^σαν: late pres. ἑστήκω, formed from pf., Posidipp. ap. Ath.10.412e: hence, fut. “ἑστήξωHom. Epigr.15.14, X.Cyr.6.2.17, Hegesipp.1.25, “ἑστήξομαιX.Cyn.10.9 codd.
2. Pass., ἵσταμαι: imper. “ἵστασοHes.Sc.449, “ἵστωS.Ph. 893, Ar.Ec.737: impf. ἱστάμην: fut. “στα^θήσομαιAnd.3.34, Aeschin. 3.103: more freq. “στήσομαιIl.20.90, etc.: aor. “ἐστάθηνOd.17.463, etc.; rarely ἔστην, Dor. 3sg. “ἔσσταSIG56.43 (Argos, v B.C.): pf. ἕσταμαι δι-) v.l. in Pl.Ti.81d, κατεστέαται v.l. in Hdt.1.196. (From I.-E. sthā-, cf. Skt. sthā- (aor. á-sthā-t), Lat. stare, etc.; Gr. redupl. pres. and pf. fr. si-sthā-, se-sthā-.)
A. Causal, make to stand, set up, “πελέκεας ἑξείηςOd.19.574; ἔγχος μέν ῥ᾽ ἔστησε φέρων πρὸς κίονα he set it against the pillar, 1.127, cf. Il. 15.126; . ἱστόν set up the loom, or raise the mast (v. “ἱστός1 and 11); κρητῆρας στήσασθαι to have bowls set up, Od.2.431; θεοῖς . . κρητῆρα στήσασθαι in honour of the gods, Il.6.528; στῆσαί τινα ὀρθόν, στ. ὀρθὰν καρδίαν, Pi.P.3.53,96; “ὀρθῷ στ. ἐπὶ σφυρῷId.I.7(6).13; “ἐς ὀρθὸν . τινάE.Supp.1230; “ Ξανθίας τὸν φαλλὸν ὀρθὸν στησάτωAr.Ach.243; “ὀρθὸν οὖς ἵστησινS.El.27; στῆσαι λόγχας, for battle, Id.Ant.145(lyr.); esp. raise buildings, statues, trophies, etc., “. ἀνδριάνταHdt.2.110; “τροπαῖαS.Tr.1102; “τροπαῖον . τῶν πολεμίωνIsoc.4.150, cf.IG22.1457.26; “τροπαῖον στησάμενοιX.HG2.4.7; “τροπαῖον ἂν στήσαιτο τῶν ταύτης τρόπωνAr.Pl.453; “τὰ μακρὰ στῆσαι τείχηTh.1.69; . τινὰ χαλκοῦν set him up in brass, raise a brazen statue to him, D.13.21, 19.261 (so in pf., stand, “οὗτος ἕστηκε λίθινοςHdt.2.141:—Pass., “σφυρήλατος ἐν Ὀλυμπία στάθητιPl.Phdr.236b; “σταθῆναι χαλκοῦςArist.Rh.1410a33).
3. set up, appoint, “τινὰ βασιλέαHdt.1.97; “τύραννονS.OT940, cf. OC1041, Ant.666:—Med., “ἐστάσαντο τύραννονAlc.37A; “φύλακας στησόμεθαPl.R.484d:—Pass., “ ὑπὸ Δαρείου σταθεὶς ὕπαρχοςHdt.7.105, cf. IG 9(1).32.23 (Stiris, ii B.C.).
5. = Lat. statuere, determine, “γνῶναι καὶ στῆσαιD.H.8.68; “διαγεινώσκειν καὶ ἱστάναιNot. Arch.4.21 (Aug.):—Pass., “τὰ ὑπό τινος σταθένταOGI665.27 (Egypt, i A.D.); τὰ ἑσταμένα Wilcken Chr.167.27 (ii B.C.).
6. fix by agreement, “ σταθεὶς τόκοςPGrenf.1.31.1 (i B.C.), cf. PFlor.14.11 (iv A.D.); “τὸ ἑσταμένον ἐνοίκιονBGU253.15 (iii A.D.).
7. bring about, cause, “ἀμπνοάνPi.P.4.199; στῆσαι δύσκηλον χθόνα make its case desperate, A.Eu.825.
2. weigh out, pay, LXX 3 Ki.21.39, cf. Za.11.12, Ev.Matt.26.15.
2. take up an intellectual attitude, “ὡς ἵστασθαι δεῖ περὶ χρημάτων κτήσεωςPhld.Oec.p.38J.; οὐκ ὀρθῶς . Id.Rh.1.53S.
II. stand still, halt, “ἀλλ᾽ ἄγε δὴ στέωμενIl.11.348, cf. Od.6.211, 10.97; opp. φεύγω, 6.199, etc.; stand idle, Il.4.243, al.; ἑστάναι to be stationary, opp. κινεῖσθαι, Pl.R.436c, etc.; “κατὰ χώρην ἑστάναιHdt.4.97; οὐ μὴν ἐνταῦθ᾽ ἕστηκε τὸ πρᾶγμα does not rest here, D.21.102, cf. 10.36; ἐὰν κοιλία στῇ if the bowels are constipated, Arist.HA588a8: c. part., “οὐ στήσεται ἀδικῶνD.10.10; come to a stop, rest satisfied, “ἄν τις ὀρθῶς ἐπιβάλῃ, ἔπειτα σταθῇEpicur. Fr.423; “οὐχ ἱστάμενοιPlot.3.1.2: impers., ἵσταται there is a stop, one comes to a stop, Arist.APr.43a37, al.; “οὐκ ἔστη ἐνταῦθα κακοῖς γενομένοις ἀποθανεῖνPlot.3.2.8; also “ἵστασθαι μέχρι τοῦ γένουςThem.in APo. 55.8,al.
III. to be set up or upright, stand up, rise up, “κρημνοὶ ἕστασανIl.12.55; “ὀρθαὶ τρίχες ἔσταν24.359, cf. A.Th.564(lyr.), Pl.Ion535c, etc.; “κονίη ἵστατοIl.2.151; “ἵστατο κῦμα21.240; of a horse, ἵστασθαι ὀρθός to rear, Hdt.5.111; ἵστασθαι βάθρων from the steps, S.OT143.
2. to be set up, erected, or built, “στήλη, τ᾽ ἐπὶ τύμβῳ ἑστήκῃIl.17.435; “ἕστακε τροπαῖονA. Th.954(lyr.); “μνημεῖονAr.Eq.268, etc.; v. supr. A.11.
3. generally, arise, begin, “ἵστατο νεῖκοςIl.13.333; cf. A. 111.2.
5. to be appointed, “στῆναι ἐς ἀρχήνHdt.3.80; v. supr. A.111.3.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: