previous next

7% of the text is displayed below. If you wish to view the entire text, please click hereVon den Adjektiven und Participien insbesondere.

143. Die Betonung.

Das Femininum und Neutrum sind durch alle Kasus, soweit es die Natur der letzten Silbe zulässt, auf der Silbe betont, auf welcher das Maskulin betont ist, als: καλός, ή, όν; κοῦφος, κούφη, κοῦφον; ἐλεύθερος, ἐλευθέρᾶ, ἐλεύθερον; τυπτόμενος, τυπτομένη, τυπτόμενον; χαρίεις, χαρίεσσα, χαρίεν; μέλας, μέλαινα, μέλαν; βαρύς, εῖα, ύ; βουλεύων, βουλεύουσα, βουλεῦον; βουλεύσᾶς, βουλεύσᾶσα, βουλεῦσαν; τιθείς, τιθεῖσα, τιθέν. Über die Quantität des α im Fem. der Adj. s. § 106, 6.

Anmerk. 1. Das Neutrum und der Vokativ des Singulars der Adjektive weicht zuweilen von dieser Regel ab, als: εὐδαίμων m. und f., aber τὸ und εὔδαιμον, s. § 134, 5. Die Kontrakta auf οῦς, , οῦν (aus εος, εᾶ, εον, όος, έα, όον) sind durch alle Kasus aller Numeri Perispomena, obwohl die aus εος entstandenen in der nicht kontrahierten Form sehr oft Proparoxytona sind, also gegen die Regel § 83, z. B. ἀργύρεος = ἀργυροῦς.

Im Genetive Pluralis wird das barytonierte Feminin perispomeniert nach § 107, 3, wenn das Maskulin nach der dritten Deklination geht, während die übrigrn die Betonung des Mask. beibehalten, als:

βαρύς, εῖα, ύ, G. Pl. βαρέων, βαρειῶν,
χαρίεις, ίεσσα, ίεν, χαριέντων, χαριεσσῶν,
μέλας, μέλαινα, μέλαν, μελάνων, μελαινῶν,
πᾶς, πᾶσα, πᾶν, πάντων, πασῶν,
τυφθείς, εῖσα, έν, τυφθέντων, τυφθεισῶν,
τύψας, τύψασα, τύψαν, τυψάντων, τυψασῶν,
aber: ἀνθρώπινος, ίνη, ινον, ἀνθρωπίνων, als M., F. u. N.
ἐλεύθερος, έρᾶ, ερον, ἐλευθέρων,
τυπτόμενος, ένη, ενον, τυπτομένων.

Anmerk. 2. Μέγας, μεγάλη, μέγα, gross, behält im Gen. Pl. Fem. den Accent auf Paenultima, indem für die Abwandelung μεγάλος als Nom. vorauszusetzen ist. — Wenn der Gen. Pl. zwar im Mask. nach der III., im Fem. nach der ersten geht, beide Formen aber gleich lauten; so betont man in den Ausgaben beide gleich, wie bei Herod. 2, 18. 46. 66 u. s. θηλέων (Hdschr. grossenteils θηλεῶν), widersinniger Weise, da doch die Form eig. θηλειῶν ist, und der Ausfall des ι nicht den Accent ändern kann; somit richtig Bergk, Theogn. 715 ταχεῶν Ἁρπυιῶν, wo die besten Hdschr. ταχέων betonen. — Ist das Fem. eines Adj. zu einem wirklichen Subst. erhoben, so ist der Gen. Pl. perispomeniert, als: χῆρος, χῆρα, χῆρον, aber τῶν χηρῶν von χήρα, Witwe. S. Herod. Lentz I, 425 f. So auch μεσῶν ὑπατῶν νεατῶν von μέση u. s. w. (Namen von Saiten der Lyra), bei den Attikern auch χιλιῶν scil. δραχμῶν. Vgl. oben § 107, 3.

Anmerk. 3. Über die Betonung des einsilbigen πᾶς und der einsilbigen Participien im Genetive und Dative s. § 134, 1.

Anmerk. 4. In dem Komparative und Superlative tritt der Accent so weit zurück, als es die allgemeinen Gesetze der Betonung gestatten, als: καλός, καλλίων, κάλλιον, κάλλιστος.

Anmerk. 5. Die Betonung des Nominativs wird in den folgenden Paragraphen bei den einzelnen Endungen angeführt werden. Übersicht sämtlicher Adjektiv- und Participendungen nebst den dazu gehörigen Erörterungen.

144. I. Adjektive und Participien dreier Endungen.

I. ος, η, ον: N. ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν, gut,

G. ἀγαθοῦ, ἀγαθῆς, ἀγαθοῦ

N. ὄγδοος, ὀγδόη, ὄγδοον, achter,

N. γραφόμενος, γραφομένη, γραφόμενον

ος, , ον: N. δίκαιος, δικαίᾶ, δίκαιον, gerecht,

G. δικαίου, δικαίᾶς, δικαίου

N. ἐχθρός, ἐχθρά̂, ἐχθρόν, feindselig, § 105, 1.

G. ἐχθροῦ, ἐχθρᾶς, ἐχθροῦ

N. ἀθρόος, ἀθρόᾶ, ἀθρόον, gedrängt, s. § 105, 1.

G. ἀθρόου, ἀθρόας, ἀθρόου.

Uber die Kontrakta auf εος = οῦς, έα = η_ (α_), εον = οῦν s. § 105, 3.

Anmerk. 1. Φροῦδος, η, ον (aus πρὸ ὁδοῦ entst., s. § 60, Anm. 5), eigentlich fürder des Weges, dann weg, fort, von dannen, verschwunden, wird von den attischen Dichtern, dann aber auch von den späteren Prosaikern, als Plutarch, Lucian, und zwar fast nur im Nom. S. und Pl. gebraucht, s. die Lexika; der Gen. S. findet sich Soph. Ai. 264 φρούδου κακοῦ, praeteriti mali; φροῦδος ist bisweilen auch generis communis, als: S. El. 807 ἐγγελῶσα φροῦδος sc. ἐστίν, abiit. Eur. Iph. T. 154 φροῦδος γέννα im Ch.

Anmerk. 2. Die epischen und poetischen Adj. πότνια und πότνα^, veneranda, die aber auch als Substantive gebraucht werden und eigentlich Feminina zu πόσις (st. πότις) sind, kommen nur in der Femininform vor (spät und schlecht πότνιε δαῖμον Orph. h. 10, 20. Herm.); πότνα wird nur im Nom. (h. Cer. 118) und Vok. gebraucht (Theokr. 15, 14 ist das πότναν der alten Ausgaben aus Hdschr. in πότνιαν verbessert).1) Im Sanskrit entspricht patnī (Herrin) Gemahlin; also gr. πότνjα = πότνια oder πότνα. (G. Meyer, Gr. 55^{2} möchte πότνα θεά durch πότνια θεά ersetzen.)

Anmerk. 3. Über die Betonung des Nominativs der nicht zusammengesetzten Adj. auf ος, η, ον und ος, ον ist Folgendes zu bemerken:

1) Oxytona sind die Adj., bei welchen vor der Endung ος ein Konsonant vorangeht;2) a) κ, als: λευκός, Ἀττικός, Δαρεικός, θηλυκός, ausser den Pron. ἡλίκος, πηλίκος, ὁπηλίκος; b) γ, als: ἀργός, ausser μάργος, ὀλίγος; c) χ, als: πτωχός: d) π, als: λοιπός, χαλεπός, ausser λίσπος; e) β, als: σκιμβός; f) φ, als: σοφός, ausser κοῦφος; g) τ, als: λιτός, alle Verbalia, als: βουλευτός, alle Zahlwörter auf οστος, als: ει<*>κοστός, πολλοστός; Ausn. die Superl. u. Ordinalia (ausser d. auf οστός), als: λαμπρότατος, μέγιστος, πρῶτος, πέμπτος u. s. w., die Pron. auf οῦτος u. όστος, als: οὗτος, τοσοῦτος, πόστος, ὁπόστος; h) δ, als: νωδός; i) θ, als: ξανθός, ausser λοῖσθος; k) ρ, als: λαμπρός, ausser ἄκρος, γαῦρος, γλίσχρος, θοῦρος, λάβρος, (μῶρος att., sonst μωρός), παῦρος, φλαῦρος, χῆρος; βάρβαρος; πονηρός und μοχθηρός bedeutet nach der Lehre der alten Gramm. s. v. a. κακοήθης (κατὰ ψυχήν), πόνηρος u. μόχθηρος aber att. s. v. a. ἐπι<*>πονος, ἐπίμοχθος, mühselig [κατὰ σῶμα];3) die Hdschr. schwanken jedoch sehr häufig; l) λ, als: καλός, ἁπαλός, στροβιλός, σιγηλός, φειδωλός, ausser λάλος, ὅλος, δῆλος, αἰόλος, βέβηλος, κίβδηλος, ἕκηλος, ἕωλος, εἴκελος, πέμπελος, und denen auf ι?́λος und υ?́λος, als: ποικίλος, στρογγύλος, welche Parox. sind, ausser αἴσυλος, μίτυλος, παχυλός; m) μ, die Zweisilbigen, als: θερμός, von den mehrsilbigen aber nur: ἐθελημός, ἰταμός, νεοχμός; die übrigen sind Proparox.; über ἐρῆμος, ε<*>τοῖμος und ἔρημος, ἕτοιμος s. § 80, 7; n) ν, als: σεμνός, ἱκα^νός, ἀλγεινός, ἀληθινός, θερινός; Ausnahmen: λάγνος, μόρφνος, χαῦνος, γόεδνος, die Zweisilbigen mit kurzer Paenultima, als: ξένος (und entspr. ion. ξεῖνος), πλάνος, μόνος, ausser κενός und στενός (ion. κεινός, στεινός), die auf ῖνος, als: ἀγχιστῖνος, Λεοντῖνος, die einen Stoff bezeichnenden auf ι^νος, welche Proparox. sind, als: ξύλι^νος, ligneus, auch ἀνθρώπι^νος, menschlich, die auf υ^νος, welche gleichfalls Proparox. sind, als: θάρσυ^νος o) ς, als: βλαισός, ῥυσός, δισσός, περισσός, ausser ἴσος (ep. ἶσος), μέσος, πόσος, ὅσος, τόσος, μέθυ^σος; p) ξ) als: λοξός; q) ψ, als: κομψός; r) ζ, als: πεζός.

2) Wenn aber der Endung ος ein Vokal vorangeht, so gelten folgende Regeln:4)

a. die auf α^ος sind Oxyt., als: ἀγλαός, ausser ἵλαος (ι?̂); die auf ᾶος sind Properisp., als: πρᾶος;

b. von denen auf εος sind Oxyt. δαφοινεός, ἐνεός, ἐτεός, ἠλεός, κενεός, στερεός; Parox. die Adj. verb. auf τεος, als: βουλευτέος, und die auf αλεος, als: διψαλέος; Proparox. die übrigen, als: τέλεος (aus τέλειος), κήδεος (aus -ειος), κήλεος (desgl.),5) μέλεος;

c. von denen auf ιος sind Oxyt. λαλιός, πολιός, σκολιός, φαλιός, βαλιός, δεξιός; Parox. ἀντίος, ἐναντίος, πλησίος, μυρίος, μυρίοι in der Bedeutung sehr viel, viele, aber μύριοι = 10 000;

d. von denen auf αιος sind Oxyt. die Zweisilbigen, als: σκαιός; dann ἀραιός, tenuis, γεραιός (γηραιός), δηναιός, ἠβαιός (= βαιός), κραταιός, παλαιός; Proparox. βέβαιος, βίαιος, δίκαιος, δείλαιος, μάταιος; die übrigen Properisp., als: ἀναγκαῖος, ἀραῖος v. ἀρά, Gebet, ἀγελαῖος, ἀγοραῖος (doch ἀγόραιος n. Ammon. in d. Sinne v. πονηρός);

e. von denen auf ειος sind Oxyt. nur ἀφνειός, φατειός [und nach Aristarch θαμειαί und ταρφειαί, nach Anderen θαμεῖαι, ταρφεῖαι von θαμύς, ταρφύς]; Properisp. ἀγρεῖος, (ἀκατεῖος Herodian), ἀνδρεῖος, Ἀργεῖος, ἀστεῖος, βακχεῖος, γυναικεῖος, ε<*>ταιρεῖος (ἑταίρειος nach Herod. besser), ἠθεῖος, Ἠλεῖος, Καδμεῖος, λοχεῖος, μεγαλεῖος, νυμφεῖος, ὀθνεῖος, οἰκεῖος, παιδεῖος (Herod. I, 135, 7 L.), πρυτανεῖος, σπονδεῖος, χορεῖος; alle übrigen sind Proparox., als: ἵππειος, φλόγειος u. s. w.;

f. von denen auf οιος sind Oxyt. die Zweisilbigen, als: δοιός, σμοιός, ausser ποῖος, τοῖος, οι<*>῀ος, οἶος; Properisp. die Mehrsilbigen, als: αἰδοῖος; über ὅμοιος, γέλοιος und ὁμοῖος, γελοῖος s. § 80, 7;

g. die auf ῳος sind Properisp., als: πατρῷος, σῷος, ausser ζῳός (ζωός; aber d. Subst. τὸ ζῷον);

h. von denen auf οος sind Oxyt. θοός und ὀλόος; Parox. die übrigen, als: ἀθρόος, δορυξόος, βοηθόος, ἁπλόος (aber δορυξός, βοηθός, διπλός), auch das dor. ζόος [nach Anderen ζοός];6)

i. einzeln stehen αὖος [nach Nicias αὐός],7) ἀγαυός.

3) Die Komposita sind grösstenteils Proparoxyt., als: ἄσοφος v. σοφός, ἀνοίκειος v. οἰκεῖος, σύνδουλος von δοῦλος, φιλόλογος, μισόλογος, φιλόσοφος, φιλόπονος (Arcad. 89, 17 sqq., Herod. I, 233; in den Ausgaben zuweilen φιλολόγος, μισολόγος betont, gleich als kämen sie von λέγω und nicht von λόγος). Von dieser Regel kommen folgende Ausnahmen vor:

a. folgende einzelne: ἐναντίος wie das Simplex ἀντίος; ἀχρεῖος Hom. und Hes. Op. 403 n. Ein., während att. ἄχρειος, Herod. I, 135 f.; II, 441; doch nach dems. I, 230 (II, 480) auch att. ἀχρεῖος, ἄχρ. hellenistisch; aus ἀχρήϊος (vgl. χρηΐα kret. Inschr. Comparetti, Mus. Ital. I, 141, Z. 17) Hes. Op. 297. Her. 1, 191; ἀθῷος aus ἀθώϊος; einige auf οος, s. § 115, 3; Πολεμολαμαχαϊκός Ar. Ach. 1080 als blosses Parasyntheton;

b. die poet. Adj. auf -πος, in Prosa -πους, als: ἀρτίπος, ἀελλόπος, s. § 148, II;

c. die poet.: ἀμενηνός (v. α priv. und μένος), kraftlos, ἀβληχρός (v. <*> euph. und βληχρός, doch s. § 44, S. 186), schwach, δαφοινός (v. δα = ζα und φοινός), sehr rot;8)

d. die Adjektive, deren zweite Hälfte ein unverändertes oxytones Ethnikon ist, als: Ἀχαιός φιλαχαιός, Βοιωτός φιλοβοιωτός, so auch φιλοτοιοῦτος (aber φιλαθήναιος, φιλίατρος u. s. w., Herod. I, 228);

e. über die Adjektive verb. auf τος s. § 147, S. 538 f.;

f. die Adjektive, deren erstere Hälfte ein Nomen und letztere Hälfte von einem Verb abgeleitet ist, sind: a) Oxytona, wenn sie Paenultima lang und aktive Bedeutung haben, z. B.

hide References (294 total)
 • Cross-references from this page (281):
  • Aeschylus, Agamemnon, 1160
  • Aeschylus, Agamemnon, 1220
  • Aeschylus, Agamemnon, 1230
  • Aeschylus, Agamemnon, 1274
  • Aeschylus, Agamemnon, 1299
  • Aeschylus, Agamemnon, 1325
  • Aeschylus, Agamemnon, 1437
  • Aeschylus, Agamemnon, 193
  • Aeschylus, Agamemnon, 244
  • Aeschylus, Agamemnon, 328
  • Aeschylus, Agamemnon, 45
  • Aeschylus, Agamemnon, 723
  • Aeschylus, Agamemnon, 988
  • Aeschylus, Eumenides, 457
  • Aeschylus, Eumenides, 487
  • Aeschylus, Libation Bearers, 219
  • Aeschylus, Libation Bearers, 22
  • Aeschylus, Libation Bearers, 286
  • Aeschylus, Libation Bearers, 591
  • Aeschylus, Libation Bearers, 650
  • Aeschylus, Libation Bearers, 860
  • Aeschylus, Libation Bearers, 98
  • Aeschylus, Prometheus Bound, 301
  • Aeschylus, Prometheus Bound, 588
  • Aeschylus, Prometheus Bound, 592
  • Aeschylus, Prometheus Bound, 934
  • Aeschylus, Persians, 589
  • Aeschylus, Seven Against Thebes, 822
  • Aeschylus, Suppliant Maidens, 159
  • Aeschylus, Suppliant Maidens, 337
  • Aeschylus, Suppliant Maidens, 39
  • Aeschylus, Suppliant Maidens, 535
  • Aeschylus, Suppliant Maidens, 65
  • Aeschylus, Suppliant Maidens, 975
  • Antiphon, On the Choreutes, 4
  • Aristophanes, Birds, 1323
  • Aristophanes, Birds, 1573
  • Aristophanes, Birds, 244
  • Aristophanes, Ecclesiazusae, 508
  • Aristophanes, Ecclesiazusae, 896
  • Aristophanes, Frogs, 146
  • Aristophanes, Frogs, 91
  • Aristophanes, Knights, 1165
  • Aristophanes, Knights, 1388
  • Aristophanes, Knights, 351
  • Aristophanes, Knights, 613
  • Aristophanes, Peace, 662
  • Aristophanes, Plutus, 1018
  • Aristophanes, Plutus, 1121
  • Aristophanes, Plutus, 182
  • Aristophanes, Plutus, 83
  • Aristophanes, Thesmophoriazusae, 480
  • Aristophanes, Thesmophoriazusae, 644
  • Aristophanes, Thesmophoriazusae, 735
  • Aristophanes, Thesmophoriazusae, 821
  • Aristophanes, Wasps, 1117
  • Aristophanes, Wasps, 1278
  • Aristophanes, Wasps, 1303
  • Aristophanes, Wasps, 1502
  • Aristophanes, Wasps, 923
  • Demosthenes, On the Peace, 18
  • Demosthenes, On the False Embassy, 300
  • Demosthenes, On the False Embassy, 308
  • Demosthenes, Against Leptines, 140
  • Demosthenes, On the Crown, 265
  • Demosthenes, Against Aphobus 1, 25
  • Demosthenes, Against Eubulides, 3
  • Euripides, Alcestis, 100
  • Euripides, Alcestis, 245
  • Euripides, Alcestis, 428
  • Euripides, Alcestis, 532
  • Euripides, Andromache, 106
  • Euripides, Andromache, 348
  • Euripides, Andromache, 711
  • Euripides, Andromache, 922
  • Euripides, Cyclops, 294
  • Euripides, Cyclops, 315
  • Euripides, Cyclops, 403
  • Euripides, Cyclops, 680
  • Euripides, Electra, 1345
  • Euripides, Electra, 309
  • Euripides, Hecuba, 296
  • Euripides, Hecuba, 581
  • Euripides, Hecuba, 592
  • Euripides, Helen, 1109
  • Euripides, Helen, 1332
  • Euripides, Helen, 1582
  • Euripides, Helen, 188
  • Euripides, Helen, 335
  • Euripides, Helen, 622
  • Euripides, Heracles, 656
  • Euripides, Heracles, 934
  • Euripides, Heraclidae, 634
  • Euripides, Heraclidae, 792
  • Euripides, Heraclidae, 901
  • Euripides, Hippolytus, 135
  • Euripides, Hippolytus, 185
  • Euripides, Hippolytus, 435
  • Euripides, Ion, 1076
  • Euripides, Ion, 1242
  • Euripides, Ion, 767
  • Euripides, Iphigeneia in Taurus, 141
  • Euripides, Iphigeneia in Taurus, 345
  • Euripides, Iphigeneia in Taurus, 712
  • Euripides, Medea, 1197
  • Euripides, Medea, 234
  • Euripides, Medea, 647
  • Euripides, Medea, 861
  • Euripides, Orestes, 1416
  • Euripides, Orestes, 374
  • Euripides, Suppliants, 1192
  • Euripides, Suppliants, 441
  • Euripides, Suppliants, 94
  • Euripides, Trojan Women, 1316
  • Euripides, Trojan Women, 89
  • Herodotus, Histories, 1.122
  • Herodotus, Histories, 1.144
  • Herodotus, Histories, 1.30
  • Herodotus, Histories, 1.60
  • Herodotus, Histories, 1.8
  • Herodotus, Histories, 2.103
  • Herodotus, Histories, 2.125
  • Herodotus, Histories, 2.181
  • Herodotus, Histories, 2.25
  • Herodotus, Histories, 2.86
  • Herodotus, Histories, 2.92
  • Herodotus, Histories, 2.98
  • Herodotus, Histories, 3.14
  • Herodotus, Histories, 3.65
  • Herodotus, Histories, 4.112
  • Herodotus, Histories, 4.127
  • Herodotus, Histories, 4.130
  • Herodotus, Histories, 4.17
  • Herodotus, Histories, 4.195
  • Herodotus, Histories, 4.25
  • Herodotus, Histories, 4.78
  • Herodotus, Histories, 5.24
  • Herodotus, Histories, 5.92
  • Herodotus, Histories, 6.105
  • Herodotus, Histories, 6.48
  • Herodotus, Histories, 7.175
  • Herodotus, Histories, 7.188
  • Herodotus, Histories, 7.23
  • Herodotus, Histories, 7.64
  • Herodotus, Histories, 9.110
  • Herodotus, Histories, 9.70
  • Homer, Odyssey, 10.158
  • Homer, Odyssey, 10.473
  • Homer, Odyssey, 10.72
  • Homer, Odyssey, 11.327
  • Homer, Odyssey, 11.360
  • Homer, Odyssey, 11.770
  • Homer, Odyssey, 12.79
  • Homer, Odyssey, 13.129
  • Homer, Odyssey, 13.340
  • Homer, Odyssey, 13.377
  • Homer, Odyssey, 13.412
  • Homer, Odyssey, 15.389
  • Homer, Odyssey, 15.42
  • Homer, Odyssey, 15.626
  • Homer, Odyssey, 17.572
  • Homer, Odyssey, 18.161
  • Homer, Odyssey, 18.29
  • Homer, Odyssey, 18.508
  • Homer, Odyssey, 18.519
  • Homer, Odyssey, 19.32
  • Homer, Odyssey, 19.351
  • Homer, Odyssey, 19.506
  • Homer, Odyssey, 1.2
  • Homer, Odyssey, 1.286
  • Homer, Odyssey, 1.3
  • Homer, Odyssey, 1.312
  • Homer, Odyssey, 1.315
  • Homer, Odyssey, 1.376
  • Homer, Odyssey, 1.6
  • Homer, Odyssey, 1.80
  • Homer, Odyssey, 20.116
  • Homer, Odyssey, 20.229
  • Homer, Odyssey, 20.376
  • Homer, Odyssey, 20.392
  • Homer, Odyssey, 22.184
  • Homer, Odyssey, 23.266
  • Homer, Odyssey, 24.141
  • Homer, Odyssey, 24.268
  • Homer, Odyssey, 2.1
  • Homer, Odyssey, 2.106
  • Homer, Odyssey, 2.141
  • Homer, Odyssey, 2.225
  • Homer, Odyssey, 2.765
  • Homer, Odyssey, 3.131
  • Homer, Odyssey, 3.2
  • Homer, Odyssey, 3.267
  • Homer, Odyssey, 3.89
  • Homer, Odyssey, 4.171
  • Homer, Odyssey, 4.442
  • Homer, Odyssey, 4.511
  • Homer, Odyssey, 4.774
  • Homer, Odyssey, 5.105
  • Homer, Odyssey, 5.898
  • Homer, Odyssey, 6.108
  • Homer, Odyssey, 8.109
  • Homer, Odyssey, 8.342
  • Homer, Odyssey, 8.583
  • Homer, Odyssey, 9.116
  • Homer, Odyssey, 9.119
  • Lysias, On the Olive Stump, 28
  • Lysias, For Polystratus, 24
  • Pindar, Olympian, 1
  • Plato, Timaeus, 59d
  • Sophocles, Antigone, 1074
  • Sophocles, Antigone, 1089
  • Sophocles, Antigone, 530
  • Sophocles, Antigone, 64
  • Sophocles, Antigone, 857
  • Sophocles, Antigone, 86
  • Sophocles, Antigone, 949
  • Sophocles, Electra, 1079
  • Sophocles, Electra, 391
  • Sophocles, Electra, 807
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 1471
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 1579
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 330
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 751
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 1149
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 1199
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 1346
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 508
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 661
  • Thucydides, Histories, 1.74
  • Thucydides, Histories, 1.80
  • Thucydides, Histories, 1.84
  • Thucydides, Histories, 1.88
  • Thucydides, Histories, 2.32
  • Thucydides, Histories, 2.50
  • Thucydides, Histories, 3.105
  • Thucydides, Histories, 3.34
  • Thucydides, Histories, 3.82
  • Thucydides, Histories, 4.110
  • Thucydides, Histories, 4.126
  • Thucydides, Histories, 4.56
  • Thucydides, Histories, 4.62
  • Thucydides, Histories, 4.71
  • Thucydides, Histories, 5.112
  • Thucydides, Histories, 5.14
  • Thucydides, Histories, 5.79
  • Thucydides, Histories, 6.20
  • Thucydides, Histories, 6.21
  • Thucydides, Histories, 6.34
  • Thucydides, Histories, 6.43
  • Thucydides, Histories, 6.92
  • Thucydides, Histories, 7.60
  • Thucydides, Histories, 7.68
  • Thucydides, Histories, 7.72
  • Thucydides, Histories, 7.87
  • Thucydides, Histories, 8.101
  • Thucydides, Histories, 8.72
  • Thucydides, Histories, 8.89
  • Thucydides, Histories, 8.96
  • Thucydides, Histories, 8.98
  • Xenophon, Apology, 28
  • Xenophon, Apology, 29
  • Aristophanes, Acharnians, 1080
  • Aristophanes, Acharnians, 194
  • Aristophanes, Acharnians, 425
  • Aristophanes, Clouds, 421
  • Aristophanes, Clouds, 463
  • Aristophanes, Clouds, 507
  • Aristophanes, Clouds, 597
  • Aristophanes, Clouds, 790
  • Aristophanes, Lysistrata, 217
  • Aristophanes, Lysistrata, 419
  • Aristophanes, Lysistrata, 715
  • Aristophanes, Lysistrata, 776
  • Herbert Weir Smyth, A Greek Grammar for Colleges, 286
  • Herbert Weir Smyth, A Greek Grammar for Colleges, 288
  • Herbert Weir Smyth, A Greek Grammar for Colleges, 311
  • Herbert Weir Smyth, A Greek Grammar for Colleges, 312
  • Herbert Weir Smyth, A Greek Grammar for Colleges, 313
  • Herbert Weir Smyth, A Greek Grammar for Colleges, 318
  • Herbert Weir Smyth, A Greek Grammar for Colleges, 319
  • Herbert Weir Smyth, A Greek Grammar for Colleges, 345
 • Cross-references in notes from this page (13):
  • Aeschylus, Agamemnon, 1591
  • Demosthenes, Against Aristocrates, 101
  • Homer, Odyssey, 11.395
  • Homer, Odyssey, 13.734
  • Homer, Odyssey, 15.66
  • Homer, Odyssey, 20.313
  • Homer, Odyssey, 2.4
  • Homer, Odyssey, 3.262
  • Homer, Odyssey, 8.217
  • Thucydides, Histories, 1.130
  • Thucydides, Histories, 7.19
  • Thucydides, Histories, 8.24
  • Xenophon, Anabasis, 1.9.29
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: