previous

Click on a word to bring up parses, dictionary entries, and frequency statistics

ἈντιμάχουἈντιμάχου δὲ τοῦ Κολοφωνίου καὶ Νικηράτου τινὸς Ἡρακλεώτου ποιήμασι Λυσάνδρεια διαγωνισαμένων ἐ᾽ αὐτοῦ τὸν Νικήρατον ἐστεφάνωσεν, δὲ Ἀντίμαχος ἀχθεσθεὶς ἠφάνισε τὸ ποίημα. Πλάτων δὲ νέος ὢν τότε καὶ θαυμάζων τὸν Ἀντίμαχον ἐπὶ τῇ ποιητικῇ, βαρέως φέροντα τὴν ἧτταν ἀνελάμβανε καὶ παρεμυθεῖτο, τοῖς ἀγνοοῦσι κακὸν εἶναι φάμενος τὴν ἄγνοιαν, ὥσπερ τὴν τυφλότητα τοῖς μὴ βλέπουσιν.” Plut. Lys. 18
μικρὸν δὲ τῆς εἰρήνης ὕστερον ἐτελεύτησε Δαρεῖος τῆς Ἀσίας βασιλεύς ... καθ᾽ ὃν δὴ χρόνον καὶ Ἀντίμαχον τὸν ποιητὴν Ἀπολλόδωρος Ἀθηναῖός φησιν ἠνθηκέναι.” Diod. Sic. 3. 65
ἐχρήσατο δὲ τῇ τοιαύτῃ ἀγωγῇ καὶ Ἀντίμαχος ποιητής. ἀποθανούσης γὰρ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ Λύδης, πρὸς ἣν φιλοστόργως εἶχε, παραμύθιον τῆς λύπης αὑτῷ ἐποίησε τὴν ἐλεγείαν τὴν καλουμένην Λύδην, ἐξαριθμησάμενος τὰς ἡρωϊκὰς συμφοράς, τοῖς ἀλλοτρίοις κακοῖς ἐλάττω τὴν ἑαυτοῦ ποιῶν λύπην.” Plut. Cons. Apollon. 9
ἔστι τοίνυν τρία γένη τῶν πρὸς τὰς ἐρωτήσεις ἀποκρίσεων, τὸ μὲν ἀναγκαῖον, τὸ δὲ φιλάνθρωπον, τὸ δὲ περισσόν ... δὲ περισσὸς καὶ ἀδολέσχης, ἄν γε δὴ τύχῃ καὶ τὸν Κολοφώνιον ἀνεγνωκὼς Ἀντίμαχον, κτλ.” Plut. Garr. 21
nec enim posset idem Demosthenes dicere quod dixisse Antimachum, clarum poetam, ferunt, qui cum convocatis auditoribus legeret eis magnum illud quod novistis volumen suum, et eum legentem omnes praeter Platonem reliquissent, ‘Legaminquitnihilominus; Plato enim mihi unus instar est omnium.’ et recte; poema enim reconditum paucorum approbationem, oratio popularis assensum volgi debet movere.Cic. Brut. 51

Ovid Trist. i. 6. 1

Nec tantum Clario Lyde dilecta poetae,
Nec tantum Coo Bittis amata suo est,
Pectoribus quantum tu nostris, uxor, inhaeres
Digna minus misero, non meliore viro.

Ovid Trist. i. 6. 1

Ἀντίμαχος: Κολοφώνιος, υἱὸς Ὑπάρχου, γραμματικὸς καὶ ποιητής ... ἀκουστὴς Στησιμβρότου: γέγονε δὲ πρὸ Πλάτωνος.” Suid.

δε ηεσιοδο ετ αντιμαξηο. ξοντρα ιν αντιμαξηο ϝις ετ γραϝιτας ετ μινιμε ϝολγαρε ελοθυενδι γενυς ηαβετ λαυδεμ. σεδ θυαμϝις ει σεξυνδας φερε γραμματιξορυμ ξονσενσυς δεφερατ, ετ αφφεξτιβυς ετ ιυξυνδιτατε ετ δισποσιτιονε ετ ομνινο αρτε δεφιξιτυρ, υτ πλανε μανιφεστο αππαρεατ, θυαντο σιτ αλιυδ προχιμυμ εσσε αλιυδ σεξυνδυμ.

Quint. 10. 1. 53

ταύτης δὲ τῆςαὐστηρᾶςἁρμονίας πολλοὶ μὲν ἐγένοντο ζηλωταί ... διαφέροντες τῶν ἄλλων ἐν μὲν ἐπικῇ ποιήσει τε Κολοφώνιος Ἀντίμαχος καὶ Ἐμπεδοκλῆς φυσικός, ἐν δὲ μελοποιΐᾳ Πίνδαρος, ἐν δὲ τραγῳδίᾳ Αἰσχύλος, ἐν δ᾽ ἱστορίᾳ Θουκυδίδης, ἐν δὲ πολιτικοῖς λόγοις Ἀντιφῶν.” Dion. Hal. Comp. 22
Ἀντίμαχος δ᾽ εὐτονίαςἐφρόντισεκαὶ ἀγωνιστικῆς τραχύτητος καὶ τοῦ συνήθους τῆς ἐξαλλαγῆς.” Dion. Hal. Vet. Cens.
τὸ Λακωνίζειν οὐ τοῦτό ἐστιν ὅπερ οἴει, ὀλίγας συλλαβὰς γράφειν, ἀλλὰ περὶ πλείστων ὀλίγας. οὕτως ἐγὼ καὶ βραχυλογώτατον Ὅμηρον λέγω καὶ πολὺν τὸνἈντίμαχον.” Greg. Naz. Ep. 54
Ἡρακλείδης γοῦν Ποντικός φησιν, ὅτι τῶν Χοιρίλου τότε εὐδοκιμοῦντων Πλάτων τὰ Ἀντιμάχου προὐτίμησε, καὶ αὐτὸν ἔπεισε τὸν Ἡρακλείδην εἰς Κολοφῶνα ἐλθόντα τὰ ποιήματα συλλέξαι τοῦ ἀνδρός.” Procl. ad Plat. Tim. i. 21 c
καὶ γὰρ εἰ τεχνικόν ἐστι παρά τινι τῶν ποιητῶν ὕψος, πολὺ τὸ μεμηχανημένον ἔχει καὶ στομφῶδες, μεταφοραῖς χρώμενον ὡς τὰ πολλά, καθάπερ τὸ Ἀντιμάχειον.” Procl. ad Plat. Tim. i. 19 e

ὅτι δὲ διαβέβληται τὸ παχὺ σαφῶς Καλλίμαχος ἐν τοῖς Ἐπιγράμμασι δηλοῖ: διασύρων γὰρ Ἀντιμάχου τὸ ποίημα τὴν Λύδην ἔφη: “ λύδη καὶ παχὺ γράμμα καὶ οὐ τορόν.

1

Sch. Dion. Perieg. ap. Schneid. Callim. 74 b

““ Ἀσκληπιάδου: Λυδὴ καὶ γένος εἰμὶ καὶ οὔνομα: τῶν δ᾽ ἀπὸ Κόδρου
σεμνοτέρη πασῶν εἰμι δί᾽ Ἀντίμαχον.
τίς γὰρ ἔμ᾽ οὐκ ἤεισε; τίς οὐκ ἀνελέξατο Λύδην,
τὸ ξυνὸν Μουσῶν γράμμα καὶ Ἀντιμάχου;

2Anth. Pal. 9. 63 (cf. 12. 168).


ἔστι δὲ Νίκανδρος ζηλωτὴς Ἀντιμάχου, διόπερ πολλαῖς λέξεσιν αὐτοῦ κέχρηται: διὸ καὶ ἐν ἐνίοις δωρίζει.” Sch. Nic. Ther. 2
καθάπερ γὰρ μὲν Ἀντιμάχου ποίησις καὶ τὰ τοῦ Διονυσίου ζωγραφήματα, τῶν Κολοφωνίων, ἰσχὺν ἔχοντα καὶ τόνον ἐκβεβιασμένοις καὶ καταπόνοις ἔοικε, ταῖς δὲ Νικομάχου γραφαῖς καὶ τοῖς Ὁμήρου στίχοις μετὰ τῆς ἄλλης δυνάμεως καὶ χαρίτος πρόσεστι τὸ δοκεῖν εὐχερῶς καὶ ῥᾳδίως ἀπειργάσθαι, οὕτως κτλ.” Plut. Timol. 36
ἀνεγνώσθη Ἀγαθαρχίδου Ἱστορικόν: ἔνιοι δὲ αὐτὸν Ἀγάθαρχον ὀνομάζουσι ... ἀλλὰ καὶ Ἐπιτομὴνσυντάξαιτῆς Ἀντιμάχου Λύδης.” Phot. Bibl. 171 a 24
Λογγῖνος Κάσσιος: φιλόσοφος ... ἦν δὲ ἐπὶ Αὐρηλιανοῦ τοῦ Καίσαρος ... ἔγραψε ... λέξεις Ἀντιμάχου.” Suid.

ἐλεγείων


Λύδης


Δώτιον: ... καὶ Δωτιὰς ὡς Ἰλιὰς τοῦ Ἰλιεύς ... καὶ Ἀντίμαχος ἐν δευτέρῳ Λύδης:

φεύγοντας γαίης ἔκτοθι Δωτίαδος

CURFRAG.tlg-0239.1
Steph. Byz.
ὀργεῶνες: ... Σέλευκος δὲ ἐν τῷ Ψ̔πομνήματι τῶν Σόλωνος Ἀξόνων ὀργεῶνάς φησι καλεῖσθαι τοὺς συνόδους ἔχοντας περί τινας ἥρωας θεούς: ἤδη δὲ μεταφέροντες καὶ τοὺς ἱεπέας οὕτω καλοῦσιν: γὰρ Ἀντίμαχος ἐν τῇ Λύδῃ γ́:

ἔνθα Καβάρνους θῆκεν ἀγακλέας ὀργειῶνας

CURFRAG.tlg-0239.2
Phot. Lex. 344. 7
παῖς πατέρα καίνει καὶ λαβὼν ὀχήματα Πολύβῳ τροφεῖ δίδωσιν: ὅτι δὲ Πολύβῳ δέδωκεΟἰδίπουςτοὺς ἵππους, καὶ Ἀντίμαχός φησιν ἐν Λύδῃ:

εἶπε δὲ φωνήσας: Π̔όλυβε, θρεπτήρια τάσδε
ἵππους τοι δώσω δυσμενέων ἐλάσας.᾿

CURFRAG.tlg-0239.3
Sch. Eur. Phoen. 44
ὅτι δὲ καὶ ἡλιος ἐπὶ ποτηρίου δικομίζετο ἐπὶ τὴν δύσιν, Στησίχορος μὲν οὕτως φησίν:fr. 8 ... καὶ Ἀντίμαχος δ᾽ οὑτωσὶ λέγει:

τότε δὴ χρυσέῳ ἐν δέπαϊ
ἠέλιον πόμπευεν ἀγακλυμένη Ἐρύθεια.

CURFRAG.tlg-0239.4
Ath. 11. 469 e
ἕρκτωρ: πρακτικός: Ἀντίμαχος:

οἵ σοι τῶν μεγάλων ἕρκτορές εἰσι κακῶν.

CURFRAG.tlg-0239.5
Et. Mag. 375. 40
δύπτοντες κεφαλάς: ... δύπτειν δέ ἐστι τὸ δύνειν ὡς παρὰ Καλλιμάχῳ ... πρότερος δὲ Ἀντίμαχος:

ἠΰτε τις καύηξ δύπτῃ ...
... ἁλμυρὸν εἰς πέλαγος ...

CURFRAG.tlg-0239.6
Sch. Ap. Rhod. i. 1008
Ζήτης καὶ Κάλαϊς: τούτους ἐκ διαφόρων τόπων συμπλεῦσαι τοῖς Ἀργοναύταις φασίν: οἱ μὲν γὰρ ἐκ Θρᾴκης, ὡς Ἀπολλώνιος, Ἡρόδωρος δὲ ἐκ Δαυλίδος, Δοῦρις δὲ ἐξ Ὑπερβορέων: κατάλεγει δὲ τούτους καὶ Ἀντίμαχος.” Sch. Ap. Rhod. i. 211
Ἀντίμαχος δὲ ἐν τῇ Λύδῃ φησὶν ἐκβιβασθέντα τὸν Ἡρακλέα διὰ τὸ καταβαρεῖσθαι τὴν Ἀργὼ ὑπὸ τοῦ ἥρωος.” Sch. Ap. Rhod. i. 1289
π. ταύρων τῶν Αἰήτου: καὶ Ἀντίμαχος ἐν τῇ Λύδῃ Ἡφαιστοτεύκτους τοὺς ταύρους ἀπεφήνατο.” Sch. Ap. Rhod. 3. 409
Μόσυχλος δὲ ὄρος τῆς Λήμνου, ὡς Ἀντίμαχος:

ἡφαίστου πυρὶ εἴκελον, ῥα τίτυσκει
δαίμων ἀκροτάτῆς ἐν κορυφῇς Μοσύχλου.

CURFRAG.tlg-0239.7
Sch. Nic. Ther. 472
ἐν τούτοις καὶ τοῖς ἐφεξῆς φησι τὴν Μήδειαν ἐπιρραίνουσαν ἀρκεύθῳ τὸ φάρμακον κοιμίσαι τὸν δράκοντα ἐπᾴδουσαν καὶ οὕτω τὸ κῶας ἀνελέσθαι, καὶ χωρισθῆναι ἀμφοτέρους ἐπὶ τὴν ναῦν κοιμωμένου τοῦ θηρίου, συμφώνως τῷ Ἀντιμάχῳ.” Sch. Ap. Rh. 4. 156
Τιμαίου λέγοντος ἐν Κερκύρᾳ τοὺς γάμους ἀχθῆναι, Διονύσιος Μιλήσιος ἐν δευτέρῳ τῶν Ἀργοναυτικῶν ἐν Βυζαντίῳ φησίν, Ἀντίμαχος ἐν Λύδῃ ἐν Κόλχοις πλησίον τοῦ ποταμοῦ μιγῆναιτῇ Μηδείᾳ τὸν Ἰάσονα).” Sch. Ap. Rh. 4. 1153
ἡσίοδός τε καὶ Πίνδαρος ἐν Πυθιονίκαις καὶ Ἀντίμαχος ἐν Λύδῃ διὰ τοῦ Ὠκεανοῦ φασιν ἐλθεῖν αὐτοὺςτοὺς Ἀργοναυταςεἰς Λιβύην, καὶ βαστάσαντας τὴν Ἀργὼ εἰς τὸ ἡμέτερον πέλαγος γενέσθαι.” Sch. Ap. Rh. 4. 259
Στροφάδας φησὶ κεκλῆσθαι διὰ τὸ τοὺς Βορεάδας αὐτόθεν ὑποστρέψαι, στραφέντας εἰς τοὐπίσω, λαβὼν παρὰ Ἀντιμάχου: οὕτω γὰρ ἐκεῖνος ἐν τῇ Λύδῃ περὶ αὐτῶν μέμνηται. οἱ δὲ Ξτροφάδας φασὶν αὐτὰς κεκλῆσθαι καθὸ ἐπιστραφέντες αὐτόθι ηὔξαντο τῷ Διΐ καταλαβεῖν τὰς Ἁρπυίας. κατὰ δὲ Ἡσίοδον καὶ Ἀντίμαχον καὶ Ἀπολλώνιον οὐ κτείνονται.” Sch. Ap. Rh. 2. 296αἱ Πλωταὶ νῆσοι μετωνομάσθησαν Ξτροφάδες: μέμνηται αὐτῶν καὶ Αντίμαχος ἐν τῇ Λύδῃ.” Sch. Ap. Rh. 2. 297
Ἀγηνορίδης Φινεὺς: Ἀγήνορος γὰρ παίς ἐστιν, ὡς Ἑλλάνικος: ὡς δὲ Ἡσίοδός φησιν, Φοίνικος τοῦ Ἀγήνορος καὶ Κασσιεπείας: ὁμοίως δὲ καὶ Ἀσκληπιάδης καὶ Ἀντίμαχος καὶ Φερεκύδης φασίν.” Sch. Ap. Rh. 2. 178
Adonis, ut Hesiodus ait, Phoenicis et Alphesiboeae, Agenoris (Panyasis?) Thiantis qui Histriam Arabiamque (Assyriam?) tenuit imperio, ut Antimachus ait, regnavit Cypro.Prob. ad Verg. Ecl. 10. 18
Σήσαμοι καὶ Ἐρυθῖνοι: χωρία Παφλαγονίας: οὓς Ἐρυθίνους φησὶν Ἀντίμαχος διὰ τὴν ἐρυθρότητα καὶ διὰ τῂν τοιαύτην χροιάν.” Et. Mag. Vet. 265
Ἀντίμαχος δὲ ἐν τῇ Λύδῃ, ὅτι τοὺς Σολύμους ἀνεῖλεΒελλεροφόντηςθεοῖς ὄντας προσφιλεῖς, διὰ τοῦτο μισηθῆναι αὐτόν φησιν ὑπὸ τῶν θεῶν.” Sch. Il. 6. 200ἐκ Σολύμων: τῆς Κιλικίας εἰσίν: ὅθεν καὶ οἱΣόλυμοι ὠνομάσθησαν ἀπὸ Σολύμου τοῦ Διὸς καὶ Καλχηδονίας, ὡσἈντίμαχος λέγει.” Sch. Od. 5. 283

δέλτων


καὶ περὶ τὸν Εὐλέα δὲ ποταμόν, οὗ μνημονεύει Ἀντίμαχος ἐν ταῖς ἐπιγραφομέναις Δέλτοις οὕτως:

ἐλθὼν Εὐλῆος πηγὰς ἔπι δινήεντος

CURFRAG.tlg-0239.8
Δημήτριος δ᾽ Σκήψιος ἐν ἑκκαιδεκάτῃ τοῦ Τρωϊκοῦ Διακόσμου ἐγχέλεις φησὶ διαφόρους γίνεσθαι.

Ath. 7. 300 d

Ἰαχίνης


ἀβολήτωρ: ... Ἀντίμαχος Ἰαχίνῃ:

τοὶ δ᾽ ἄρα οἱ ἀβολήτορες ἄνδρες ἔασιν:

CURFRAG.tlg-0239.9
οὕτως Φίλων εἰς τὰ ῥηματικὰ αὐτοῦ. ἀντὶ τοῦ μάρτυρες συνηλλακότες καὶ συντυχόντες. οὕτως εἰς τὸν Διογενιανόν.

Et. Mag. 4. 6

οτηερ


σοῦσα: σχοινία: Ὁμήρου: (Od. 21.390-1, readingσοῦσονforὅπλον): Ἀντιμάχου:

ἐν δ᾽ ἱστὸν θῆκεν, λαίφεσι δὲ λινέοις
σοῦσ᾽ ἐτίθει παντοῖα θεὰ πόδας ἠδὲ κάλωας,
ἐν δ᾽ ὑπέρας στρεπτὰς ὅπλα τε πάντα νέως.

CURFRAG.tlg-0239.10
Ostrac. Berol. 12605
π. Χαρίτων: Ἀντίμαχος δὲ οὔτε ἀριθμὸν Χαρίτων οὔτε ὀνόματα εἰπὼν Αἴγλης εἶναι θυγατέρας καὶ Ἡλίου φησὶν αὐτάς.” Paus. 9. 35. 5
π. τοῦ φάρος: καὶ οὐδέτερον, ὅποτε σημαντικὸν τοῦ ἱματίου καὶ τοῦ ἀρότρου, ὡς καὶ παρ᾽ Ἀλκμᾶνι, ἀλλὰ καὶ παρ᾽ Ἀντιμάχῳἀεί,’ κτλ. οὕτως ἐν τοῖς ἀντιγράφοις εἴρηται:

ἀεὶ φάρεος χατέουσὶν ἑκόντες.

CURFRAG.tlg-0239.11
Hdn. π.μ.λ. 2. 36. 31

ἰστέον δὲ ὅτι εὑρίσκονται καὶ ἄλλα ἰαμβικὰ μὴ ἔχοντα ἐ᾽ εὐθείας τὸ τ καὶ εἰς τὴν ου δίφθογγον ἔχοντα τὴν γενικήν: εἰσὶ δὲ ταῦτα: ... Πύδης Πύδουὄνομα ποταμοῦὡς παρὰ Ἀντιμάχῳ:

κὰδ δὲ Πύδην τε ῥέοντα

CURFRAG.tlg-0239.12
τοῦτο δὲ ἐναντίως ἔκλινεν Ἀντίμαχος: ὅτε μὲν γὰρ ἰαμβικόν ἐστιν ἰσοσυλλάβως αὐτὸ κλίνει ὡς ἐπὶ τῆς λεχθείσης χρήσεως, ὅτε δὲ σπονδειακόν ἐστι, περιττοσυλλάβως αὐτὸ κλίνει οἷον:

Πύδητος κούρη τηλεκλειτοῦ ποταμοῖο

CURFRAG.tlg-0239.13

Choerob. i. 139.17

Εἰσκονιανοί

CURFRAG.tlg-0239.14
οἱ Ἐφέσιοι, ὡς Ἀντίμαχος.

Hesycn.

1 Callimachus, Epigrams

2 Anth. Pal. 9. 63 (cf. 12. 168).

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License.

An XML version of this text is available for download, with the additional restriction that you offer Perseus any modifications you make. Perseus provides credit for all accepted changes, storing new additions in a versioning system.

load focus English (J. M. Edmonds, 1931)
load Vocabulary Tool
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: