next

Click on a word to bring up parses, dictionary entries, and frequency statistics


Olympian 1
ΙΕΡΩΝΙ ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΩι ΚΕΛΗΤΙ


ἄριστον μὲν ὕδωρ, δὲ χρυσὸς αἰθόμενον πῦρ
ἅτε διαπρέπει νυκτὶ μεγάνορος ἔξοχα πλούτου:
εἰ δ᾽ ἄεθλα γαρύεν
ἔλδεαι, φίλον ἦτορ,
5μηκέθ᾽ ἁλίου σκόπει
[10] ἄλλο θαλπνότερον ἐν ἁμέρᾳ φαεννὸν ἄστρον ἐρήμας δι᾽ αἰθέρος,
μηδ᾽ Ὀλυμπίας ἀγῶνα φέρτερον αὐδάσομεν:
ὅθεν πολύφατος ὕμνος ἀμφιβάλλεται
σοφῶν μητίεσσι, κελαδεῖν
10Κρόνου παῖδ᾽ ἐς ἀφνεὰν ἱκομένους
μάκαιραν Ἱέρωνος ἑστίαν,
θεμιστεῖον ὃς ἀμφέπει σκᾶπτον ἐν πολυμάλῳ
[20] Σικελίᾳ, δρέπων μὲν κορυφὰς ἀρετᾶν ἄπο πασᾶν,
ἀγλαΐζεται δὲ καὶ
15μουσικᾶς ἐν ἀώτῳ,
οἷα παίζομεν φίλαν
ἄνδρες ἀμφὶ θαμὰ τράπεζαν. ἀλλὰ Δωρίαν ἀπὸ φόρμιγγα πασσάλου
λάμβαν᾽, εἴ τί τοι Πίσας τε καὶ Φερενίκου χάρις
[30] νόον ὑπὸ γλυκυτάταις ἔθηκε φροντίσιν,
20ὅτε παρ᾽ Ἀλφεῷ σύτο, δέμας
ἀκέντητον ἐν δρόμοισι παρέχων,
κράτει δὲ προσέμιξε δεσπόταν,
Συρακόσιον ἱπποχάρμαν βασιλῆα. λάμπει δέ οἱ κλέος
ἐν εὐάνορι Λυδοῦ Πέλοπος ἀποικίᾳ:
25τοῦ μεγασθενὴς ἐράσσατο γαιάοχος
[40] Ποσειδᾶν, ἐπεί νιν καθαροῦ λέβητος ἔξελε Κλωθὼ
ἐλέφαντι φαίδιμον ὦμον κεκαδμένον.
θαυματὰ πολλά, καί πού τι καὶ βροτῶν φάτις ὑπὲρ τὸν ἀλαθῆ λόγον
δεδαιδαλμένοι ψεύδεσι ποικίλοις ἐξαπατῶντι μῦθοι
30Χάρις δ᾽, ἅπερ ἅπαντα τεύχει τὰ μείλιχα θνατοῖς,
[50] ἐπιφέροισα τιμὰν καὶ ἄπιστον ἐμήσατο πιστὸν
ἔμμεναι τὸ πολλάκις:
ἁμέραι δ᾽ ἐπίλοιποι
μάρτυρες σοφώτατοι.
35ἔστι δ᾽ ἀνδρὶ φάμεν ἐοικὸς ἀμφὶ δαιμόνων καλά: μείων γὰρ αἰτία.
υἱὲ Ταντάλου, σὲ δ᾽, ἀντία προτέρων, φθέγξομαι,
[60] ὁπότ᾽ ἐκάλεσε πατὴρ τὸν εὐνομώτατον
ἐς ἔρανον φίλαν τε Σίπυλον,
ἀμοιβαῖα θεοῖσι δεῖπνα παρέχων,
40τότ᾽ Ἀγλαοτρίαιναν ἁρπάσαι
δαμέντα φρένας ἱμέρῳ χρυσέαισί τ᾽ ἀν᾽ ἵπποις
ὕπατον εὐρυτίμου ποτὶ δῶμα Διὸς μεταβᾶσαι,
ἔνθα δευτέρῳ χρόνῳ
[70] ἦλθε καὶ Γανυμήδης
45Ζηνὶ τωὔτ᾽ ἐπὶ χρέος.
ὡς δ᾽ ἄφαντος ἔπελες, οὐδὲ ματρὶ πολλὰ μαιόμενοι φῶτες ἄγαγον,
ἔννεπε κρυφᾶ τις αὐτίκα φθονερῶν γειτόνων,
ὕδατος ὅτι σε πυρὶ ζέοισαν εἰς ἀκμὰν
μαχαίρᾳ τάμον κάτα μέλη,
50 [80] τραπέζαισί τ᾽, ἀμφὶ δεύτατα, κρεῶν
σέθεν διεδάσαντο καὶ φάγον.
ἐμοὶ δ᾽ ἄπορα γαστρίμαργον μακάρων τιν᾽ εἰπεῖν. ἀφίσταμαι.
ἀκέρδεια λέλογχεν θαμινὰ κακαγόρους.
εἰ δὲ δή τιν᾽ ἄνδρα θνατὸν Ὀλύμπου σκοποὶ
55ἐτίμασαν, ἦν Τάνταλος οὗτος: ἀλλὰ γὰρ καταπέψαι
μέγαν ὄλβον οὐκ ἐδυνάσθη, κόρῳ δ᾽ ἕλεν
[90] ἄταν ὑπέροπλον, ἅν οἱ πατὴρ ὑπερκρέμασε καρτερὸν αὐτῷ λίθον,
τὸν αἰεὶ μενοινῶν κεφαλᾶς βαλεῖν εὐφροσύνας ἀλᾶται.
ἔχει δ᾽ ἀπάλαμον βίον τοῦτον ἐμπεδόμοχθον,
60μετὰ τριῶν τέταρτον πόνον, ἀθανάτων ὅτι κλέψαις
ἁλίκεσσι συμπόταις
[100] νέκταρ ἀμβροσίαν τε
δῶκεν, οἷσιν ἄφθιτον
θῆκαν. εἰ δὲ θεὸν ἀνήρ τις ἔλπεταί τι λαθέμεν ἔρδων, ἁμαρτάνει.
65τοὔνεκα προῆκαν υἱὸν ἀθάνατοί οἱ πάλιν
μετὰ τὸ ταχύποτμον αὖτις ἀνέρων ἔθνος.
πρὸς εὐάνθεμον δ᾽ ὅτε φυὰν
[110] λάχναι νιν μέλαν γένειον ἔρεφον.
ἑτοῖμον ἀνεφρόντισεν γάμον
70Πισάτα παρὰ πατρὸς εὔδοξον Ἱπποδάμειαν
σχεθέμεν. ἐγγὺς ἐλθὼν πολιᾶς ἁλὸς οἶος ἐν ὄρφνᾳ
ἄπυεν βαρύκτυπον
Εὐτρίαιναν: δ᾽ αὐτῷ
πὰρ ποδὶ σχεδὸν φάνη.
75 [120] τῷ μὲν εἶπε: ‘φίλια δῶρα Κυπρίας ἄγ᾽ εἴ τι, Ποσείδαον, ἐς χάριν
τέλλεται, πέδασον ἔγχος Οἰνομάου χάλκεον,
ἐμὲ δ᾽ ἐπὶ ταχυτάτων πόρευσον ἁρμάτων
ἐς Ἆλιν, κράτει δὲ πέλασον.
ἐπεὶ τρεῖς τε καὶ δέκ᾽ ἄνδρας ὀλέσαις
80ἐρῶντας ἀναβάλλεται γάμον
[130] θυγατρός. μέγας δὲ κίνδυνος ἄναλκιν οὐ φῶτα λαμβάνει.
θανεῖν δ᾽ οἷσιν ἀνάγκα, τί κέ τις ἀνώνυμον
γῆρας ἐν σκότῳ καθήμενος ἕψοι μάταν,
ἁπάντων καλῶν ἄμμορος; ἀλλ᾽ ἐμοὶ μὲν οὗτος ἄεθλος
85ὑποκείσεται: τὺ δὲ πρᾶξιν φίλαν δίδοι.’
ὣς ἔννεπεν: οὐδ᾽ ἀκράντοις ἐφάψατ᾽ ὦν ἔπεσι. τὸν μὲν ἀγάλλων θεὸς
[140] ἔδωκεν δίφρον τε χρύσεον πτεροῖσίν τ᾽ ἀκάμαντας ἵππους.
ἕλεν δ᾽ Οἰνομάου βίαν παρθένον τε σύνευνον:
τέκε τε λαγέτας ἓξ ἀρεταῖσι μεμαότας υἱούς.
90νῦν δ᾽ ἐν αἱμακουρίαις
ἀγλααῖσι μέμικται,
Ἀλφεοῦ πόρῳ κλιθείς,
[150] τύμβον ἀμφίπολον ἔχων πολυξενωτάτῳ παρὰ βωμῷ. τὸ δὲ κλέος
τηλόθεν δέδορκε τᾶν Ὀλυμπιάδων ἐν δρόμοις
95Πέλοπος, ἵνα ταχυτὰς ποδῶν ἐρίζεται
ἀκμαί τ᾽ ἰσχύος θρασύπονοι:
νικῶν δὲ λοιπὸν ἀμφὶ βίοτον
ἔχει μελιτόεσσαν εὐδίαν
[160] ἀέθλων γ᾽ ἕνεκεν. τὸ δ᾽ αἰεὶ παράμερον ἐσλὸν
100ὕπατον ἔρχεται παντὶ βροτῶν. ἐμὲ δὲ στεφανῶσαι
κεῖνον ἱππίῳ νόμῳ
Αἰοληΐδι μολπᾷ
χρή: πέποιθα δὲ ξένον
μή τιν᾽, ἀμφότερα καλῶν τε ἴδριν ἁμᾷ καὶ δύναμιν κυριώτερον,
105τῶν γε νῦν κλυταῖσι δαιδαλωσέμεν ὕμνων πτυχαῖς.
[170] θεὸς ἐπίτροπος ἐὼν τεαῖσι μήδεται
ἔχων τοῦτο κᾶδος, Ἱέρων,
μερίμναισιν: εἰ δὲ μὴ ταχὺ λίποι,
ἔτι γλυκυτέραν κεν ἔλπομαι
110σὺν ἅρματι θοῷ κλεΐξειν, ἐπίκουρον εὑρὼν ὁδὸν λόγων
[180] παρ᾽ εὐδείελον ἐλθὼν Κρόνιον. ἐμοὶ μὲν ὦν
Μοῖσα καρτερώτατον βέλος ἀλκᾷ τρέφει:
ἐπ᾽ ἄλλοισι δ᾽ ἄλλοι μεγάλοι. τὸ δ᾽ ἔσχατον
κορυφοῦται βασιλεῦσι. μηκέτι πάπταινε πόρσιον.
115εἴη σέ τε τοῦτον ὑψοῦ χρόνον πατεῖν, ἐμέ τε τοσσάδε νικαφόροις
ὁμιλεῖν, πρόφαντον σοφίᾳ καθ᾽ Ἕλλανας ἐόντα παντᾷ.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License.

An XML version of this text is available for download, with the additional restriction that you offer Perseus any modifications you make. Perseus provides credit for all accepted changes, storing new additions in a versioning system.

load focus Notes (1885)
load focus English (Diane Arnson Svarlien)
hide References (84 total)
 • Commentary references to this page (53):
  • E. T. Merrill, Commentary on Catullus, 61
  • E. T. Merrill, Commentary on Catullus, 64
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Oedipus Tyrannus, 911-1085
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Oedipus at Colonus, 1235
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Oedipus at Colonus, 1484
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Oedipus at Colonus, 1663
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Antigone, 1332
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Antigone, 974
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Ajax, 11
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Ajax, 885
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Electra, 1225
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Electra, 510
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Electra, 651
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Philoctetes, 1148
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Philoctetes, 274
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Philoctetes, 48
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Trachiniae, 100
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Trachiniae, 352
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Trachiniae, 498
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Trachiniae, 734
  • W. W. How, J. Wells, A Commentary on Herodotus, 7.11
  • W. W. How, J. Wells, A Commentary on Herodotus, 7.141
  • Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns, HYMN TO APHRODITE
  • Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns, HYMN TO HERMES
  • W. Walter Merry, James Riddell, D. B. Monro, Commentary on the Odyssey (1886), 11.582
  • W. Walter Merry, James Riddell, D. B. Monro, Commentary on the Odyssey (1886), 4.725
  • Walter Leaf, Commentary on the Iliad (1900), 1.81
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 1
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 10
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 11
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 12
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 13
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 14
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 2
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 3
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 4
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 5
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 6
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 7
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 8
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 9
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 1
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 10
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 11
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 12
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 2
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 3
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 4
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 5
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 6
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 7
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 8
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 9
 • Cross-references to this page (19):
 • Cross-references in notes to this page (6):
 • Cross-references in general dictionaries to this page (6):
load Vocabulary Tool
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: