next

Click on a word to bring up parses, dictionary entries, and frequency statistics


Pythian 1
ΙΕΡΩΝΙ ΑΙΤΝΑΙΩι ΑΡΜΑΤΙ


χρυσέα φόρμιγξ, Ἀπόλλωνος καὶ ἰοπλοκάμων
σύνδικον Μοισᾶν κτέανον: τᾶς ἀκούει μὲν βάσις, ἀγλαΐας ἀρχά,
πείθονται δ᾽ ἀοιδοὶ σάμασιν,
ἁγησιχόρων ὁπόταν προοιμίων ἀμβολὰς τεύχῃς ἐλελιζομένα.
5καὶ τὸν αἰχματὰν κεραυνὸν σβεννύεις
[10] ἀενάου πυρός. εὕδει δ᾽ ἀνὰ σκάπτῳ Διὸς αἰετός, ὠκεῖαν πτέρυγ᾽ ἀμφοτέρωθεν χαλάξαις,
ἀρχὸς οἰωνῶν, κελαινῶπιν δ᾽ ἐπί οἱ νεφέλαν
ἀγκύλῳ κρατί, γλεφάρων ἁδὺ κλαΐστρον, κατέχευας: δὲ κνώσσων
ὑγρὸν νῶτον αἰωρεῖ, τεαῖς
10ῥιπαῖσι κατασχόμενος. καὶ γὰρ βιατὰς Ἄρης, τραχεῖαν ἄνευθε λιπὼν
[20] ἐγχέων ἀκμάν, ἰαίνει καρδίαν
κώματι, κῆλα δὲ καὶ δαιμόνων θέλγει φρένας, ἀμφί τε Λατοίδα σοφίᾳ βαθυκόλπων τε Μοισᾶν.
ὅσσα δὲ μὴ πεφίληκε Ζεύς, ἀτύζονται βοὰν
Πιερίδων ἀΐοντα, γᾶν τε καὶ πόντον κατ᾽ ἀμαιμάκετον,
15 [30] ὅς τ᾽ ἐν αἰνᾷ Ταρτάρῳ κεῖται, θεῶν πολέμιος,
Τυφὼς ἑκατοντακάρανος: τόν ποτε
Κιλίκιον θρέψεν πολυώνυμον ἄντρον: νῦν γε μὰν
ταί θ᾽ ὑπὲρ Κύμας ἁλιερκέες ὄχθαι
Σικελία τ᾽ αὐτοῦ πιέζει στέρνα λαχνάεντα: κίων δ᾽ οὐρανία συνέχει,
20νιφόεσσ᾽ Αἴτνα, πάνετες χιόνος ὀξείας τιθήνα:
[40] τᾶς ἐρεύγονται μὲν ἀπλάτου πυρὸς ἁγνόταται
ἐκ μυχῶν παγαί: ποταμοὶ δ᾽ ἁμέραισιν μὲν προχέοντι ῥόον καπνοῦ
αἴθων᾽: ἀλλ᾽ ἐν ὄρφναισιν πέτρας
φοίνισσα κυλινδομένα φλὸξ ἐς βαθεῖαν φέρει πόντου πλάκα σὺν πατάγῳ.
25κεῖνο δ᾽ Ἁφαίστοιο κρουνοὺς ἑρπετὸν
[50] δεινοτάτους ἀναπέμπει: τέρας μὲν θαυμάσιον προσιδέσθαι, θαῦμα δὲ καὶ παρεόντων ἀκοῦσαι,
οἷον Αἴτνας ἐν μελαμφύλλοις δέδεται κορυφαῖς
καὶ πέδῳ, στρωμνὰ δὲ χαράσσοισ᾽ ἅπαν νῶτον ποτικεκλιμένον κεντεῖ.
εἴη, Ζεῦ, τὶν εἴη ἁνδάνειν,
30ὃς τοῦτ᾽ ἐφέπεις ὄρος, εὐκάρποιο γαίας μέτωπον, τοῦ μὲν ἐπωνυμίαν
κλεινὸς οἰκιστὴρ ἐκύδανεν πόλιν
[60] γείτονα, Πυθιάδος δ᾽ ἐν δρόμῳ κάρυξ ἀνέειπέ νιν ἀγγέλλων Ἱέρωνος ὑπὲρ καλλινίκου
ἅρμασι. ναυσιφορήτοις δ᾽ ἀνδράσι πρώτα χάρις
ἐς πλόον ἀρχομένοις πομπαῖον ἐλθεῖν οὖρον: ἐοικότα γὰρ
35καὶ τελευτᾷ φερτέρου νόστου τυχεῖν. δὲ λόγος
[70] ταύταις ἐπὶ συντυχίαις δόξαν φέρει
λοιπὸν ἔσσεσθαι στεφάνοισί νιν ἵπποις τε κλυτὰν
καὶ σὺν εὐφώνοις θαλίαις ὀνυμαστάν.
Λύκιε καὶ Δάλου ἀνάσσων Φοῖβε, Παρνασσοῦ τε κράναν Κασταλίαν φιλέων,
40ἐθελήσαις ταῦτα νόῳ τιθέμεν εὔανδρόν τε χώραν.
[80] ἐκ θεῶν γὰρ μαχαναὶ πᾶσαι βροτέαις ἀρεταῖς,
καὶ σοφοὶ καὶ χερσὶ βιαταὶ περίγλωσσοί τ᾽ ἔφυν. ἄνδρα δ᾽ ἐγὼ κεῖνον
αἰνῆσαι μενοινῶν ἔλπομαι
μὴ χαλκοπάρᾳον ἄκονθ᾽ ὡσείτ᾽ ἀγῶνος βαλεῖν ἔξω παλάμᾳ δονέων,
45μακρὰ δὲ ῥίψαις ἀμεύσασθ᾽ ἀντίους:
[90] εἰ γὰρ πᾶς χρόνος ὄλβον μὲν οὕτω καὶ κτεάνων δόσιν εὐθύνοι, καμάτων δ᾽ ἐπίλασιν παράσχοι.
κεν ἀμνάσειεν, οἵαις ἐν πολέμοισι μάχαις
τλάμονι ψυχᾷ παρέμειν᾽, ἁνίχ᾽ εὑρίσκοντο θεῶν παλάμαις τιμάν,
οἵαν οὔτις Ἑλλάνων δρέπει,
50πλούτου στεφάνωμ᾽ ἀγέρωχον. νῦν γε μὰν τὰν Φιλοκτήταο δίκαν ἐφέπων
ἐστρατεύθη: σὺν δ᾽ ἀνάγκᾳ νιν φίλον
[100] καί τις ἐὼν μεγαλάνωρ ἔσανεν. φαντὶ δὲ Λαμνόθεν ἕλκει τειρόμενον μεταβάσοντας ἐλθεῖν
ἥρωας ἀντιθέους Ποίαντος υἱὸν τοξόταν:
ὃς Πριάμοιο πόλιν πέρσεν, τελεύτασέν τε πόνους Δαναοῖς,
55ἀσθενεῖ μὲν χρωτὶ βαίνων, ἀλλὰ μοιρίδιον ἦν.
οὕτω δ᾽ Ἱέρωνι θεὸς ὀρθωτὴρ πέλοι
[110] τὸν προσέρποντα χρόνον, ὧν ἔραται καιρὸν διδούς.
Μοῖσα, καὶ πὰρ Δεινομένει κελαδῆσαι
πίθεό μοι ποινὰν τεθρίππων. χάρμα δ᾽ οὐκ ἀλλότριον νικαφορία πατέρος.
60ἄγ᾽ ἔπειτ᾽ Αἴτνας βασιλεῖ φίλιον ἐξεύρωμεν ὕμνον:
τῷ πόλιν κείναν θεοδμάτῳ σὺν ἐλευθερίᾳ
[120] Ὑλλίδος στάθμας Ἱέρων ἐν νόμοις ἔκτισσ᾽. ἐθέλοντι δὲ Παμφύλου
καὶ μὰν Ἡρακλειδᾶν ἔκγονοι
ὄχθαις ὕπο Ταϋγέτου ναίοντες αἰεὶ μένειν τεθμοῖσιν ἐν Αἰγιμιοῦ
65Δωριεῖς. ἔσχον δ᾽ Ἀμύκλας ὄλβιοι,
Πινδόθεν ὀρνύμενοι, λευκοπώλων Τυνδαριδᾶν βαθύδοξοι γείτονες, ὧν κλέος ἄνθησεν αἰχμᾶς.
[130] Ζεῦ τέλει᾽, αἰεὶ δὲ τοιαύταν Ἀμένα παρ᾽ ὕδωρ
αἶσαν ἀστοῖς καὶ βασιλεῦσιν διακρίνειν ἔτυμον λόγον ἀνθρώπων,
σύν τοι τίν κεν ἁγητὴρ ἀνήρ,
70υἱῷ τ᾽ ἐπιτελλόμενος, δᾶμον γεραίρων τράποι σύμφωνον ἐς ἁσυχίαν.
λίσσομαι νεῦσον, Κρονίων, ἅμερον
[140] ὄφρα κατ᾽ οἶκον Φοίνιξ Τυρσανῶν τ᾽ ἀλαλατὸς ἔχῃ, ναυσίστονον ὕβριν ἰδὼν τὰν πρὸ Κύμας:
οἷα Συρακοσίων ἀρχῷ δαμασθέντες πάθον,
ὠκυπόρων ἀπὸ ναῶν σφιν ἐν πόντῳ βάλεθ᾽ ἁλικίαν,
75Ἑλλάδ᾽ ἐξέλκων βαρείας δουλίας. ἀρέομαι
πὰρ μὲν Σαλαμῖνος, Ἀθαναίων χάριν,
[150] μισθόν, ἐν Σπάρτᾳ δ᾽ ἀπὸ τᾶν πρὸ Κιθαιρῶνος μαχᾶν,
ταῖσι Μήδειοι κάμον ἀγκυλότοξοι,
παρὰ δὲ τὰν εὔυδρον ἀκτὰν Ἱμέρα παίδεσσιν ὕμνον Δεινομένευς τελέσαις,
80τὸν ἐδέξαντ᾽ ἀμφ᾽ ἀρετᾷ, πολεμίων ἀνδρῶν καμόντων.
καιρὸν εἰ φθέγξαιο, πολλῶν πείρατα συντανύσαις
[160] ἐν βραχεῖ, μείων ἕπεται μῶμος ἀνθρώπων. ἀπὸ γὰρ κόρος ἀμβλύνει
αἰανὴς ταχείας ἐλπίδας:
ἀστῶν δ᾽ ἀκοὰ κρύφιον θυμὸν βαρύνει μάλιστ᾽ ἐσλοῖσιν ἐπ᾽ ἀλλοτρίοις.
85ἀλλ᾽ ὅμως, κρέσσων γὰρ οἰκτιρμοῦ φθόνος,
μὴ παρίει καλά. νώμα δικαίῳ πηδαλίῳ στρατόν: ἀψευδεῖ δὲ πρὸς ἄκμονι χάλκευε γλῶσσαν.
[170] εἴ τι καὶ φλαῦρον παραιθύσσει, μέγα τοι φέρεται
πὰρ σέθεν. πολλῶν ταμίας ἐσσί: πολλοὶ μάρτυρες ἀμφοτέροις πιστοί.
εὐανθεῖ δ᾽ ἐν ὀργᾷ παρμένων,
90εἴπερ τι φιλεῖς ἀκοὰν ἁδεῖαν αἰεὶ κλύειν, μὴ κάμνε λίαν δαπάναις:
ἐξίει δ᾽ ὥσπερ κυβερνάτας ἀνὴρ
[180] ἱστίον ἀνεμόεν. μὴ δολωθῇς, φίλος, κέρδεσιν εὐτράπλοις: ὀπιθόμβροτον αὔχημα δόξας
οἶον ἀποιχομένων ἀνδρῶν δίαιταν μανύει
καὶ λογίοις καὶ ἀοιδοῖς: οὐ φθίνει Κροίσου φιλόφρων ἀρετά:
95τὸν δὲ ταύρῳ χαλκέῳ καυτῆρα νηλέα νόον
ἐχθρὰ Φάλαριν κατέχει παντᾷ φάτις,
οὐδέ νιν φόρμιγγες ὑπωρόφιαι κοινωνίαν
[190] μαλθακὰν παίδων ὀάροισι δέκονται.
τὸ δὲ παθεῖν εὖ πρῶτον ἄθλων: εὖ δ᾽ ἀκούειν δευτέρα μοῖρ᾽: ἀμφοτέροισι δ᾽ ἀνὴρ
100ὃς ἂν ἐγκύρσῃ, καὶ ἕλῃ, στέφανον ὕψιστον δέδεκται.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License.

An XML version of this text is available for download, with the additional restriction that you offer Perseus any modifications you make. Perseus provides credit for all accepted changes, storing new additions in a versioning system.

load focus Notes (1885)
load focus English (Diane Arnson Svarlien)
hide References (87 total)
 • Commentary references to this page (62):
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Oedipus Tyrannus, 1186-1222
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Oedipus Tyrannus, 151-215
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Oedipus at Colonus, 127
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Oedipus at Colonus, 1356
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Oedipus at Colonus, 1558
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Oedipus at Colonus, 1572
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Oedipus at Colonus, 482
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Antigone, 1132
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Antigone, 653
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Antigone, 966
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Ajax, 75
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Ajax, 954
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Electra, 100
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Electra, 1253
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Electra, 506
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Electra, 706
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Philoctetes, 1333
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Philoctetes, 177
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Philoctetes, 660
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Philoctetes, 819
  • Sir Richard C. Jebb, Commentary on Sophocles: Trachiniae, 641
  • W. W. How, J. Wells, A Commentary on Herodotus, 1.56
  • W. W. How, J. Wells, A Commentary on Herodotus, 1.86
  • W. W. How, J. Wells, A Commentary on Herodotus, 4.184
  • W. W. How, J. Wells, A Commentary on Herodotus, 7.153
  • W. W. How, J. Wells, A Commentary on Herodotus, 7.158
  • W. W. How, J. Wells, A Commentary on Herodotus, 7.161
  • W. W. How, J. Wells, A Commentary on Herodotus, 7.166
  • W. W. How, J. Wells, A Commentary on Herodotus, 7.62
  • Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns, HYMN TO DEMETER
  • Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns, HYMN TO APOLLO
  • Thomas W. Allen, E. E. Sikes, Commentary on the Homeric Hymns, HYMN TO HERMES
  • W. Walter Merry, James Riddell, D. B. Monro, Commentary on the Odyssey (1886), 11.298
  • W. Walter Merry, James Riddell, D. B. Monro, Commentary on the Odyssey (1886), 12.202
  • W. Walter Merry, James Riddell, D. B. Monro, Commentary on the Odyssey (1886), 1.155
  • W. Walter Merry, James Riddell, D. B. Monro, Commentary on the Odyssey (1886), 6.201
  • W. Walter Merry, James Riddell, D. B. Monro, Commentary on the Odyssey (1886), 8.278
  • Walter Leaf, Commentary on the Iliad (1900), 2.781
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 1
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 10
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 11
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 12
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 13
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 2
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 3
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 4
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 6
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 7
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 8
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 9
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 1
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 10
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 11
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 12
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 2
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 3
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 4
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 5
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 6
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 7
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 8
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, 9
 • Cross-references to this page (10):
  • Raphael Kühner, Friedrich Blass, Ausführliche Grammatik der Griechischen Sprache, KG 1.1.3
  • Raphael Kühner, Friedrich Blass, Ausführliche Grammatik der Griechischen Sprache, Dritte Deklination.
  • Raphael Kühner, Bernhard Gerth, Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache, KG 1.3.2
  • Raphael Kühner, Bernhard Gerth, Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache, KG 1.pos=2.2
  • William Watson Goodwin, Syntax of the Moods and Tenses of the Greek Verb, Chapter IV
  • William Watson Goodwin, Syntax of the Moods and Tenses of the Greek Verb, Chapter V
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, Pindar's thought
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, His style
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, Dialect
  • Basil L. Gildersleeve, Pindar: The Olympian and Pythian Odes, Syntax
 • Cross-references in notes to this page (10):
 • Cross-references in general dictionaries to this page (5):
load Vocabulary Tool
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: