previous next535. *ou)/te . . ou)/te, mh/te . . mh/teVgl. Hartung I. S. 192 ff. Franke comment. II. de partic. neg. Rintelii 1833. Klotz ad Devar. II. p. 708 sqq.). — *ou)de/, mhde/.

Οὔτε . . οὔτε (μήτε . . μήτε), nec . . nec, weder . . noch, verbinden auf dieselbe Weise negative Glieder wie τέ . . τέ positive Glieder, indem dieselben unter Einem gemeinschaftlichen Hauptbegriffe zusammengefasst und zu demselben gehörig gedacht werden. *a, 548 οὔτε θεῶν τις οὔτ᾽ ἀνθρώπων. Zur Hervorhebung der Glieder wird μήν (§ 502, 4, b S. 137) hinzugefügt. X. Cy. 5. 4, 11 οὔτε μὴν ὑποσχόμενός γέ μοι ταῦτα πράξειν οὔτε εὖ πεπονθὼς ὑπ᾽ ἐμοῦ. Conv. 1, 15 οὔτε . . οὔτε μήν, ubi v. Herbst. Vgl. Cy. 4. 3, 12. 5. 4, 11. R. eq. 9, 11 μήτε . . μήτε μήν. Über οὔτ᾽ οὖν s. § 507, 2, d) S. 158.

Anmerk. 1. Οὔτε allein stehend, = und nicht, war ungebräuchlich. Zwar findet sich Lys. 25.14 οὔτε τῶν τετρακοσίων ἐγενόμην, doch liegt hier offenbar ein Anakoluth vor: der Redner hatte die Fortsetzung οὔτε τῶν τριάκοντα im Sinne, geht dann aher nach dem Zwischensatze . . ἐλεγξάτω in eine andere Konstruktion über. Hdt. 1.3 ist das handschriftl. οὔτε γὰρ ἐκείνους διδόναι von den Herausgebern mit Recht in οὐδέ verwandelt (ein Anakoluth ist bei der Knappheit und Übersichtlichkeit des Satzbaues wenig wahrscheinlich). (Smyth 2942)

Ausser dieser gewöhnlichen Form finden sich noch folgende:

a) οὔτε . . τὲ οὔ oder οὔτε . . τὲ . . οὔτε . . οὔτε. S. Ant. 763 οὔθ᾽ ἥδ᾽ ὀλεῖται πλησία, σύ τ᾽ οὐδαμὰ τοὐμὸν προσόψει κρᾶτ̓. Enr. Hipp. 302 f. οὔτε γὰρ τότε | λόγοις ἐτέγγεθ᾽ ἥδε νῦν τ᾽ οὐ πείθεται. Vgl. Heracl. 605. Tr. 487 f. Th. 1. 5, 2. 1. 126, 6 οὔτε ἐκεῖνος ἔτι κατενόησε, τό τε μαντεῖον οὐκ ἐδήλου. 2. 39, 2. Eur. H. f. 1341 f. τοὺς θεοὺς οὔτε λέκτῤ, μὴ θέμις, | στέργειν νομίζω, δεσμά τ᾽ ἐξάπτειν χεροῖν | οὔτ᾽ ἠξίωσα πώποτ̓ οὔτε πείσομαι.

b) οὔ . . οὔτε2). Das zweite Glied ist durch das erste nicht vorbereitet, sondern wird nur einfach angereiht. Ζ, 450 ff. ἀλλ᾽ οὔ μοι Τρώων τόσσον μέλει ἄλγος ὀπίσσω, | οὔτ᾽ αὐτῆς Ἑκάβης οὔτε Πριάμοιο ἄνακτος | οὔτε κασιγνήτων . ., ὅσσον σεῦ. i, 147 ἔνθ᾽ οὔτις τὴν νῆσον ἐσέδρακεν ὀφθαλμοῖσιν, | οὔτ᾽ οὖν (§ 507, 2, d) κύματα . . προτὶ χέρσον | εἰσίδομεν, keiner sah die Insel, noch sahen wir u. s. w. Vgl. l, 483. Χ, 265. Pind. P. 5, 54. Bei den Attikern von den Herausgebern auch gegen die hdschrftl. Überlieferung beseitigt, z. B. S. Ai. 428 (seit Elmsl. οὐδ̓). El. 1412 (Dind. οὐδ̓). OC. 450 (Elmsl. οὐδέ). 496 (Elmsl. μηδ̓). Eur. J. A. 978 (Dind. μηδ̓). 1319—23. (Herm. μηδ̓). X. A. 4.8.3 ἐξικνοῦντο δὲ οὔ, οὔτε ἔβλαπτον οὐδέν nach d. best. cdd., s. Kühners Bmrk. 6. 1, 24 μή . . μήτε nach d. best. cdd. Antiph. 5, 93 ἀνδρὶ μηδὲν αὑτῷ συνειδότι . . μήτ᾽ εἰς τοὺς θεοὺς ἠσεβηκότι (Franke μηδ̓). 6, 10 οὐκ ἂν καταψηφίσαισθε οὔτ᾽ ἂν ἀποψηφίσαισθε (Turr. οὔτ̓), s. Maetzner ad 4, 8. Isae. 8.1 ὡς οὐκ . . ὄντας οὔτε (Reiske οὐδὲ). Auch οὔ . . οὔτε . . οὔτε d, 566 οὐ νιφετός, οὔτ᾽ ἂρ χειμὼν πολύς, οὔτε ποτ᾽ ὄμβρος, vgl. Eur. M. 1354 ff. (wo Elmsl. schr. οὐδ᾽ . . οὐδ̓).

c) οὐδέ . . οὔτε, wie οὔ . . οὔτε, nur dass durch οὐδέ das erstere Glied mit dem Vorhergehenden verbunden ist; selten und zweifelhaft. Hymn. Cer. 22 οὐδέ τις ἀθανάτων οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων | ἤκουσεν φωνῆς. P. Charm. 171b. c οὐ δῆτα. Οὐδέ γε ἄλλος οὐδείς . . οὔτε δὴ σώφρων = gewiss nicht, und sicherlich auch kein anderer . . noch der Besonnene. (Nägelsb. οὔτε γε). Ganz verschieden hiervon sind Stellen wie *a, 115 ἐπεὶ οὔ ἑθέν ἐστι χερείων, | οὐ δέμας οὐδὲ φυήν, οὔτ᾽ ἂρ φρένας οὔτε τι ἔργα, wo die beiden letzten Glieder nicht an das Vorausgehende anknüpfen, sondern an die körperlichen Eigenschaften die geistigen durch ἄρ (ferner) anreihen. Hes. op. 190 f. οὐδέ τις εὐόρκου χάρις ἔσσεται, οὔτε δικαίου | οὔτ᾽ ἀγαθοῦ.

d) οὔτε . . οὔ, selt. in Prosa. Der Redende beginnt mit οὔτε, als ob darauf wieder οὔτε folgen sollte, sodann aber reiht er plötzlich das folgende Glied asyndetisch an, um seiner Rede einen grösseren Nachdruck zu geben. Aesch. Pr. 450 κοὔτε πλινθυφεῖς | δόμους προσείλους ᾖσαν, οὐ ξυλουργίαν. Vgl. Ch. 291. S. Ant. 249 f. οὔτε του γενῇδος ἦν | πλῆγμ̓, οὐ δικέλλης ἐκβολή. OC. 972 f. ὃς οὔτε βλάστας πω γενεθλίους πατρός, | οὐ μητρὸς εἶχον. Vgl. Eur. M. 1348 f. Or. 41 f. ibiq. Klotz. 1086 f. J. T. 354. Tr. 934. So auch im Lat. Tibull. 1. 6, 45 nec acrem | flammam, non amens verbera torta timet. Prosa: Hdt. 8.98 τοὺς οὔτε νιφετός, οὐκ ὄμβρος, οὐ καῦμα, οὐ νὺξ ἔργει. Ferner: οὔτε . . οὐ . . οὔτε; οὔτε . . οὔτε . . οὔ . . οὐδέ u. οὔτε . . οὔτε . . οὐδέ . . οὔ. Eur. Or. 46 f. μήθ᾽ ἡμᾶς στέγαις, | μὴ πυρὶ δέχεσθαι, μήτε προσφωνεῖν τινα | μητροκτονοῦντας. Hdt. 1.138 ἐς ποταμὸν δὲ οὔτε ἐνουρέουσι οὔτε ἐμπτύουσι, οὐ χεῖρας ἐναπονίζονται οὐδὲ ἄλλον οὐδένα περιορῶσι. Eur. Hipp. 1321 ὃς οὔτε πίστιν οὔτε μάντεων ὄπα | ἔμεινας, οὐδ᾽ ἤλεγξας, οὐ χρόνῳ μακρῷ | σκέψιν παρέσχες. Offenbar anakoluthisch Lys. 25.14 οὔτε . . οὐ τοίνον οὐδέ . . οὐδείς κτλ. st. οὔτε . . οὔτ᾽ ἐπειδή κτλ. Vgl. Anm. 1.

e) οὔ . . οὔ. Die Glieder werden mit rhetorischem Nachdrucke asyndetisch aneinander gereiht, was besonders in affektvoller Rede geschieht. Hymn. Merc. 263 f. οὐκ ἴδον, οὐ πυθόμην, οὐκ ἄλλου μῦθον ἄκουσα: | οὐκ ἂν μηνύσαιμ̓, οὐκ ἂν μήνυτρον ἀροίμην. Hdt. 1.132 οὔτε βωμοὺς ποιεῦνται οὔτε πῦρ ἀνακαίουσι μέλλοντες θύειν, οὐ σπονδῇ χρέωνται, οὐκὶ αὐλῷ, οὐ στέμμασι, οὐκὶ οὐλῇσι. X. H. 7.1.25 οὐ νύξ, οὐ χειμών, οὐ μῆκος ὁδοῦ, οὐκ ὄρη δύσβατα ἀπεκώλυεν αὐτούς. Vgl. Ag. 7, 1. Dem. 18.107. 322.

f) οὔ . . οὐδέ, ganz gewöhnlich, s. Nr. 4. Dem. 1.8 οὐ δεῖ δὴ τοιοῦτον . . καιρὸν ἀφεῖναι οὐδὲ παθεῖν ταὐτόν, ὅπερ . . πεπόνθατε.

g) οὔτε . . οὐδέ (verstärkt οὐδ᾽ αὖ, οὐδὲ μήν, οὐδέ γε, οὐδὲ οὖνverhalten sich gerade ebenso wie τέ . . δέ (§ 520, A. 3) und bedeuten daher: weder . . noch auch, wenn das zweite Glied zu dem ersten in dem Verhältnisse eines Gegensatzes oder einer Steigerung steht (sehr häufig in Poesie und Prosa). Pind. J. 2, 44 f. μή νυν . . μήτ᾽ ἀρετάν ποτε σιγάτω πατρῴαν, | μηδὲ τούσδ᾽ ὕμνους. Vgl. P. 8, 83 ff. S. OC. 1139 ff. οὔτ᾽ εἰ . . οὐδ᾽ εἰ. (Elmsl. οὔτ᾽ εἰ). X. C. 1.6.6 οὔτε . . οὔτε . . οὔτε . . οὐδέ . . οὐδέ, ubi v. Born. Vgl. Comm. 2. 2, 5 mit Kühners Bmrk. p. 214^{2}. Pl. leg. 840, a οὔτε τινὸς πώποτε γυναικὸς ἥψατο οὐδ᾽ αὖ παιδός, ubi v. Stallb. u. ad Phil. 22, e οὔτ᾽ ἂν τῶν πρωτείων οὐδ᾽ αὖ τῶν δευτερείων. Civ. 426, b οὔτε φάρμακα οὔτε καύσεις οὔτε τομαὶ οὐδ᾽ αὖ ἐπῳδαί. 499, b οὔτε . . οὔτε . . οὐδέ γε. 608, b οὔτε . . οὔτε . . οὔτε . . οὐδέ γε, ubi v. Stallb. Ap. 19, d. Civ. 492, e οὔτε γὰρ γίγνεται οὔτε γέγονεν οὐδὲ οὖν μὴ γένηται. Οὔτε . . οὐδὲ μήν X. A. 7.6.22 mit Kühners Bmrk. Cy. 2. 2, 15. 4. 5, 27. Oec. 12, 14. P. Symp. 177e. Auffallend Pl. civ. 382, e καὶ οὔτε αὐτὸς μεθίσταται οὔτε ἄλλους ἐξαπατᾷ, οὔτε κατὰ λόγους οὔτε κατὰ σημείων πομπάς, οὔθ᾽ ὕπαρ οὐδ᾽ ὄναρ, wo mit Bekk. u. Stallb. οὔτ᾽ ὄναρ zu schreiben ist.

h) οὔτε . . οὐδέ . . οὔτε. Das erste und das letzte Glied stehen in Wechselbeziehung zu einander, das mittlere aber enthält eine blosse nähere Bestimmung des ersten = weder . . und nicht . . noch. Pl. Gorg. 500, b μήτε αὐτὸς οἴου δεῖν πρὸς ἐμὲ παίζειν μηδ᾽ τι ἂν τύχῃς παρὰ τὰ δοκοῦντα ἀποκρίνου μήτ᾽ αὖ τὰ παρ᾽ ἐμοῦ οὕτως ἀποδέχου ὡς παίζοντος.

i) τὲ οὔ . . οὐδέ poet. u. selt. Pind. P. 8, 36 f. Ὀλυμπίᾳ τε Θεόγνητον οὐ κατελέγχεις, | οὐδὲ Κλειτομάχοιο νίκαν Ἰσθμοῖ. Eur. fr. 526 (Dind.) ἐκ τῆς ἐπιστήμης γὰρ ἐκπεπτωκότες | κεῖνοι τ᾽ ἂν οὐδὲν εἶεν οὐδ̓ ἡμεῖς ἔτι. (Anders Th. 2.22 ἐκκλησίαν τε οὐκ ἐποίει αὐτῶν οὐδὲ εύλλογον οὐδένα, . . τήν τε πόλιν ἐφύλασσε, wo die beiden τέ einander entsprechen und οὐδέ eine Ergänzung zum ersten Gliede hinzufügt).

k) τὲ οὔ . . τὲ οὔ selten u. verschieden von οὔτε . . οὔτε; denn in jener Form entsprechen sich τέ . . τέ, und οὔ . . οὔ schliessen sich eng an die Prädikate des Satzes an. X. M. 1.2.4 τοῦ σώματος αὐτός τε οὐκ ἠμέλει τούς τ᾽ ἀμελοῦντας οὐκ ἐπῄνει, s. das. Kühners Bmrk. p. 72^{2}.

l) οὔτε st. οὔτε . . οὔτε poet., oder οὐδέ st. οὔ . . οὐδέ poet. u. pros. und selten τὲ οὔ . . τέ st. οὔτε . . οὔτε, d. h. das erstere οὔτε (οὔ) oder das letztere οὔ wird zuweilen ganz weggelassen; dies geschieht am häufigsten in Gegensätzen. Pind. P. 3, 30 κλέπτει τέ νιν | οὐ θεός, οὐ βροτὸς ἔργοις οὔτε βουλαῖς st. οὔτε ἔργ. οὔτε β. 6, 48 ἄδικον οὔθ᾽ ὑπέροπλον ἥβαν st. οὔτε ἄδ. οὔθ᾽ ὑπ., ubi v. Dissen p. 277 ed. Goth. 10, 29 ναυσὶ δ̓ οὔτε πεζὸς ἰών. 41 νόσοι δ̓ οὔτε γῆρας. Aesch. Ag. 532 Πάρις γὰρ οὔτε συντελὴς πόλις. S. Ph. 771 ἑκόντα μηδ᾽ ἄκοντα, st. μὴ ἑκόντα μηδ̓ ἄκοντα, wo Schneidew. passend vergleicht Walther v. d. Vogelw. daz er sich noch got erkennet. Eur. Hec. 373 λέγουσα μηδὲ δρῶσα st. μὴ λ. Ar. Av. 694 γῆ δ̓ οὐδ᾽ ἀὴρ οὐδ᾽ οὐρανὸς ἦν. Hdt. 1.215 σιδήρῳ δὲ οὐδ̓ ἀργύρῳ χρέωνται οὐδέν. 2, 52 ἐπωνυμίην δὲ οὐδ᾽ οὔνομα ἐποιεῦντο οὐδενὶ αὐτῶν. 5. 92, 2 ἐκ δέ οἱ ταύτης τῆς γυναικὸς οὐδ᾽ ἐξ ἄλλης παῖδες ἐγίνοντο, ubi v. Baehr. Th. 8.99 καὶ αἱ Φοίνισσαι νῆες οὐδὲ Τισσαφέρνης τέως που ἧκον. So auch öfters bei Lucian u. anderen Späteren3). — Eur. J. T. 1367 f. κεῖνοί τε γὰρ σίδηρον οὐκ εἶχον χεροῖν | ἡμεῖς τε st. οὔτε κεῖνοι . . οὔτε ἡμεῖς, ubi v. Klotz. 1477 f. ἐγὼ δ̓ Ὀρέστῃ τε . . ἀδελφῇ τ᾽ οὐχὶ θυμοῦμαι. — So auch zuweilen bei älteren deutschen Schriftstellern, wie Luther: das kannst du noch niemand zu ewigen Zeiten wahr machen, u. im Englischen Shakspeare Heinr. VI. (1. 1, 2) Helen, the mother of great Constantine, nor yet saint Philipp's daugthers were like thee (= weder Helene noch Philipps Töchter waren dir gleich), im Italien. z. B. in Faenza ni in Forli gli era rimaso amico (= weder in F. noch in F. war ihm ein Freund geblieben)4).

m) Auch kann die Negation zwei durch τέ oder καί verbundene Glieder umfassen, sodass auch das zweite negativen Sinn hat. *a, 602 οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐίσης, | οὐ μὲν φόρμιγγος περικαλλέος, ἣν ἔχ̓ Ἀπόλλων, | Μουσάων τε st. οὐδὲ M. Eur. H. f. 1104 ἀλλ᾽ οὔτι Σισύφειον εἰσορῶ πέτρον | Πλούτωνά τ᾽ οὐδὲ σκῆπτρα Δήμητρος κόρης (v. Wilamowitz schr. statt Πλούτωνά τ᾽ οὐδὲ: οὐ δώματ᾽ οὐδὲ). Th. 1.23 οὔτε γὰρ πόλεις . . οὔτε φυγαὶ τοσαίδε ἀνθρώπων καὶ φόνος, wo φυγαὶ καὶ φόνος gleichsam zu einem Ganzen vereinigt sind: “noch so viele Verbannungen und MetzeleienPoppo-Stahl.

Wenn ein negativer Satz mit einem positiven oder ein positiver mit einem negativen verbunden wird, so finden folgende Formen statt:

a) οὔτε . . τέ (höchst selt. καί), neque . . que (et), s. Kühners Ausf. L. Gr. II, 2 p. 663 § 158 b u. Kühners Bmrk. ad Cic. Tusc. 1. 4, 7. p. 53^{5}. *w, 156 οὔτ᾽ αὐτὸς κτενέει ἀπό τ᾽ ἄλλους πάντας ἐρύξει. Aesch. Pr. 260 f. ὡς δ̓ ἥμαρτες, οὔτ̓. ἐμοὶ λέγειν | καθ᾽ ἡδονὴν σοί τ᾽ ἄλγος. S. El. 350 οὔτε ξυνέρδεις τήν τε δρῶσαν ἐκτρέπεις. Vgl. 1079. Ph. 1321 f. Eur. J. T. 1017 f. Hdt. 5.49 οὔτε γὰρ οἱ βάρβαροι ἄλκιμοί εἰσι, ὑμεῖς τε τὰ ἐς τὸν πόλεμον ἐς τὰ μέγιστα ἀνήκετε ἀρετῆς πέρι. Vgl. 1, 63. 6, 1 ibiq. Baehr. 7. 8, 1. Th. 1.17. 1, 70. 1. 141, 6. 2, 1. 2, 65. X. A. 2.2.8 μήτε προδώσειν ἀλλήλους σύμμαχοί τε ἔσεσθαι, s. das. Kühners Bmrk. Vgl. 2. 5, 4. 3. 1, 30. 2, 23 u. s. w. Comm. 1. 2, 47 οὔτε γὰρ αὐτοῖς ἄλλως ἤρεσκεν, εἴ τε προσέλθοιεν, . . ἤχθοντο, s. das. Kühners Bmrk. p. 104^{2}. So Th. 3.28 γνόντες . . οὔτ᾽ ἀποκωλύσειν δυνατοὶ ὄντες, εἴ τ᾽ ἀπομονωθήσονται τῆς ξυμβάσεως, κινδυνεύσοντες. Vgl. Antiph. 2, α, 7, ubi v. Maetzner. P. Prot. 347e. 361, e. Theaet. 153, c. Ap. 26, c, ubi v. Stallb. Symp. 223, d. — Οὔτε . . καί. Eur. J. T. 591 f. εἶ γάρ, ὡς ἔοικας, οὔτε δυσγενὴς | καὶ τὰς Μυκήνας οἶσθα χοὓς κἀγὼ θέλω. — Οὔτε . . οὔτε . ., τέ. Eur. El. 380 ff. οὔτ᾽ ἐν Ἀργείοις μέγας | οὔτ᾽ αὖ δοκήσει δωμάτων ὠγκωμένος, | ἐν τοῖς τε πολλοῖς ὢν ἄριστος εὑρέθη, wo in dem letzten Gliede ein Gegensatz durch τέ angereiht ist. Ohne Gegensatz Hdt. 1.42, aber 9, 48 οὔτε φεύγετε ἐκ πολέμου οὔτε τάξιν ἐκλείπετε, μένοντές τε ἀπόλλυτε τοὺς ἐναντίους αὐτοὶ ἀπόλλυσθε, wo in dem letzten Gliede sogar ein aufhebender Gegensatz durch τέ angereiht ist. Vgl. 1, 160 extr. Auch οὔ . . οὐδέ . . τέ Hdt. 7. 8, 1 χώρην τε τῆς νῦν ἐκτήμεθα οὐκ ἐλάσσονα οὐδὲ φλαυρυτέρην, παμφορωτέρην τε, ein Land, das nicht kleiner und nicht schlechter und dabei fruchtbar ist, wo wir erwarten würden (wie auch vielfach unnötigerweise geschrieben wird): παμφορωτέρην δέ. Auch können die beiden durch οὔτε . . τέ verbundenen und gewissermassen ein Ganzes darstellenden Glieder durch καί an das vorhergehende angereiht werden. X. A. 7.3.13 καὶ οὔτε οἴκαδε ἀποπλεῖν . . δυνατὸν εἴη διαγενέσθαι τε ἐν φιλίᾳ οὐχ οἷόν τε εἴη. Vgl. 4. 3, 6 mit Kühners Bmrk.

b) οὔτε . . δέ, wenn das zweite Glied einen Gegensatz zu dem ersten ausdrückt. *h, 433 ἦμος δ̓ οὔτ᾽ ἄρ πω ἠώς, ἔτι δ̓ ἀμφιλύκη νύξ. Vgl. Ω, 368. S. Tr. 143. OC. 421 f. (Elmsl. τ̓). Eur. Or. 292 f. μήτ̓ ἐκεῖνος . . ἐγὼ δέ, ubi v. Klotz. X. A. 6.3.16. Pl. Civ. 388 extr., ubi v. Stallb. Leg. 627, e μήτε . . δέ. Antiph. 5.76 οὔτε . . τοῦτο δ̓ αὖ, ubi v. Maetzner. 5, 95 οὔτε . . ἐὰν δὲ καί.

c) τέ . . οὐδέ (μηδέ) poet., wie τέ . . δέ § 520, A. 3; diese Verbindungsweise scheint die durch τέ . . οὔτε gänzlich verdrängt zu haben. f, 310 πῖνέ τε μηδ᾽ ἐρίδαινε. S. OC. 367 f. Κρέοντί τε | θρόνους ἐᾶσθσι, μηδὲ χραίνεσθαι πόλιν. Eur. J. T. 697 ὄνομά τ᾽ ἐμοῦ γένοιτ᾽ ἄν, οὐδ᾽ ἄπαις δόμος . . ἐξαλειφθείη ποτ᾽ ἄν, wo Hermann den Grund dieser Verbindungsweise so angiebt: negatio quoniam tollit aliquid, fere natura sua opponi quodammodo postulat affirmationi ideoque οὐδέ potius quam οὔτε requirit.

Anmerk. 2. In Beispielen wie hymn. Cer. 95 οὐδέ τις ἀνδρῶν | εἰσορόων γίγνωσκε βαθυζώνων τε γυναικῶν steht τέ in keiner Beziehung zu οὐδέ, sondern zu ἀνδρῶν (= ἀνδρῶν γυναικῶν τε).

Wie δέ (§ 526, 2), so drückt auch οὐδέ entweder einen Gegensatz aus oder dient zur Anreihung eines neu hinzutretenden Gliedes.

a) Adversativ. *w, 25 ἔνθ᾽ ἄλλοις μὲν πᾶσιν ἑήνδανεν, οὐδέ ποθ̓ Ἥρῃ | οὐδὲ Ποσειδάων᾽ οὐδὲ γλαυκώπιδι κούρῃ, wo das erste οὐδέ adversativ, die beiden letzteren kopulativ stehen. a, 369 νῦν μὲν δαινύμενοι τερπώμεθα, μηδὲ βοητὺς | ἔστω. g, 141 ἔνθ᾽ ἤτοι Μενέλαος ἀνώγει πάντας Ἀχαιούς . . οὐδ᾽ Ἀγαμέμνονι πάμπαν ἑήνδανε. Hs. op. 488 Ζεὺς ὕοι τρίτῳ ἤματι μηδ̓ ἀπολήγοι. S. OR. 398 γνώμῃ κυρήσας οὐδ᾽ ἀπ᾽ οἰωνῶν μαθών. Vgl. 949. So steht auch οὐδέ (nicht οὔτε), wenn derselbe Begriff erst positiv, dann negativ ausgedrückt wird. *z, 180 δ̓ ἄρ᾽ ἔην θεῖον γένος οὐδ̓ ἀνθρώπων. i, 408 Οὔτις με κτείνει δόλῳ οὐδὲ βίηφιν. Hymn. Apoll. 1 μνήσομαι οὐδὲ λάθωμαι Ἀπόλλωνος. S. OC. 1430 στρατηλάτου | χρηστοῦ (sc. ἐστί) τὰ κρείσσω μηδὲ τἀνδεᾶ λέγειν. El. 929 ἡδὺς οὐδὲ μητρὶ δυσχερής (d. i. ἡδὺς μητρὶ οὐδὲ δ.). 997 γυνὴ μὲν οὐδ᾽ ἀνὴρ ἔφυς. Ph. 996 ἡμᾶς μὲν ὡς δούλους σαφῶς | πατὴρ ἄρ᾽ ἐξέφυσεν οὐδ᾽ ἐλευθέρους. Über das häufig im Gegensatze gebrauchte καὶ οὔ s. § 521, 4. Die attische Prosa gebraucht statt des adversativen οὐδέ nur ἀλλ᾽ οὔ oder καὶ οὔ, z. B. Pl. Alc. 1. 113, c σοῦ τάδε κινδυνεύεις, ἀλλ᾽ οὐκ ἐμοῦ ἀκηκοέναι. Ps. Isocr. 1.2 ἡγούμενος πρέπειν τοὺς δόξης ὀρεγομένους τῶν σπουδαίων, ἀλλὰ μὴ τῶν φαύλων εἶναι μιμητάς. (Nachdrücklicher als durch οὐδέ wird der Gegensatz durch οὔ ausgedrückt. S. OC. 1123 σὺ γάρ νιν ἐξέσωσας, οὐκ ἄλλος βροτῶν. 1368 αἵδ᾽ ἄνδρες, οὐ γυναῖκες. Ai. 20 κεῖνον γάρ, οὐδέν᾽ ἄλλον.)(Smyth 2931)

b) Kopulativ = und nicht, ungemein häufig sowohl in der Dichtersprache als in der Prosa. In der attischen Prosa jedoch nur nach vorangegangenem negativem Gliede; nach vorausgegangenem positivem Gliede nur καὶ οὔ (καὶ μή); bei den Ioniern und in der Dichtersprache kann auch nach einem positiven Gliede οὐδέ (μηδέeintreten. *a, 95 ὃν ἠτίμησ᾽ Ἀγαμέμνων | οὐδ᾽ ἀπέλυσε θύγατρα καὶ οὐκ ἀπεδέξατ᾽ ἄποινα (in καὶ οὐκ gehört οὐκ nur zu ἀπεδέξατο = repudiavit). Hdt. 1.97 καὶ αὐτοὶ πρὸς ἔργα τρεψόμεθα, οὐδὲ ὑπ᾽ ἀνομίης ἀνάστατοι ἐσόμεθα. Th. 3.20 οὐδεμία ἐλπὶς ἦν τιμωρίας, οὐδὲ ἄλλη σωτηρία ἐφαίνετο. 5, 47 ἐμμενῶ τῇ ξυμμαχίᾳ . . καὶ οὐ παραβήσομαι τέχνῃ οὐδὲ μηχανῇ οὐδεμιᾷ. (Aber 3, 14 ἐπαμύνατε . . καὶ μὴ προῆσθε ἡμᾶς.) X. A. 1.4.8 οὐκ ἔγωγε αὐτοὺς διώξω, οὐδ᾽ ἐρεῖ οὐδείς, ὡς ἐγὼ αὐτοὺς κακῶς ποιῶ. (Aber Comm. 3. 7, 9 διατείνου μᾶλλον πρὸς τὸ σαυτῷ προσέχειν καὶ μὴ ἀμέλει τῶν τῆς πόλεως. Vgl. 1. 2, 60.) P. Lys. 207e ἐῶσιν ἄρα σε βούλει ποιεῖν καὶ οὐδὲν ἐπιπλήττουσιν οὐδὲ διακωλύουσι ποιεῖν ὧν ἂν ἐπιθυμῇς. Mit Steigerung οὐδὲ μήν (§ 502, 4, b) P. Phaed. 93a οὐδαμῶς: Οὐδὲ μὴν ποιεῖν τι . . οὐδέ τι πάσχειν. Dem. 18.85 φαίνομαι ἐγὼ χάριτος τετυχηκὼς τότε καὶ οὐ μέμψεως οὐδὲ τιμωρίας. (Aber 43 πάντ᾽ ἐκεῖνος ἦν [sc. Φίλιππος] αὐτοῖς, οὐδὲ φωνὴν ἤκουον κτλ. steht nach einem positiven Satze οὐδέ nicht in der Bdtg. und nicht, sondern als Adverb ne vocem quidem. 1, 27 ἡλίκα γ̓ ἐστὶ τὰ διάφορα ἐνθάδε ἐκεῖ πολεμεῖν, οὐδὲ λόγου προσδεῖν ἡγοῦμαι. Vgl. P. Symp. 219b, s. Nr. 7.) (Smyth 2932)

Wenn οὐδέ . . οὐδέ aufeinander folgen, so stehen sie nie wie οὔτε . . οὔτε in gegenseitiger Beziehung zu einander, sondern a) das erstere οὐδέ hat adverbiale Bdtg. (ne . . quidem, nicht einmal, auch nicht, s. Nr. 7) und das letztere kopulative (und nicht, noch auch), oder b) beide οὐδέ haben kopulative Bedeutung, aber ohne aufeinander hinzuweisen = und nicht . . auch nicht. a) X. A. 3.1.27 σύ γε οὐδὲ ὁρῶν γιγνώσκεις οὐδὲ ἀκούων μέμνησαι, ne videns quidem cernis, neque audiens meministi, s. Kühners Bmrk. Vgl. 4. 7, 11. Comm. 3. 12, 5 εὖ ἴσθι, ὅτι οὐδὲ ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἀγῶνι οὐδ᾽ ἐν πράξει οὐδεμιᾷ μεῖον ἕξεις διὰ τὸ βέλτιον τὸ σῶμα παρεσκευάσθαι, ne in alio quidem certamine nec ulla in actione. Pl. civ. 391, c μὴ τοίνυν μηδὲ τάδε πειθώμεθα μηδ᾽ ἐῶμεν λέγειν, ὡς κτλ., ne haec quidem credamus neve dici patiamur, s. Schneider ad h. l. Vgl. P. Lys. 210c. Isocr. 4.115. Lys. 25.16. — b) Ι, 372 ff. οὐδ᾽ ἂν ἔμοιγε | τετλαίη . . εἰς ὦπα ἰδέσθαι, | οὐδέ τί οἱ βουλὰς συμφράσσομαι οὐδὲ μὲν ἔργον. Vgl. Hes. op. 715 ff., wo auf μή fünfmal das kopulative μηδέ folgt. X. C. 3.3.50 οὐκ ἂν οὖν τοξότας γε . . οὐδὲ μὴν ἀκοντιστάς, οὐδὲ μὴν ἱππέας, ἀλλ᾽ οὐδὲ μὴν τά γε σώματα ἱκανοὺς πονεῖν, ubi v. Born. (Über μήν s. § 502, 4, b.) Vgl. Comm. 3. 9, 10.

Anmerk. 3. In der Dichtersprache trennt sich zuweilen die Negation οὐ von δέ und schliesst sich einem andern Worte an. c, 223 ἔργον δέ μοι οὐ φίλον ἔσκεν | οὐδ᾽ οἰκωφελίη st. οὐδὲ ἔργον.

Wenn zwischen οὐδέ . . οὐδέ die Negationen οὔτε . . οὔτε treten, so bezeichnen die letzteren die den anderen untergeordneten Glieder. Aeschin. 1.19 f. ἄν τις Ἀθηναίων ἑταιρήσῃ, μὴ ἐξέστω αὐτῷ τῶν ἐννέα ἀρχόντων γενέσθαι, . . μηδὲ ἀρξάτω ἀρχὴν μηδεμίαν μηδέποτε μήτ̓ ἔνδημον μήτε ὑπερόριον, μήτε κληρωτὴν μήτε χειροτονητήν . . μηδὲ γνώμην εἰπάτω μηδέποτε μήτε ἐν τῇ βουλῇ μήτε ἐν τῷ δήμῳ.

Wie καί in positiven Sätzen (§ 524 S. 253), so wird auch οὐδέ (μηδέ) in negativen Sätzen adverbial gebraucht und bedeutet ne . . quidem, nicht einmal, auch nicht, vgl. die Beispiele in Nr. 5. Es kann wie καί in beiden aufeinander bezogenen Sätzen stehen. X. C. 1.6.18 ὥσπερ οὐδὲ γεωργοῦ ἀργοῦ οὐδὲν ὄφελος, οὕτως οὐδὲ στρατηγοῦ ἀργοῦ οὐδὲν ὄφελος εἶναι. Vgl. Hdt. 1.2. Wie καί (§ 524 S. 254), so wird auch οὐδέ subjektiv (ethisch oder rhetorisch) gebraucht = gar nicht einmal. e, 211 οὐ μέν θην κείνης γε χερείων εὔχομαι εἶναι | . . ἐπεὶ οὔ πως οὐδὲ ἔοικεν | θνητὰς ἀθανάτῃσι δέμας καὶ εἶδος ἐρίζειν, weil sichs gar nicht einmal ziemt (ganz abgesehen von der Unmöglichkeit). *p, 641 ἐπεὶ οὔ μιν ὀίομαι οὐδὲ πεπύσθαι. l, 366 ψεύδεά τ᾽ ἀρτύνοντας, ὅθεν κέ τις οὐδὲ ἴδοιτο, ubi v. Nitzsch. X. conv. 6, 2 οὖν λέληθέ σε, ὅτι μεταξὺ τοῦ ὑμᾶς λέγειν οὐδ᾽ ἂν τρίχα, μὴ ὅτι λόγον ἄν τις παρείρειε; Οὐδὲ εἷς = ne unus quidem5) (aber οὐδείς, nemo, nullus), wie καὶ εἷς, vel unus; οὐδ᾽ ὥς = ne sic quidem X. A. 1.8.21. 3. 2, 23 u. s. w., wie καὶ ὥς, vel sic (§ 524). — Wenn dieses οὐδέ oder μηδέ vor einem Bedingungssatze stehen, so gehört die in ihnen liegende Negation οὔ, μή dem Hauptsatze und der in ihnen liegende Begriff auch, sogar, selbst dem Nebensatze an. X. A. 2.1.11 (πλῆθος ἀνθρώπων) ὅσον οὐδ᾽ εἰ παρέχοιεν ὑμῖν δύναισθε ἂν ἀποκτεῖναι, wie im Lat. quantum ne si se vestro quidem arbitrio permittant possitis interficere, die ihr, sogar (selbst) wenn sie sich euch ergäben, nicht töten könntet. 7. 5, 10 ἐγὼ μὲν τοίνυν οὐδ᾽ ἂν πέντε μηνῶν μισθὸς μέλλῃ εἶναι στρατευσαίμην ἂν ἄνευ Ξενοφῶντος. Ebenso in der Partizipialkonstruktion, s. § 486, A. 8. S. 85. — Vor einem solchen adverbialen οὐδέ (μηδέ) kann die Negation οὔ oder μή vorangehen. ε, 212 (s. oben). S. Tr. 280 ὕβριν γὰρ οὐ στέργουσιν οὐδὲ δαίμονες, non amant ne dii quidem. So auch b. οὐδ᾽ εἰ. X. An. 6. 6, 25 οὐ μέντοι ἔφη νομίζειν, οὐδ᾽ εἰ παμπόνηρος ἦν Δέξιππος, βίαν χρῆναι πάσχειν αὐτόν, ἀλλὰ κριθέντα τῆς δίκης τυχεῖν. Über das dem καὶ γάρ entsprechende οὐδὲ γάρ s. § 545, A. 1. (Smyth 2937)

1 Vgl. Hartung I. S. 192 ff. Franke comment. II. de partic. neg. Rintelii 1833. Klotz ad Devar. II. p. 708 sqq.

2 Vgl. Hermann opusc. III. p. 150—159.

3 S. Bos ellips. Gr. p. 777 ibiq. Schaefer et Lobeck ad S. Ai. 244.

4 Vgl. Brandes, Progr. Lemgo 1859. S. 14 f.

5 Vgl. Stallbaum ad P. Phaedr. 245d. Kühner ad X. M. 1.6.2. p. 158^{2}.

hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: