previous next


591. Von der Beantwortung der Frage.

Die Antwort wird auf folgende Weise ausgedrückt: Bei Wortfragen natürlich durch Nennung des in Frage stehenden Begriffs, als: Τί γράφεις; Ἐπιστολήν. Πῶς ἐτελεύτα; Πρᾴως. Bei Satzfragen antwortet der Gefragte mit Ja oder Nein auf sehr mannigfaltige Weise:

a) Ja durch Wiederholung des Wortes, auf dem der Nachdruck liegt, auch in Verbindung mit konfirmativen Adverbien, als: μέντοι, μὲν οὖν u. a.; Nein ebenso, aber mit vorgesetztem οὔ. S. Ant. 448 Cr. ᾔδησθα κηρυχθέντα μὴ πράσσειν τάδε; | Ant. ᾔδη. 513 Cr. οὔκουν ὅμαιμος χω᾽ καταντίον θανών; | Ant. ὅμαιμος ἐκ μιᾶς τε καὶ ταὐτοῦ πατρός. Eur. Hipp. 1396 H. ὁρᾷς με, δέσποιν̓, ὡς ἔχω, τὸν ἄθλιον; | M. ὁρῶ. 91 Th. οἶσθ᾽ οὖν, βροτοῖσιν ὃς καθέστηκεν νόμος; | H. οὐκ οἶδα. Hec. 999 H. οἶσθ᾽ οὖν, λέξαι σοί τε καὶ παισὶν θέλω; | P. οὐκ οἶδα. P. Phaed. 65d φαμέν τι εἶναι δίκαιον αὐτὸ οὐδέν; Φαμὲν μέντοι νὴ Δία. X. M. 4.6.14 φῂς σὺ ἀμείνω πολίτην εἶναι, ὃν σὺ ἐπαινεῖς, ὃν ἐγώ; Φημὶ γὰρ οὖν.

b) Bei Hervorhebung der eignen Person durch ἐγώ, ἔγωγε, οὐκ ἐγώ, οὐκ ἔγωγε ohne Verb, auch in Verbindung mit νὴ Δία, μὰ Δία. X. C. 1.3.6 καὶ δίδως, πάππε, πάντα ταῦτά μοι τὰ κρέα, τι βούλομαι αὐτοῖς χρῆσθαι; Νὴ Δία, παῖ, ἔγωγέ σοι. Pl. civ. 352, e δοκεῖ τί σοι εἶναι ἵππου ἔργον; Ἔμοιγε. — S. Ant. 498 Ant. θέλεις τι μεῖζον κατακτεῖναί μ̓ ἑλών; Cr. ἐγὼ μὲν οὐδέν. X. M. 3.11.4 εἰπέ μοι, ἔστι σοι ἀγρός; Οὐκ ἔμοιγε. Dem. 1.19 τί οὖν ἄν τις εἴποι σὺ γράφεις ταῦτ᾽ εἶναι στρατιωτικά; Μὰ Δἴ, οὐκ ἔγωγε.

c) Durch besondere Wörter, als: φημί, ajo, οὔ φημι, nego, ἔστιν οὕτως, ἔστι ταῦτα, οὐκ ἔστιν, ἔστω, esto, sit ita; durch die Adverbien ναί, fürwahr, ναὶ μὰ τὸν Δία (§ 505, 2), οὔ, nein, οὐκ, wenn sich ein Satz unmittelbar daran schliesst (Th. I. § 72, 4), οὐ δῆτα, μὴ δῆτα abwehrend, πάνυ, πάνυ γε, κάρτα, κάρτα γε, μάλα, μάλα γε, μάλιστα, μάλιστά γε, πάντων μάλιστα, πάντων κάλλιστα, καὶ πάνυ, καὶ μάλα, παντάπασί γε, π. μὲν οὖν, πάνυ μὲν οὖν, εὖ γε, καλῶς γε, ὀρθῶς γε (§ 509, 4) οὕτως, οὐδαμῶς und nach einem deliberativen Konjunktive μηδαμῶς, οὐ μὰ Δία, auch μὰ Δία negierend, wenn ein negativer Satz vorhergeht oder folgt oder wenn aus dem Gedankenzusammenhange sich leicht erkennen lässt, dass die Frage verneint werde1), ἥκιστα, ἥκιστά γε, ἥκιστα δῆτα, durch ἀληθῆ, ἀληθέστατα, ἀληθῆ λέγεις, durch κομιδῇ γε, κ. μὲν οὖν, eigtl. mit Sorgfalt, genau, accurate. P. Prot. 330a ἔστι γὰρ οὖν καὶ ταῦτα μόρια τῆς ἀρετῆς . .; Πάντων μάλιστα δήπου, ἔφη. Ib. ἕκαστον δὲ αὐτῶν ἐστιν . . ἄλλο, τὸ δὲ ἄλλο; Ναί. Vgl. Theaet. 155, a. Gorg. 516, c. Phaed. 65, c ἀληθῆ λέγεις. Ib. ἔστι ταῦτα. d οὐδαμῶς. Soph. 227, a μάλα γε. c πάντων κάλλιστα. Prot. 311, e ὡς σοφιστῇ ἄρα ἐρχόμεθα τελοῦντες τὰ χρήματα; Μάλιστα. Civ. 441, e καὶ μάλα. Ib. πάνυ γε. S. § 509, 4. X. M. 1.3.9 πάνυ μὲν οὖν. 2. 1, 2. Cy. 1. 6, 4. Pl. civ. 442, b. Phaed. 65, d ἤδη οὖν πώποτέ τι τῶν τοιούτων τοῖς ὀφθαλμοῖς εἶδες; Οὐδαμῶς, δ̓ ὅς. Gorg. 469, c. P. σὺ ἄρα τυραννεῖν οὐκ ἂν δέξαιο; S. Οὐκ, εἰ τὸ τυραννεῖν γε λέγεις ὅπερ ἐγώ. Symp. 202, d τί οὖν ἄν, ἔφην, εἴη Ἔρως; θνητός; Ἥκιστά γε. Civ. 442, a κομιδῇ γε. Theaet. 155, a κομιδῇ μὲν οὖν. Vgl. Soph. 221, c. Ar. P. 275 οὔκουν ἕτερόν γέ τιν᾽ ἐκ Λακεδαίμονος μέτει | ἀνύσας τι; Ταῦτ̓, δέσποτα (sc. δράσω).

Anmerk. 1. Über γέ in der Antwort s. §. 509, 4; über γάρ § 545, 2 a); über γὰρ οὖν § 507, 2, b); über γ̓ οὖν § 507, 2, a); über γοῦν ibid.; über τοί § 506, 1; über μέντοι § 503, 3, g; über μὲν οὖν § 507, 2, c), S. 157.

Anmerk. 2. Zuweilen beginnt die Antwort mit καὶ, so dass die Erwiderung eine Fortsetzung der Rede des anderen ist, und aus derselben die Bejahung oder Verneinung der Frage erkannt werden muss. Eur. Ph. 422 ἐνταῦθα Ταλαοῦ παῖς συνῆκε θέσφατα; | P. Κἄδωκεν ἡμῖν δύο δυοῖν νεάνιδας, sowie in ähnlicher Weise die Antwort in einem Folgesatz mit ὥστε enthalten sein kann. Eur. Hec. 250 H. ἔσωσα δῆτά ς᾿ ἐξέπεμψά τε χθονός; Od. ὥστ᾽ εἰσορᾶν γε φέγγος ἡλίου τόδε. Steigernde Bedeutung hat καί in der Antwort in der Verbindung καί . . γέ, καὶ τοῦτο, καὶ ταῦτα, et quidem, während das einfache τοῦτο, ταῦτα bloss bejaht. X. conv. 2, 5 ἀκούεις ταῦτα, υἱέ; Ναὶ μὰ Δἴ, ἔφη Σ., καὶ χρῆταί γε, ubi v. Herbst, vgl. § 23. 6, 8. Comm. 3. 8, 6. Pl. civ. 456, e τί δέ; αἱ γυναῖκες τῶν γυναικῶν οὐχ αὗται ἔσονται βέλτισται; Καὶ τοῦτο, ἔφη, πολύ (sc. βέλτισται ἔσονται). Wenn die Antwort mit δέ angereiht wird, so enthält sie entweder eine weitere Ausführung, eine Fortsetzung des Gefragten oder einen Einwand. Eur. J. A. 1458 Iph. ἄκων μ̓ ὑπὲρ γῆς Ἑλλάδος διώλεσεν. Cl. δόλῳ δ̓, ἀγεννῶς Ἀτρέως τ᾽ οὐκ ἀξίως. S. OR. 379 Oed. Κρέοντος σοῦ ταῦτα τἀξευρήματα; T. Κρέων δέ σοι πῆμ᾽ οὐδέν, ἀλλ᾽ αὐτὸς σὺ σοί, nein, Kreon bringt dir kein Leid.

Anmerk. 3. In dem raschen Wechsel von Frage und Antwort wird häufig die Frage oder die Antwort unterbrochen. Vgl. Eur. Hec. 1259 sq. 1271 sq. Wenn mehrere Fragen aufeinander folgen, so müssen natürlicherweise die Erwiderungen in derselben Ordnung gemacht werden. Bei einer Doppelfrage aber muss die Antwort auf das letzte Glied bezogen werden. S. El. 312 Ch. φέρ᾽ εἰπέ, πότερον ὄντος Αἰγίσθου πέλας | λέγεις τάδ᾽ ἡμῖν βεβῶτος ἐκ δόμων; | El. κάρτα sc. βεβῶτος ἐκ δ. OR. 1039 f. γὰρ παρ᾽ ἄλλου μ̓ ἔλαβες οὐδ᾽ αὐτὸς τυχών; | — Οὔκ [sc. αὐτὸς τυχὼν ἔλαβον] ἀλλὰ ποιμὴν ἄλλος ἐκδίδωσί μοι. Eur. Or. 1540 Τί δρῶμεν; ἀγγέλλωμεν εἰς πόλιν τάδε, σῖγ᾽ ἔχωμεν; — Ἀσφαλέστερον, φίλαι [sc. σῖγα ἔχειν].

Anmerk. 4. Oft wird die Antwort in der Form einer Frage gegeben, so namentlich in gewissen Formeln, als: τί μήν; quid vero? = ita vero est, z. B. P. Polit. 259d. Civ. 393, c. Phaedr. 272, c; in gleicher Bdtg. τί γάρ; P. Parm. 147c, ubi v. Stallb. Theaet. 209, b. Soph. 232, c, ubi v. Hdrf.; πόθεν; woher? mit Verwunderung ausgesprochen in dem Sinne: wie wäre das möglich? = οὐδαμῶς. Ar. R. 1455 A. τὴν πόλιν νῦν μοι φράσον | πρῶτον, τίσι χρῆται; πότερα τοῖς χρηστοῖς; D. πόθεν; | μισεῖ κάκιστα, τοῖς πονηροῖς δ̓ ἥδεται. Vgl. V. 1145. Ec. 389. Eur. Andr. 83. P. Gorg. 471d πῶς δ̓ οὔ: Pl. Phaed. 65, d καὶ καλόν γέ τι καὶ ἀγαθόν; Πῶς δ̓ οὔ; Über πῶς γάρ; πῶς γὰρ οὔ; οὐ γάρ; s. § 545, 7, S. 336 f. Ferner: τί δ̓ οὐ μέλλει; τί δ̓ οὐκ ἔμελλε; warum soll er nicht? warum sollte er nicht? d. h. ja wohl! ganz gewiss! natürlich! Auch wird in demselben Sinne ohne οὐ gesagt: τί μέλλει; ἀλλὰ τί μέλλει; ἀλλὰ τί γὰρ μέλλει; (was soll denn sonst sein?) quidni? ja wohl! Pl. Hipp. 1. 287, d S. ὄντι γέ τινι τούτῳ; H. ὄντι: ἀλλὰ τί γὰρ μέλλει; ubi v. Heindorf. Hipp. 2. 373, d S. ἐν δρόμῳ μὲν ἄρα καὶ τῷ θεῖν τάχος μὲν ἀγαθόν, βραδυτὴς δὲ κακόν; H. Ἀλλὰ τί μέλλει; So auch: ἀλλὰ τί; quidni? Euthyphr. 14, d ἆρ᾽ οὖν οὐ τὸ ὀρθῶς αἰτεῖν ἂν εἴη . . ταῦτα αὐτοὺς αἰτεῖν; E. Ἀλλὰ τί; was denn sonst?(Smyth 2680)

1 S. Kühner ad Xen. Comment. 1. 4, 9.

hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: