previous next574. II. *ei) mit dem Indikative der historischen Zeitformen.

Εἰ wird mit dem Indikative der historischen Zeitformen verbunden, wenn der Redende die Bedingung zwar mit Bestimmtheit ausspricht, zugleich aber ihre Erfüllbarkeit ausdrücklich in Abrede stellt. Wird ein in der Gegenwart nicht vorhandener Fall angenommen, so steht in der Regel das Imperfekt (seltener das Plusquamperfekt); von einem in der Vergangenheit nicht eingetretenen Falle wird der Aorist, weniger häufig das Imperfekt (bei dauernder od. sich entwickelnder Handlung) oder Plusquamperfekt (bei dauerndem Zustande) gebraucht.

Anmerk. 1. Über εἴ κε (ἄν) mit ind. Praet. s. § 577, 1 u. 2.

Die Folge wird alsdann ausgedrückt:

a) In der Regel wieder durch den Indikativ der historischen Zeitformen, und zwar mit Hinzufügung des Modaladverbs ἄν (b. Hom. meist κέν, selten ἄν).

α) Beispiele, in denen die Handlungen nur der Vergangenheit angehören: Λ, 750 ff. καί νύ κεν Ἀκτορίωνε Μολίονε παῖδ᾽ ἀλάπαξα (delevissem), | εἰ μή σφωε πατὴρ εὐρυκρείων ἐνοσίχθων | ἐκ πολέμου ἐσάωσε (servasset). *e, 897. Θ, 90. 132. Th. 1.9 οὐκ ἂν οὖν νήσων ἐκράτει (Ἀγαμέμνων), εἰ μή τι καὶ ναυτικὸν εἶχεν, er würde über die Inseln nicht geherrscht haben, wenn er nicht eine Flotte gehabt hätte; aber er hatte eine Flotte, also konnte er auch über dieselben herrschen. P. Gorg. 516e εἰ ἦσαν ἄνδρες ἀγαθοί, ὡς σὺ φῄς, οὐκ ἄν ποτε ταῦτα ἔπασχον, wenn sie (Kimon, Themistokles, Miltiades) wackere Männer waren (oder gewesen wären), so erfuhren sie (oder hätten sie erfahren) nie dieses Unrecht. Ap. 31, d εἰ ἐγὼ πάλαι ἐπεχείρησα πράττειν τὰ πολιτικὰ πράγματα, πάλαι ἂν ἀπωλώλη καὶ οὔτ᾽ ἂν ὑμᾶς ὠφελήκη οὐδὲν οὔτ᾽ ἂν ἐμαυτόν. Euthyphr. 14, c εἰ ἀπεκρίνω, ἱκανῶς ἂν ἤδη παρὰ σοῦ τὴν ὁσιότητα ἐμεμαθήκη. X. M. 1.1.5 τίς οὐκ ἂν ὁμολογήσειεν αὐτὸν (sc. Σωκράτην) βούλεσθαι μήτ᾽ ἠλίθιον μήτ᾽ ἀλαζόνα φαίνεσθαι τοῖς συνοῦσιν; ἐδόκει δ̓ ἂν ἀμφότερα ταῦτα, εἰ προαγορεύων ὡς ὑπὸ θεοῦ φαινόμενα ψευδόμενος ἐφαίνετο: δῆλον οὖν ὅτι οὐκ ἂν προέλεγεν, εἰ μὴ ἐπίστευεν ἀληθεύσειν (Gegensatz: νῦν δὲ ἐπίστευεν: προέλεγε τοίνυν). 4. 4, 15 (Λυκοῦργος) οὐδὲν ἂν διάφορον . . τὴν Σπάρτην ἐποίησεν, εἰ μὴ τὸ πείθεσθαι τοῖς νόμοις μάλιστα ἐνειργάσατο αὐτῇ. Antiph. 5.13 οὐκ ἂν παρέμεινα, εἰ ἐλελύμην. X. A. 6.1.32 οὐδ᾽ ἂν ἔγωγε ἐστασίαζον, εἰ ἄλλον εἵλεσθε, ne ego quidem seditionem movissem, si alium creavissetis. Aeschin. 3.252 εἰ μία ψῆφος μετέπεσεν, ὑπερώριστ᾽ ἄν. Dem. 4.5 εἰ Φίλιππος τότε ταύτην ἔσχε (gefasst hätte, § 386, 5) τὴν γνώμην . . οὐδὲν ἂν ὧν νυνὶ πεποίηκεν ἔπραξεν. 19, 173 καὶ τἄλλ᾽ ἂν ἅπαντ᾽ ἀκολούθως τούτοις ἐπέπρακτο, εἴ τις ἐπείθετό μοι. Andoc. 3.2 εἰ μὲν οὖν μηδεπώποτε πρότερον δῆμος τῶν Ἀθηναίων εἰρήνην ἐποιήσατο πρὸς Λακεδαιμονίους, εἰκότως ἂν ἐφοβούμεθα αὐτὸ διὰ τὴν ἀπειρίαν τοῦ ἔργου: ὅπου δὲ πολλάκις ἤδη πρότερον εἰρήνην ἐποιήσασθε δημοκρατούμενοι, πῶς οὐκ εἰκὸς ὑμᾶς . . σκέψασθαι τὰ τότε γενόμενα; Antiph. 4. β, 3 f. εἰ μὲν γὰρ ὑπὸ τῶν πληγῶν ἀνὴρ παραχρῆμα ἀπέθανεν, ὑπ᾽ ἐμοῦ μέν, δικαίως δ̓ ἂν ἐτεθνήκει . .: νῦν δὲ πολλαῖς ἡμέραις ὕστερον μοχθηρῷ ἰατρῷ ἐπιτρεφθεὶς διὰ τὴν τοῦ ἰατροῦ μοχθηρίαν καὶ οὐ διὰ τὰς πληγὰς ἀπέθανε. 5, 32 εἰ μὲν γὰρ ἐγὼ ἐκέλευον αὐτὸν στρεβλοῦν ὡς οὐ τἀληθῆ λέγοντα, ἴσως ἂν ἐν αὐτῷ τούτῳ ἀπετρέπετο μηδὲν κατ᾽ ἐμοῦ καταψεύδεσθαι: νῦν δὲ αὑτοὶ ἦσαν καὶ βασανισταὶ καὶ ἐπιτιμηταὶ τῶν σφίσιν αὐτοῖς συμφερόντων. Ebenso mit dem Gegensatze νῦν δέ u. dem Indicat. Praeteriti ib. 5, 69. Lys. 3.31. 7, 15 f. 13, 90.

β) Beispiele, in denen die vergangenen Handlungen des Nebensatzes sowohl als des Hauptsatzes oder nur die Handlung entweder des Nebensatzes oder des Hauptsatzes mit der Gegenwart des Redenden in Berührung stehen, indem sie in die Gegenwart oder auch Zukunft hinüberreichen und für dieselbe fortbestehen. Am häufigsten wird hier das Imperfekt oder das gleichbedeutende Plusquamperfekt, seltener der Aorist gebraucht. S. OR. 1438 f. ἔδρασ᾽ ἄν, . . εἰ μὴ τοῦ θεοῦ | πρώτιστ᾽ ἔχρῃζον ἐκμαθεῖν, τί πρακτέον, fecissem . ., nisi . . vellem. Ant. 757 εἰ μὴ πατὴρ ἦσθ̓, εἶπον ἄν ς᾿ οὐκ εὖ φρονεῖν. P. Civ. 329b εἰ ἦν τοῦτ᾽ αἴτιον, κἂν ἐγὼ τὰ αὐτὰ ταῦτα ἐπεπόνθη ἕνεκά γε γήρως, . .: νῦν δ̓ ἔγωγε ἤδη ἐντετύχηκα οὐχ οὕτως ἔχουσι κτλ., wenn das die Ursache wäre, so würde auch ich dasselbe erfahren haben und noch erfahren. X. C. 3.3.17 εἰ μὲν μείζων τις κίνδυνος ἔμελλεν ἡμῖν εἶναι ἐκεῖ (sc. ἐν τῇ πολεμίᾳ) ἐνθάδε (sc. ἐν τῇ φιλίᾳ), ἴσως τὸ ἀσφαλέστατον ἦν ἂν αἱρετέον: νῦν δὲ ἴσοι μὲν ἐκεῖνοι (οἱ κίνδυνοι) ἔσονται, ἤν τε ἐνθάδε ὑπομένωμεν, ἤν τε εἰς τὴν ἐκείνων (τῶν πολεμίων) ἰόντες ὑπαντῶμεν αὐτοῖς. 8, 3, 44 ἀληθῆ, ἔφη, λέγεις: εἰ γάρ τοι τὸ ἔχειν οὕτως, ὥσπερ τὸ λαμβάνειν, ἡδὺ ἦν, πολὺ ἂν διέφερον εὐδαιμονίᾳ οἱ πλούσιοι τῶν πενήτων. 1. 2, 16 ταῦτα (οἱ Πέρσαι) οὐκ ἂν ἐδύναντο, εἰ μὴ καὶ διαίτῃ μετρίᾳ ἐχρῶντο. An. 2. 1, 4 εἰ μὴ ὑμεῖς ἤλθετε, ἐπορευόμεθα ἂν ἐπὶ βασιλέα, wenn ihr nicht gekommen wäret, wären wir jetzt auf dem Marsche gegen den König. 5, 1, 10 εἰ μὲν ἠπιστάμεθα σαφῶς, ὅτι ἥξει . . Χειρίσοφος, οὐδὲν ἂν ἔδει ὧν μέλλω λέγειν: νῦν δ̓, ἐπεὶ τοῦτο ἄδηλον, δοκεῖ μοι πειρᾶσθαι πλοῖα συμπαρασκευάζειν. 6. 6, 24 εἰ δὲ σὺ ἦγες . ., εὖ ἴσθι, ὅτι οὐδὲν ἂν τούτων ἐποίησα, si tu duceres, scito me nihil horum facturum fuisse. 7. 6, 9 πάλαι ἂν ἦμεν παρ᾽ ὑμῖν, εἰ μὴ Ξενοφῶν ἡμᾶς δεῦρο πείσας ἀπήγαγεν, essemus, nisi X. . . abduxisset. P. Gorg. 453d εἰ δέ γε μηδεὶς ἄλλος Ζεῦξις ἔγραφε, καλῶς ἄν σοι ἀπεκέκριτο, wenn es keinen andern Maler gäbe, wäre deine Antwort richtig. Symp. 180, c εἰ μὲν γὰρ εἷς ἦν Ἔρως, καλῶς ἂν εἶχε: νῦν δέ (sc. καλῶς οὐκ ἔχει: οὐ γὰρ ἔστιν εἷς. Ap. 20, b. c. τίς, ἦν δ̓ ἐγώ, καὶ ποδαπός (sc. ἐστί); καὶ πόσου διδάσκει; Εὔηνος, ἔφη, Σ., Πάριος, πέντε μνῶν. Καὶ ἐγὼ τὸν Εὔηνον ἐμακάρισα, εἰ ὡς ἀληθῶς ἔχει ταύτην τὴν τέχνην καὶ οὕτως ἐμμελῶς διδάσκει: ἔγωγ᾽ οὖν καὶ αὐτὸς ἐκαλλυνόμην τε καὶ ἡβρυνόμην ἄν, εἰ ἠπιστάμην ταῦτα: ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ἐπίσταμαι. Prot. 356, d εἰ οὖν ἐν τούτῳ ἡμῖν ἦν τὸ εὖ πράττειν . . τίς ἂν ἡμῖν σωτηρία ἐφάνη τοῦ βίου; welche Rettung würde sich zeigen? Gorg. 447, d εἰ (Γοργίας) ἐτύγχανεν ὢν ὑποδημάτων δημιουργός, ἀπεκρίνατο ἂν δήπου κτλ. Vgl. 453, c. Io 540, d. e u. oft. Lys. 5.1 εἰ μὲν περὶ ἄλλου τινὸς τοῦ σώματος Καλλίας ἠγωνίζετο, ἐξήρκει ἄν μοι καὶ τὰ παρὰ τῶν ἄλλων εἰρημένα: νῦν δέ μοι δοκεῖ αἰσχρὸν εἶναι . . μὴ βοηθῆσαι Καλλίᾳ τὰ δίκαια. Ebenso 13, 36. 18, 17. 24, 11 εἰ γὰρ ἐκεκτήμην οὐσίαν, ἐπ᾽ ἀστράβης ἂν ὠχούμην, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπὶ τοὺς ἀλλοτρίους ἵππους ἀνέβαινον: νυνὶ δ̓, ἐπειδὴ τοιοῦτον (sc. ἀστράβην) οὐ δύναμαι κτήσασθαι, τοῖς ἀλλοτρίοις ἵπποις ἀναγκάζομαι χρῆσθαι πολλάκις. Vgl. 30, 17. X. C. 5.1.9 εἰ τοῦτο οὕτως ἐπεφύκει, πάντας ἂν ἠνάγκαζεν ὁμοίως. Ar. N. 1347 οὗτος εἰ μή τῳ ᾿πεποίθειν, οὐκ ἂν ἦν οὕτως ἀκόλαστοσι Dem. 1.9 εἰ τότε . . ἐβοηθήσαμεν αὐτοί, ῥᾴονι . . νῦν ἂν ἐχρώμεθα τῷ Φιλίππῳ. Brachylogisch Plut. Alex. 14 εἰ μὴ Ἀλέξανδρος ἤμην, Διογένης ἂν ἤμην st. Δ. ἂν ἐβουλόμην εἶναι.

Anmerk. 2. Dass diese Form des hypothetischen Satzgefüges nicht ausschliesslich irrealen Sinn hat, sondern auch durch Verbindung eines realen Indikativs (§ 573) im Vordersatze mit einem irrealen oder potentialen Indikativ im Nachsatze entstehen kann, ergiebt sich aus § 573, c. Vgl. auch § 576, Anm. 2. Überhaupt aber ist zu betonen, dass der Begriff der Nichtwirklichkeit nicht in der Form des Ausdrucks selbst liegt. Ein Satz z. B. wie *p, 686 νήπιος: εἰ δὲ ἔπος Πηληιάδαο φύλαξεν, | τ᾽ ἂν ὑπέκφυγε κῆρα κακὴν μέλανος θανάτοιο ist an sich nur eine Abart der rein logischen Form (§ 573): wenn er des Peliden Mahnung beachtete, konnte er dem Verhängnis entgehen. Dass P. sie nicht beachtet hat und deshalb dem Verhängnis nicht entgangen ist, ergiebt sich nicht aus den Worten, sondern nur aus dem Zusammenhange, dem Vorhergehenden (oder Nachfolgenden). Dass aber auch in Bedingungssätzen, die sich auf die Gegenwart beziehen, der Indikativ der Präterita gebraucht wird, beruht auf der § 391, 5 u. 6 besprochenen Tempusverschiebung: die Bedingung erstreckt sich zwar auf die Gegenwart; aber ihre Erfüllbarkeit gehört der Vergangenheit an, da bereits über die Nichtverwirklichung entschieden ist; unter dem Gefühle dieses Gegensatzes versetzt sich der Redende in die Zeit, wo die Erfüllung noch möglich war.(Smyth 2302)

Anmerk. 3. Über die Weglassung des ἄν in der Apodosis s. §§ 393 u. 391 nebst A. 2; über den Indikativ der historischen Zeitformen in den Zwischensätzen eines solchen hypothetischen Satzgefüges § 399, 6 B.(Smyth 2313)

b) Durch den Optativ mit ἄν: α) zuweilen bei Homer (der nach § 396, 2 den Opt. mit ἄν auch mit Beziehung auf die Vergangenheit gebraucht). *b, 81 εἰ μέν τις τὸν ὄνειρον Ἀχαιῶν ἄλλος ἔνισπεν, | ψεῦδός κεν φαῖμεν καὶ νοσφιζοίμεθα μᾶλλον: | νῦν δ̓ ἴδεν ὃς μέγ᾽ ἄριστος Ἀχαιῶν εὔχεται εἶναι, wenn ein Anderer den Traum gesagt hätte, so könnten wir ihn wohl für eine Lüge erklären und ihm nicht beistimmen; nun aber u. s. w. a, 236 οὔ κε θανόντι περ ὧδ᾽ ἀκαχοίμην, | εἰ μετὰ οἷς ἑτάροισι δάμη Τρώων ἐνὶ δήμῳ. *e, 311 καί νύ κεν ἔνθ᾽ ἀπόλοιτο ἄναξ ἀνδρῶν Αἰνείας, | εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη. (Dagegen *e, 679 καί νύ κ̓ ἔτι πλέονας Λυκίων κτάνε δῖος Ὀδυσσεύς, | εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ.) Vgl. *e, 388. *r, 70 ἔνθα κε ῥεῖα φέροι κλυτὰ τεύχεα Πανθοΐδαο | Ἀτρείδης, εἰ μή οἱ ἀγάσσατο Φοῖβος Ἀπόλλων. — β) In der nachhomerischen Sprache nur selten und zweifelhaft. Wohl liesse sich der Wechsel im Ausdrucke hier, wie unter c), durch die Annahme erklären, dass der Redende zwar im Vordersatze ausdrücklich die Irrealität der Voraussetzung betone, im Nachsatze aber aus rhetorischen Gründen sie ausser Acht lasse; doch liegen gerade bei den charakteristischsten derartigen Stellen Textänderungen sehr nahe, während viele andere Beispiele durch veränderte Erklärung hier ausscheiden. Isocr. 12.149 εἰ μὲν γὰρ μόνος ἐπίστευον τοῖς λεγομένοις περὶ τῶν παλαιῶν . ., εἰκότως ἂν ἐπιτιμῴμην: νῦν δὲ πολλοὶ καὶ νοῦν ἔχοντες ταὐτὸν ἐμοὶ φανεῖεν ἂν πεποιθότες, wenn ich der einzige wäre, der den Erzählungen Glauben schenktnun, dann ist ja wohl der Vorwurf berechtigt. [Cod. E ἐπετιμώμην]. Dem. 18.206 εἰ μὲν τοῦτ᾽ ἐπεχείρουν λέγειν . ., οὐκ ἔσθ᾽ ὅστις οὐκ ἂν εἰκότως ἐπιτιμήσειέ μοι: νῦν δέ κτλ. [Blass mit cod. AY u. a. ἐπετίμησε]. X. M. 3.5.8 εἰ μὲν ἐβουλόμεθα χρημάτων αὐτοὺς ὧν οἱ ἄλλοι εἶχον ἀντιποιεῖσθαι . . μάλιστ̓ ἂν οὕτως αὐτοὺς ἐξορμῷμεν ἀντέχεσθαι τούτων: ἐπεὶ δὲ τοῦ μετ᾽ ἀρετῆς πρωτεύειν αὐτοὺς ἐπιμελεῖσθαι βουλόμεθα, τοῦτ᾽ αὖ δεικτέον ἐκ παλαιοῦ μάλιστα προσῆκον αὐτοῖς [Gilbert mit cod. B ἐξωρμῶμεν]. Nicht hierher, sondern zu § 573, b gehören: Isocr. 4.102 εἰ μὲν ἄλλοι τινὲς τῶν αὐτῶν πραγμάτων πραότερον ἐπεμελήθησαν, εἰκότως ἂν ἡμῖν ἐπιτιμῷεν: εἰ δὲ μήτε τοῦτο γέγονε κτλ. (nicht irreal: milder behandelt hätten, sondern rein logisch: milder behandelt haben). Ebenso Th. 2.60 extr. Andoc. 1.57 εἰ μὲν ἦν δυοῖν τὸ ἕτερον ἑλέσθαι, καλῶς ἀπολέσθαι αἰσχρῶς σωθῆναι, ἔχοι ἄν τις εἰπεῖν κακίαν εἶναι τὰ γενόμενα (wenn es galt zu wählen; die rein logische Erörterung im Ind. Prät. ohne ἄν, wo man die Form der Nichtwirklichkeit erwarten könnte, geht durch den ganzen Abschnitt hindurch, z. B. φονεὺς οὖν αὐτῶν ἐγιγνόμην st. ἐγενόμην ἄν). X. Comm. 1. 2, 29 εἰ καὶ μηδὲν αὐτὸς πονηρὸν ποιῶν ἐκείνους φαῦλα πράττοντας ὁρῶν ἐπῄνει, δικαίως ἂν ἐπιτιμῷτο, gebilligt hat (nicht: hätte). Lys. 6.39 δεινὸν ἂν εἴη, εἰ περὶ Ἀνδοκίδου ἀποδημοῦντος αὐτοὶ ἐνδημοῦντες ἐπεμελήθημεν, wenn wir gesorgt haben, oder: gesorgt haben sollten, vgl. § 576, Anm. 2. Eur. Ba. 1343 εἰ δὲ σωφρονεῖν | ἔγνωθ̓, ὅτ᾽ οὐκ ἠθέλετε, τὸν Διὸς γόνον | εὐδαιμονοῖτ᾽ ἂν σύμμαχον κεκτημένοι, wenn ihr zur Vernunft gekommen seid, oder: sein solltet (nicht: wäret).

c) Der Indikativ eines Haupttempus steht nur ausnahmsweise, aus rhetorischen Gründen, vgl. b) oder mit Ellipse des eigentlichen Nachsatzes. Aesch. Ag. 866 καὶ τραυμάτων μὲν εἰ τόσων ἐτύγχανεν | ἀνὴρ ὅδ̓, ὡς πρὸς οἶκον ὠχετεύετο | φάτις, τέτρωται δικτύου πλέω λέγειν. | Ει᾽ δ̓ ἦν τεθνηκώς, ὡς ἐπλήθυον λόγοι, | τρισώματός τἂν Γηρύων . . ἐξηύχει λαβών, i. e. si tot accepisset vulnera, quot eum accepisse rumor domum perlatus ferebat, confossior est nassâ. Eur. Hel. 1106 εἰ δ̓ ἦσθα (sc. Κύπρις) μετρία, τἄλλα γ̓ ἡδίστη θεῶν | πέφυκας ἀνθρώποισιν, si moderata esses, ceteroquin dulcissima dearum es hominibus. [Doch ist die Konj. εἴθ᾽ ἦσθα μετρία: τἄλλα δ̓ beachtenswert.] Dem. 18.12 τῶν μέντοι κατηγοριῶν καὶ τῶν αἰτιῶν τῶν εἰρημένων, εἴπερ ἦσαν ἀληθεῖς, οὐκ ἔνι τῇ πόλει δίκην ἀξίαν λαβεῖν. 53, 17 τηρήσας με ἀνιόντα ἐκ Πειραιῶς ὀψὲ . . παίει τε πὺξ καὶ ἁρπάζει μέσον καὶ ὠθεῖ με εἰς τὰς λιθοτομίας, εἰ μή τινες προσιόντες . . ἐβοήθησαν, er drängt mich den Steinbrüchen zu (und hätte mich hineingedrängt), wenn nicht . . zu Hülfe gekommen wären. Vgl. Tac. Ann. 1, 23 ferrum parabant, ni miles . . minas interiecisset. Hierher gehört auch X. C. 5.4.20 δὲ ἀπεληλυθὼς μὴ ἀνακοινωσάμενος οὐδὲν διάφορον πάσχει, εἰ μόνος ἐστρατεύετο, es ergeht ihm gerade so wie (es ihm erginge), wenn u. s. w. (Dagegen 1. 5, 10 ὅμοιον ἔμοιγε δοκοῦσι πεπονθέναι, οἷον εἴ τις . . ἐῴη τὸν καρπὸν ἀσυγκόμιστον εἰς τὴν γῆν πάλιν καταρρεῖν, ut si quis . . patiatur, § 576, b.) — Nicht hierher, sondern zu § 573, a gehören: Isocr. 11.34 εἰ ἄλλος τις ἦν φανερὸς ταῦτα πράξας, ἁγώ φημι γεγενῆσθαι δι᾽ ἐκεῖνον, ὁμολογῶ λίαν εἶναι τολμηρός, εἰ περὶ ὧν ἅπαντες ἐπίστανται, περὶ τούτων μεταπείθειν ἐπιχειρῶ (nicht irreal, sondern rein logisch). Ebenso Th. 3. 65, 2. Pl. Ap. 20, c οὐ γὰρ δήπου σοῦ γε οὐδὲν τῶν ἄλλων περιττότερον πραγματευομένου ἔπειτα τοσαύτη φήμη τε καὶ λόγος γέγονεν, εἰ μή τι ἔπραττες ἀλλοῖον οἱ πολλοί, wenn du wirklich nichts Besonderes triebst.(Smyth 2312)

hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: