previous next
[981b] [1] o(/ti ta\s ai)ti/as tw=n poioume/nwn i)/sasin (tou\s d', w(/sper kai\ tw=n a)yu/xwn e)/nia poiei= me/n, ou)k ei)do/ta de\ poiei= a(\ poiei=, oi(=on kai/ei to\ pu=r: ta\ me\n ou)=n a)/yuxa fu/sei tini\ poiei=n tou/twn e(/kaston tou\s de\ xeirote/xnas [5] di' e)/qos), w(s ou) kata\ to\ praktikou\s ei)=nai sofwte/rous o)/ntas a)lla\ kata\ to\ lo/gon e)/xein au)tou\s kai\ ta\s ai)ti/as gnwri/zein. o(/lws te shmei=on tou= ei)do/tos kai\ mh\ ei)do/tos to\ du/nasqai dida/skein e)sti/n, kai\ dia\ tou=to th\n te/xnhn th=s e)mpeiri/as h(gou/meqa ma=llon e)pisth/mhn ei)=nai: du/nantai ga/r, oi( de\ ou) du/nantai dida/skein. [10] e)/ti de\ tw=n ai)sqh/sewn ou)demi/an h(gou/meqa ei)=nai sofi/an: kai/toi kuriw/tatai/ g' ei)si\n au(=tai tw=n kaq' e(/kasta gnw/seis: a)ll' ou) le/gousi to\ dia\ ti/ peri\ ou)deno/s, oi(=on dia\ ti/ qermo\n to\ pu=r, a)lla\ mo/non o(/ti qermo/n. to\ me\n ou)=n prw=ton ei)ko\s to\n o(poianou=n eu(ro/nta te/xnhn para\ ta\s koina\s ai)sqh/seis qauma/zesqai [15] u(po\ tw=n a)nqrw/pwn mh\ mo/non dia\ to\ xrh/simon ei)=nai/ ti tw=n eu(reqe/ntwn a)ll' w(s sofo\n kai\ diafe/ronta tw=n a)/llwn: pleio/nwn d' eu(riskome/nwn texnw=n kai\ tw=n me\n pro\s ta)nagkai=a tw=n de\ pro\s diagwgh\n ou)sw=n, a)ei\ sofwte/rous tou\s toiou/tous e)kei/nwn u(polamba/nesqai dia\ to\ mh\ pro\s [20] xrh=sin ei)=nai ta\s e)pisth/mas au)tw=n. o(/qen h)/dh pa/ntwn tw=n toiou/twn kateskeuasme/nwn ai( mh\ pro\s h(donh\n mhde\ pro\s ta)nagkai=a tw=n e)pisthmw=n eu(re/qhsan, kai\ prw=ton e)n tou/tois toi=s to/pois ou(= prw=ton e)sxo/lasan: dio\ peri\ *ai)/gupton ai( maqhmatikai\ prw=ton te/xnai sune/sthsan, e)kei= ga\r a)fei/qh sxola/zein [25] to\ tw=n i(ere/wn e)/qnos. ei)/rhtai me\n ou)=n e)n toi=s h)qikoi=s ti/s diafora\ te/xnhs kai\ e)pisth/mhs kai\ tw=n a)/llwn tw=n o(mogenw=n: ou(= d' e(/neka nu=n poiou/meqa to\n lo/gon tou=t' e)sti/n, o(/ti th\n o)nomazome/nhn sofi/an peri\ ta\ prw=ta ai)/tia kai\ ta\s a)rxa\s u(polamba/nousi pa/ntes: w(/ste, kaqa/per ei)/rhtai pro/teron, [30] o( me\n e)/mpeiros tw=n o(poianou=n e)xo/ntwn ai)/sqhsin ei)=nai dokei= sofw/teros, o( de\ texni/ths tw=n e)mpei/rwn, xeirote/xnou de\ a)rxite/ktwn, ai( de\ qewrhtikai\ tw=n poihtikw=n ma=llon.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License.

An XML version of this text is available for download, with the additional restriction that you offer Perseus any modifications you make. Perseus provides credit for all accepted changes, storing new additions in a versioning system.

hide References (2 total)
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: