previous next


147. II. Adjektive zweier Endungen.

I. ος, ον: ἄλογος, τὸ ἄλογον, unvernünftig.

Zu dieser Klasse von Adjektiven gehören:1)

a) nur wenige Simplicia, und zwar zunächst solche auf ρος, λος u. s. w.: βάρβαρος, λάβρος (Eur. Cycl. 403), ἥμερος, λοίδορος, νύκτερος; δαῦλος, ἕκηλος, ἕωλος, κίβδηλος, λάλος, μάχλος, στυφλός; ἔτυμος, ἐτήτυμος; γαληνός (Eur. I. T. 345), δάπανος, δρύινος, κάρβανος, πίσυνος; τιθασός, χέρσος; κολοβός; ἥσυχος; ἵλαος; ausserdem auch einige, welche zugleich als Substantive gebraucht werden, als: ἀγωγός, τὸ ἀγωγόν, ἀρωγός, δεσπόσυνος, διδάσκαλος, θεωρός (Eur. Ion 1076), κοινωνός, ναυτίλος, τιμωρός (eig. Kompos.), τύραννος. (Nicht gehört hierher μέσος in Beispielen, wie ἔξω μέσου ἡμέρης, s. Synt. § 403 γ.)

Anmerk. 1. Von den genannten kommen ausnahmsweise mit drei Endungen vor: ἐτύμα φθογγά Soph. Ph. 205 (oder ἔτυμα n. plur.?). ἡμέρης ἐλαίης Her. 5, 82. ἁμέρᾳ ὀπί Pind. N. 9, 44. — Umgekehrt finden sich einige Simplicia, welche gewöhnlich als Adj. dreier Endungen gebraucht werden, ausnahmsweise als Adj. zweier Endungen gebraucht,2) z. B. ἀγλαός Theogn. 985. Eur. Andr. 135; ἀνθρώπινος ἀμαθία Plat. Leg. 5. 737, c; δαϊζομένοιο πόληος Hes. fr. 103 G. (214 Kinkel); δεινός nur Il. o, 626; δῆλος κατάστασις Eur. Med. 1197; δίδυμος Eur. H. F. 656. Pind. Pyth. 4, 209 v. l. (-αι Mommsen); Ἑκτορέους εὐνάς Eur. Rhes. 1; ἐξ ἐλευθέρου δέρης Aesch. Ag. 328. ἀμπτυχαί τ᾽ ἐλεύθεροι Eur. El. 868; ἔρημος (ἐρῆμος) hat bei Hom. immer drei Endungen, bei Herodot (s. Stein LXIII) und bei den Attikern, Dichtern sowohl als Prosaikern, öfter zwei, seltener drei, als: πόρτις ἐρήμα Soph. Tr. 530. νῆσος ἐρήμη Thuc. 2.32. 81. 4, 26 (doch ἄκρας ἐρήμους 4, 3, 3); aber regelmässig ἐρήμη δίκη (δίαιτα), selten ἔρημος, wie τὴν ἔρημον δεδωκότα Dem. 21, § 85. δίκας ἐρήμους 55, § 2; ἕτοιμος hat bei Herodot wie bei den Attikern zuw. drei Endungen (S. El. 1079, Antiph. 2, α, 4, Plat. Leg. 4, 715 d, vgl. Homer Il. ι, 415; Her. 3, 123. 7, 119, doch z. B. ἑτοίμου βοηθείας Dem. 8, § 15; ἱερὸν ἀκτὴν Hes. op. 466. 597. 803; Herod. 8, 77 Orakel; θερμὸς ἀϋτμή h. Merc. 110. Hes. Th. 696; κλεινός Hdt. 5.92 Orakel; κοινὸς κλαγγά Soph. Tr. 206; μέλεος ἁμέρα Eur. Hel. 335, vgl. Iph. T. 852. H. F. 887. Or. 207; νεός, Brachland, sc. γῆ, Xen. Oec. 16, 13 und 15; ursprünglicher νειός (Hom. Hes. Sp.) aus νε-ιός; ξένους γυναῖκας Eur. Suppl. 94; ξενικὸν εἰσβολάν Ion 722; ποθεινὸς ἡμέρα Eur. Hel. 622; ἁλὸς πολιοῖο Il. u, 229. χήραν πολιόν Eur. Andr. 348. πτωχὸς τάλαινα Aesch. Ag. 1274. πτωχῷ διαίτῃ S. OC. 751; πύ̂ρινος Eur. fr. 352, aber 3 End. Babr. 117, 7; στεῖρος οὖσα Eur. Andr. 711; στερρὸς φύσις Eur. Hec. 296; στυφελός A. Pers. 964, 3 End. A. Pal. IX, 561 (vgl. oben στυφλός); (τέλεος μοῖρα Plat. Phil. 20, c, vgl. unten b, β τέλειος); τηλικοῦτος S. OC. 751 v. d. Antigone. El. 614 v. d. Elektra; δίκα φανερός Eur. Bacch. 992. 1012; φαῦλος οὖσα Eur. Hipp. 435. φαύλου στρατιᾶς Thuc. 6.21 (aber φαύλη 31); φειδωλός Lys. 1, § 7. Ar. Nub. 421; χαύνους τὰς ψυχάς Plat. Leg. 5. 728, e (aber συστροφὴν χαύνην id. Polit. 282, e). Über die einfachen Verbaladj. auf τος s. S. 538.

b) folgende Simplicia mit den Ableitungsendungen ιος (α-ιος, ω-ιος), ειος und ιμος, als: ἀΐδιος, τὸ ἀΐδιον, ἀγώνιος, αἴθριος, αἰφνίδιος, ἀκούσιος, ἀμυντήριος, βούλιος, γενέθλιος, δεσπόσιος, δραστήριος, ἡσύχιος, καθάρσιος, κερτόμιος, λυτήριος, μαψίδιος, νυμφίδιος, πρακτήριος, Σκαμάνδριος, φώριος; — ἁρμάτειος, βόρειος, θήρειος, κήδειος, λύκειος, μούσειος, παιδεῖος, παρθένειος; ἁλώσιμος, ἀοίδιμος, αὔξιμος, δόκιμος, εἰσαγώγιμος (Dem. 35, 45. 36, 24 u. s. w.), κάλλιμος, λεύσιμος, μάχιμος, μόρσιμος, νόστιμος, ὀνήσιμος, πένθιμος, ποίνιμος, ὕλιμος, φρόνιμος; von diesen Adj. auf -ι^μος ist überhaupt die Bildung einer eigenen Femininform nur Ausnahme, wie auch von denen auf ίδιος und τήριος (Wirth, Lpz. Stud. III, 10).

Anmerk. 2. Von den angeführten Wörtern kommen höchstens bei Späteren vereinzelte Ausnahmen vor. Aber viele andere mit den angegebenen Endungen schwanken:

α) ιος. Folgende haben immer drei Endungen: ἅγιος,3) αἴτιος, ἀλλότριος, ἀντίος, ἄξιος, ἄρτιος ( ἄρτιος Hippokr.), βροτήσιος, γνήσιος, δημόσιος, δίψιος, κόσμιος;4) auf att. Inschr. κῶπαι ζύγιαι, θαλάμιαι; folgende schwanken: ἄγριος, b. Hom. Il. τ, 88, doch Od. i, 119 ἄγριαι; τὴν ἄγριον τῶν θηρίων ῥώμην Plat. Leg. 7. 824, a; sonst Att. 3; Polyb. 2 vor Vokal, Kälker, Lpz. Stud. III, 239; ἄθλιος, αἰθέριος; αἴσιος, ιον, seltener αἰσία; αἰώνιος, ον, seltener ία; ἅλιος, ίη, ιον Hom. in bd. Bedeut., auch sp. meist 3; ἀσπάσιος 2 Hom. Od. ψ 233, sonst 3; ἀχερούσιος 2 A. Ag. 1160 n. Emend., sonst 3; Βάκχιος, ία, ιον, seltener (Lucian. Ocyp. 171); βρύχιος 2 und 3; βώμιος 2 und 3; γαμήλιος 2, aber γαμηλία sc. θυσία; γενέθλιος 2, aber ία Lycophron 1104; Γεραίστιος 3, aber Γεραίστιοι καταφυγαί Eur. Cycl. 295; δαιμόνιος 3, seltener 2; δάϊος 3 und 2; δέσμιος 2, aber χοῖρον δεσμίαν Soph. fr. 217 Dind.; Δήλιος 3, doch Δήλιοι χοιράδες Eur. Troad. 89; δόλιος 3 und 2; δούλιος 3 und 2; ἑκούσιος 2, seltener 3; ἐλευθέριος 2, seltener 3 (vgl. Kühners Anm. ad Xen. Comment. 2. 1, 22); ἐνιαύσιος 3 und 2; ἑσπέριος 3, 2 Eur. HF. 395?; ἐτήσιος 2, bei Spät. auch 3; ἠλίθιος 3, aber 2 Her. 1. 60, 4; ἤπιος 3 und 2; θαλάσσιος 3, aber θαλασσίους ἀκτάς Eur. Iph. T. 236; θαυμάσιος 3, seltener 2 (Xen. An. 2, 3, 15 n. Athenaeus); θεσπέσιος 3, seltener 2; ἴδιος 2 Plat. Prot. 349, b; sonst 3 (Inschr.); ἱκέσιος 3 und 2; καίριος 3 und 2; κεραύνιος 3 und 2; κρυπτάδιος 2 A. Choeph. 946, sonst 3; κρύφιος 3 und 2; κύκλιος 3 und 2; κύριος 3 (Inschr.), seltener 2; λοίσθιος 3, seltener 2; μακάριος 3, aber 2 Plat. Leg. 7. 803, c; μέτριος 3, aber 2 P. Tim. 59d; ναϊος 2 A. Pers. 279. 336, sonst 3; νήπιος fast immer 3 (2 Lycophr. 638); νότιος 2 A. Prom. 401, und 3; νύχιος 3 und 2; ὀλέθριος 2 und 3; ὄρθιος 3 und 2; οὐράνιος 3 und (Spät.) 2; οὔριος 3, aber 2 Soph. Ph. 355, Eur. Tr. 882; παρθένιος 3 und 2; πάτριος 2 und 3,5) att. Inschr. 2; πατρώϊος Hom. 3, πατρῷος 3 und seltener 2; πελάγιος 3 und 2; πολέμιος 3, aber 2 Eur. Suppl. 1192; πολιός 3 und 2; ποτάμιος 3, aber 2 Eur. El. 309; ῥᾴδιος 3, seltener 2 (Eur. Med. 1375, P. Polit. 278d); ῥόθιος 2 und selten (Anth.) 3; σκότιος 3, aber 2 Eur. Alc. 123; στύγιος 3 A. Pers. 669, andersw. 2; σωτήριος 2, aber 3 Plat. Civ. 5. 465, d; τίμιος 3, aber 2 S. Ant. 949; φίλιος 3 und 2; φιλοτήσιος 3, seltener 2; φοίνιος (φόνιος) 3 und 2; χειμέριος 3 und 2; χθόνιος 3 und 2; χρηστήριος 3, aber 2 Aesch. Ag. 1220; χρόνιος 2 und 3; ὠγύγιος 3 und 2.

β) ειος (ion. oft ηϊος): Folgende haben immer drei Endungen: ἀνθρώπειος, Βακχεῖος; folgende schwanken: αὔλειος 2, aber αἱ αὔλειαι θύραι Hom. Herod. (6, 69), αὐλεία sc. θύρα Sp.; βασίλειος 2, aber 3 Aesch. P. 589; βρότειος 2 und 3; γυναικεῖος 3, seltener 2; δούλειος 2, aber δουληΐη Her. 3, 14; (Ἑκτόρειος 3, aber 2 Eur. Rhes. 1, s. oben Anm. 1); ἕλειος 2, aber 3 Ar. Av. 244; ἐπιτήδειος 3, aber 2 Thuc. 5.112 (3 ders. 5, 21. 81. 8. 11) und Spät.; ἕρκειος 2, aber 3 Aesch. Ch. 652 (obwohl 561); Ἡράκλειος 3, aber 2 Soph. Tr. 51 (obwohl ib. 576); θήρειος 2, θηρείαν nur Plat. Phaedr. 248, d als v. l.; ἵππειος 2 Nik. Ther. 945; Καφήρειος 2 Eur. Tro. 90, 3 Hel. 1140; ὀθνεῖος 2 Eur. Alc. 532 sq., sonst 3; οἰκεῖος 3, aber 2 Eur. Heracl. 634; ταύρειος 3, aber 2 Eur. Hel. 1582; τέλειος 3 (Inschr.), aber 2 Aesch. Ag. 1437. Eum. 382. fr. 41, 7 (obwohl sonst bei ihm τελεία), auch Plato schwankend; Τυνδάρειος 3 Eur. Or. 374, sonst 2.

γ) αιος (entst. aus α-ιος). Drei Endungen hat immer δείλαιος. Folgende schwanken: ἀναγκαῖος bei Hom. 3, auch bei den Att. zumeist, doch Thuc. und und Plat. gebrauchen ἀναγκαῖος (so Plat. Rep. VIII, 558, d ff. ἡδοναὶ ἀναγκαῖαι, ἡδονὴ ἀναγκαία und -αῖος, ἡδονὰς ἀναγκαίους v. l. -ας); ἀραῖος gleich oft 3 und 2; βέβαιος 2 (Thom. Mag.), so immer Thuc. Plat., und 3; βίαιος meistens 2 (3 bei Xenoph.); γενναῖος 3, aber 2 Eur. Hec. 592; γηραιός 3, aber 2 Antiphon 4. a, 2; δίκαιος 3, aber 2 Eur. Heracl. 901. Iph. T. 1202; δρομαῖος 3, aber 2 Eur. Alc. 245 (obwohl bei ihm sonst δρομαία); ἑδραῖος 3, aber 2 Plat. Rep. 3, 407, b. Tim. 59, d; θυραῖος gleich oft 3 und 2; λαθραῖος 3 Eubul. Ath. XIII, 569, a (II, 187 K.), aber 2 A. Ag. 1230. S. Tr. 377; μάταιος 2 und 3; παλαστιαῖος 3 und 2, beides att. Inschr.; τομαῖος 3 Nikand., aber 2 Eur. Alc. 100.

Anmerk. 3. Die Derivata von Ortsnamen haben in der Regel drei Endungen, als: Κορίνθιος, Λέσβιος, Νάξιος, Πύλιος, Ῥωμαῖος, Ἀθηναῖος; selten zwei, als: Ὀλύμπιος Lycophr. 564; Thuc. 6.43 δυοῖν Ῥοδίοιν πεντηκοντόροιν, wo indes der Dual, der oft der Femininform entbehrt, in Betracht kommt.

δ) ιμος. Mit drei Endungen finden sich u. a.: ἀκούσιμος Soph. fr. 823; ἄλκιμος S. Ai. 401; γνώριμος Plat. Civ. 10, 614, e und Sp.; ἐδώδιμος Hdt. 2.92; ἱππάσιμος ders. 2, 108 ( -ος 9, 13); λόγιμος Hdt. 2.98 ( -ος 6, 106); ὄβριμος Eur. Or. 1454; πόμπιμος Eur. Ph. 1711. Hipp. 577; χρήσιμος geteilt, bei Xen. Plat. überwiegend 2; 3 z. B. Thuc. 7.72, 2; ὠφέλιμος nur zuweilen, Pl. Charm. 174, d. Men. 98, c. Rep. X, 607, d. S. Wirth, Lpz. Stud. III, 53 ff.6)

c) die Komposita sind der Regel nach generis communis, als: ἄλογος, τὸ ἄλογον, ἀγροῖκος (ἄγροικος), ταλαίπωρος, βάναυσος, πάλλευκος, ον (λευκός, ή, όν), ἀργός, όν (st. ἀ-εργός), unthätig, erst bei d. Spät. ἀργή7) (aber ἀργός, ή, όν, weiss), ὑπέρδεινος, ον (δεινός, ή, όν), διάφορος, ον. Von dieser Regel kommen folgende Ausnahmen vor:

α) Die Dekomposita, d. h. die von Compositis abgeleiteten Adjektive auf ικός, als: συντελ-ικός, ή, όν v. συντελής, ές, εὐδαιμον-ικός, ή, όν v. εὐδαίμων, ον-ος, μοναρχ-ικός, ή, όν v. μόναρχος, ον, ἀποδεικτικός, ή, όν v. ἀποδεικτός, όν; hingegen die Komposita von einfachen Adjektiven auf ικος haben zwei Endungen, als: ψευδάττικος v. Ἀττικός, ή, όν.

β) Hinsichtlich der Verbaladjektive auf τος gelten in betreff der Betonung, des Geschlechts und der Bedeutung folgende Regeln:8) 1) die Simplicia sind Oxytona und dreigeschlechtig, als: λεκ-τός, τή, τόν; Ausnahmen davon kommen nur in der Dichtersprache vor, als: κλυτὸς, Ἱπποδάμεια Il. β, 742. Od. ε, 422. Hes. th. 956. Bei den Trag. θετός Eur. Iph. A. 251. ἰαλτός Aesch. Ch. 22. δακπυτὸς ἐλπίς 236, πτερωτός, ζηλωτός, ὠνητός, τολμητός, δωρητός, αἰτητός, μεμπτός, στυγητός Aesch. Pr. 592, πορευτοῦ λαμπάδος Ag. 287, meistens vor einem Vokale.9) — 2) Die Komposita: a) mit einer Präposition, dieselben sind, α) wenn sie passive Bedeutung haben, zweigeschlechtig und Proparoxytona, als: περίρρυτος, ἔκκριτος, σύμφυτος, περίκλυστος, σύνθετος, ἐπίκτητος, ἐπίλεκτος, περιβόητος, ἄνετος, ἄφετος (aber ἐνετή Hom., die eingesteckte nl. Nadel, ἐνετός X. An. 7, 6, 41. Cyrop. 1, 6, 19, v. Bamberg f. Gymn.-W. 1874, 23). Ausnahmen zuweilen in der Dichtersprache, z. B. ἀμφιρύτη Od. α, 50 u. s. περιρρύτη Aesch. Eum. 77. περικλύστα Pers. 596; ferner hinsichtlich des Genus und des Tones, oder auch des Tones allein (wofür auch die Prosa Beispiele hat): περιξεστή Od. m, 79. συναπτή Ar. Eccl. 508. (κατασκευαστή Plut. Mor. 210, d). ἐπακτός () Soph. Tr. 491. () Thuc. 6.20 u. A. () ἐκλεκτός das. 100. (τὸ) περιγραπτόν 7, 49; βwenn sie eine Möglichkeit ausdrücken, dreigeschlechtig u. Oxytona, als: περιληπτός, ή, όν, fasslich, ἐπιγναμπτός, ή, όν, biegsam, h. Ven. 87, παραληπτός, ή, όν, annehmbar, διαιρετός, ή, όν, bestimmbar, Thuc. 1.84, 3. ποτ<*>μὸς διαβατός Xen. An. 1. 4, 17. λίθος ἐξαιρετός Her. 2, 121 (herausnehmbar, aber ἐξαίρετος, exemptus, eximius), μεταπειστός, umstimmbar, Plat. Tim. 51, e, διαλυτός, dissolubilis (aber διάλυτος dissolutus), ἐπαινετός, ή, όν, laudabilis, προορατός, ή, όν, qui provideri potest. Da aber die passive Bedeutung sehr leicht in die der Möglichkeit übergehen kann, wie dies auch im Lat. oft der Fall ist, z. B. inaccessus, acceptus; so kommen sehr viele zweigeschlechtige Proparox. statt der dreigeschlechtigen Oxytona vor, als: ἐπονείδιστος, καταγέλαστος, lächerlich, u. a. in der Prosa, ἄμβατος = ἀναβατός, ἐπήρατος, ἀπόπτυστος u. a. in der Poesie; einige sind zwar Oxytona, aber nur zweigeschlechtig, als: ὀσμαὶ οὐκ ἀνεκτοί Thuc. 7.87 (ἀνεκτή erst b. d. Spät.), γῆν ἐσβατόν 2, 41, νῆσος διαβατός Hdt. 4.195, ἐφικτός b. Polyb. einmal des Hiats wegen zweigeschlechtig, Kälker, Lpz. Stud. III, 239, u. a.; b) alle übrigen Komposita sind zweigeschlechtig und Proparox., als: χρυσόδετος, πανδάκρυτος, ἄβατος, εὐποίητος, δυστέκμαρτος. In der Dichtersprache aber finden sich hinsichtlich des Genus zahlreiche Ausnahmen, als: Δάλου θεοδμάτας Pind. O. 6, 59 (aber θεοδμάτῳ ἐλευθερίᾳ P. 1, 61). ἀριγνώτη Od. z, 108. πολυμνήστη Od. d, 774. ἀβάτα ἀκινήτα ἀμετρήτα Pind., εὐφιλήτα, ἀκλύστα, ἀρρήτα, ἀταυρώτη (Ar. Lys. 217, aber ἀταύρωτος Aesch. Ag. 244) att. Dichter, u. s. w.; hinsichtlich des Tones machen fast alle Komposita von κλυτός, κλειτός eine Ausnahme, indem die beiden Wörter ohne Zweifel ursprünglich, jedes mit seinem Accente, bloss neben einander gestellt und erst später zu einem Ganzen miteinander verbunden wurden, so dass die Formen auf τος Oxytona bleiben; also: ἀγακλυτός, τηλεκλυτός, δουρικλυτός, vgl. τόξωι κλυτός Kaibel Epigr. 184, 5; τηλεκλειτός; aber τοξόκλυτος Pind. fr. 312 Bgk., ὀνομάκλυτος folgen der Regel;10) st. ναυσικλυτός hiess es gewiss urspr. b. Homer νηυσὶ κλυτός.

γ) Mehrere einzelne auf ιος, ειος, αιος, οιος: ἀνταξία regelmässig, ἀναξία oft b. Plat.; ἀνομοία Isokr. Panath. § 225, öfter b. Spät. (Lobeck ad Phryn. p. 106), παρομοία gewöhnl. (Lobeck Paralip. p. 470), aber παρόμοιος ἀλκή Thuc. 1.80, προσομοία Strab. 3, 165 extr.; ἀνοσίαις nur Eur. Troad. 1316; ἐγχωρίη Hdt. 4.78; ἐπιχώριος, , seltener ἐπιχωρία, ἐπιχωρίη öfter b. Hdt. (Polyb. vor Vokal -ος, Kälker, Lpz. Stud. III, 239); διαιωνίας φύσεως Plat. Tim. 39, e; ἐναλία Eur., Aristoph. u. Spät.; παράλιος, u. παραλία; παραποταμία regelmässig; ἐνοδίαν Soph. Ant. 1199. Plat. Leg. 11. 914, b; διανταία mehrmals bei Aesch.; aber διανταῖος ὀδύνα Eur. Ion 767; δυσάθλιαι τροφαί S. OC. 330 (Schneid. δὶς ἄθλιαι, δύ᾽ ἀθλίω τροφά Dd.); ἐναντία stets; ἐπακτίᾳ Soph. Tr. 1151; ἐξαισία Xen. Hell. 4. 3, 8; ἐξαιφνιδία (von ἐξαίφνης, also eig. Dekompos.) Plat. Crat. 414, b; ἐπιθαλαττιδία Xen. Hell. 4. 8, 1; ἐπιθαλαττία Plat. Leg. 4. 704, d, vgl. Thuc. 3.105; παραθαλαττία Xenoph., παραθαλάσσιος Thuc. 4.56; Hdt. 6.48 τὰς παραθαλασσίους sc. πόλιας (aber 7, 110. 8, 23 τὰς παραθαλασσίας); ἐπωνυμία wie ἐπικωμίαν, διαπρυσίᾳ, ὑπωρόφιαι Pindar; ἡμιολία (Archimed. ἁμιολία); ἀναιτία Aesch. Ch. 860. Hdt. 9.110, μεταιτία Aesch. Ch. 98. Soph. Tr. 447, auch συναίτιος 2 u. 3; die auf -οριος schwanken, μεθορία, παρορία, ὑπερόριος, z. B. τὴν ὑπερόριον ἀσχολίαν Thuc. 8.72, seltener ία; μεσόγειος, ον (-γαιος, ον) immer, doch das Subst. μεσόγαια, besser μεσόγεια, vgl. § 151, 1; die Zahlwörter auf πλάσιος fast stets ία, als: διπλασία, τριπλασία, πολλαπλασία, doch Antiph. 3. β, § 10 εἰς πολλαπλασίους συμφοράς; παραπλήσιος 3, so auch Thuc. 3, 17; aber Thuc. 1.84 διανοίας παραπλησίους (Polyb. vor Konson. -α, vor Vokal -ος; Akk. S. -αν, A. Pl. -ους, Kälker a. a. O. 238 f.; ebenso πολλαπλασίαν -ους); ἐπικαρσία, selt. ἐπικάρσιος; μεταρσία Hdt. 7.188. Eur. Iph. T. 27, sonst μετάρσιος; ὑποχειρία u. häufiger ὑποχείριος (Polyb.); ἐπετεία Aesch. Ag. 988. Hdt. 6.105 ( ἐπέτεος 2, 92 u. s.).

δ) Ausserdem noch andere in der Dichtersprache und bei Späteren,11) als: ἀριζήλη, πολυφόρβη, ἀμφιβρότη, ἀθανάτη, ἰφθίμη ( ἴφθιμος Il. a, 3. λ, 55) Hom.; ἀκαμάτη bei Hesiod., Att. und Spät., πολυξένα, ἀνδροδάμα (?) Pind., ζαθέα, ἀθανάτη u. s. w. bei att. Dichtern; in der klassischen Prosa nur wenige, als: ἁθρόα, selt. ἁθρόος, αὐτομάτη Xen. Oec. 20, 10. αὐτόμαται v. l. -οι An. 4. 3, 8 (schon b. Hom. Il. ε, 749; fern. Hippokr. VI, 326 u. s.); ἀθανάτῃ Isokr. 9, § 16 (nach d. Urbin., in d. anderen ἀθανάτῳ); ἀπελευθέρα substantiviert, allgemein üblich.

Anmerk. 4. Einige Komposita mit παν kommen entweder nur mit drei Endungen vor, als: παμβδελυρά, παμμυσαρά Aristoph., χεῖρας παγκάλας Ar. Plut. 1018. Xen. Hell. 3. 2, 10. 4. 1, 15. wahrscheinl. auch Cyr. 8. 5, 28, oft bei Plat.;12) oder teils mit zwei, teils mit drei, als παμποίκιλος und παμποικίλας Plat. Tim. 82, b; παμπόλλη, so immer die Klassiker, πάμπολλος erst Spätere.(Smyth 288)

1 S. Matthiae § 117 f.; vollständiger La Roche, Zeitschr. f. österr. Gymn. 1876, 801 ff.; Programm von Linz 1883; ferner M. Wirth, Lpz. Stud. III, 1 ff., über die Adj. auf ιος, αιος, ειος, ιμος (v. Bamberg, Zeitschr. f. Gymn.-W. 1886, Jahresb. 31 ff.). Inschriften Meisterhans Gr. 116^{2}; Herwerden, Lap. testim. 53.

2 Vgl. Maetzner ad Lycurg. Leocr. § 17, p. 106; v. Bamberg, Zeitschr. f Gymn.-W. 1882, Jahresber. 198. 1886, Jahresber. 33.

3 Doch Isokr. 10, § 63 schwankt die Lesart zwischen θυσίας ἁγίους καὶ πατρίους (vulg.) und θ. ἁγίας καὶ πατρίας (Γ).

4 Irrtümlich führt Wirth, Plat. Rep. 7, 539 D als Beleg für κόσμιος an.

5 S. v. Bamberg a. a. O. 1886, 31 f.

6 Vgl. Lobeck ad Soph. Ai. 401.

7 Ἀργὸς ἡμέρα, ἀργὸς γυνή u. s. f. schreibt Phrynichus vor, Lobeck, Phryn. 104 f.; Rutherford, Phryn. 185.

8 Vgl. Lobeck, Paralip. p. 474. p. 478 sq. ad Soph. Ai. 1296; Poppo ad Thuc. P. III, Vol. 2, p. 206 und besonders H. Moiszisstzig, quaestt. de adj. verb. Conicii 1844 p. 14 sqq.

9 S. Lobeck ad Soph. Ai. 224; La Roche f. öst. G. 1876 S. 809.

10 S. Buttmann, Lexilog. Il, S. 252 ff.; Spitzner, exc. XI ad Il. p. 21 sqq.

11 S. Matthiae A. G. § 116; Lobeck ad Soph. Ai. 175. 890 und besonders Paralip. p. 455 sqq.

12 S. Stallbaum ad Phaedr. 276, e.

hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: