previous next

[19]

meta\ de\ th\n pro\ tou= *borusqe/nous nh=son e(ch=s pro\s a)ni/sxonta h(/lion o( plou=s e)pi\ a)/kran th\n tou= *)axillei/ou dro/mou, yilo\n me\n xwri/on kalou/menon d' a)/lsos, i(ero\n *)axille/ws: ei)=q' o( *)axi/lleios dro/mos, a(litenh\s xerro/nhsos: e)/sti ga\r taini/a tis o(/son xili/wn stadi/wn mh=kos e)pi\ th\n e(/w, pla/tos de\ to\ me/giston duei=n stadi/wn, e)la/xiston tetta/rwn ple/qrwn, die/xousa th=s e(kate/rwqen tou= au)xe/nos h)pei/rou stadi/ous e(ch/konta, a)mmw/dhs, u(/dwr e)/xousa o)rukto/n: kata\ me/shn d' o( tou= i)sqmou= au)xh\n o(/son tettara/konta stadi/wn: teleuta=| de\ pro\s a)/kran h(\n *tamura/khn kalou=sin, e)/xousan u(/formon ble/ponta pro\s th\n h)/peiron: meq' h(\n o( *karkini/ths ko/lpos eu)mege/qhs, a)ne/xwn pro\s ta\s a)/rktous o(/son e)pi\ stadi/ous xili/ous, oi( de\ kai\ triplasi/ous fasi\ [p. 423] me/xri tou= muxou= ... kalou=ntai de\ *ta/frioi. to\n de\ ko/lpon kai\ *tamura/khn kalou=sin o(mwnu/mws th=| a)/kra|.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License.

An XML version of this text is available for download, with the additional restriction that you offer Perseus any modifications you make. Perseus provides credit for all accepted changes, storing new additions in a versioning system.

hide References (1 total)
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: