previous nextTHE DATIVE DEPENDENT ON A SINGLE WORD

DATIVE AS DIRECT COMPLEMENT OF VERBS

1460. The dative may be used as the sole complement of many verbs that are usually transitive in English. Such are

1461. (I) To benefit, help, injure, please, displease, be friendly or hostile, blame, be angry, threaten, envy.

““βοηθεῖν τοῖσιν ἠδικημένοιςto help the wrongedE. I. A. 79, ““οὐκ ἂν ἠνώχλει νῦν ἡμῖνhe would not now be troubling usD. 3.5, <*>ντὶ τοῦ συνεργεῖν ἑαυτοῖς τὰ συμφέροντα ἐπηρεάζουσιν ἀλλήλοις instead of coöperating for their mutual interests, they revile one another X. M. 3.5.16, ““εἰ τοῖς πλέοτιν ἀρέσκοντές ἐσμεν, τοῖσδ᾽ ἂν μόνοις οὐκ ὀρθῶς ἀπαρέσκοιμενif we are pleasing to the majority, it would not be right if we should displease them aloneT. 1.38, ““εὐνοεῖν τοῖς κακόνοιςto be friendly to the ill-intentionedX. C. 8.2.1, ““ἐμοὶ ὀργίζονταιthey are angry at meP. A. 23c, ““τῷ Θηρα_μένει ἠπείλουνthey threatened TheramenesT. 8.92, ““οὐ φθονῶν τοῖς πλουτοῦσινnot cherishing envy against the richX. A. 1.9.19.

1462. Some verbs of benefiting and injuring take the accusative (ὠφελεῖν, βλάπτειν, 1591 a); μι_σεῖν τινα hate some one. λυ_σιτελεῖν, συμφέρειν be of advantage take the dative.

1463. (II) To meet, approach, yield.

““ἐπεὶ δὲ ἀπήντησαν αὐτοῖς οἱ στρατηγοίbut when the generals met themX. A. 2.3.17, ““περιτυγχάνει Φιλοκράτειhe meets PhilocratesX. H. 4.8.24, ““ποίοις οὐ χρὴ θηρίοις πελάζεινwhat wild beasts one must not approachX. C. 1.4.7, σὺ δ᾽ εἶκ᾽ ἀνάγκῃ καὶ θεοῖσι μὴ μάχου yield to necessity and war not with heaven E. fr. 716. On the genitive with verbs of approaching, see 1353.

1464. (III) To obey, serve, pardon, trust, advise, command, etc.

““τοῖς νόμοις πείθουobey the lawsI. 1.16, ““τῷ ὑ_μετέρῳ ξυμφόρῳ ὑπακούεινto be subservient to your interestsT. 5.98, ““ἂ_ν μηδεμιᾷ δουλεύῃς τῶν ἡδονῶνif you are the slave of no pleasureI. 2.29, ““ἐπίστευον αὐτῷ αἱ πόλειςthe cities trusted himX. A. 1.9.8, στρατηγῷ στρατιώταις παραινοῦντι a general advising his men P. Ion 540 d, ““τῷ Μυ_σῷ ἐσήμηνε φεύγεινhe ordered the Mysian to fleeX. A. 5.2.30, ““τῷ Κλεάρχῳ ἐβόα_ ἄγεινhe shouted to Clearchus to leadX. A. 1.8.12.

1465. κελεύειν command (strictly impel) may be followed in Attic by the accusative and (usually) the infinitive; in Hom. by the dative either alone or with the infinitive. Many verbs of commanding (παραγγέλλειν, διακελεύεσθαι) take in Attic the accusative, not the dative, when used with the infinitive (1996 N.). ὑπακούειν (and ἀκούειν = obey) may take the genitive (1366).

1466. (IV) To be like or unlike, compare, befit.

““ἐοικέναι τοῖς τοιούτοιςto be like such menP. R. 349d, τί οὖν πρέπει ἀνδρὶ πένητι; what then befits a poor man? P. A. 36d.

1467. The dative of the person and the genitive of the thing are used with the impersonals δεῖ (1400), μέτεστι, μέλει, μεταμέλει, προσήκει. Thus, ““μισθοφόρων ἀνδρὶ τυράννῳ δεῖa tyrant needs mercenariesX. Hi. 8.10, ““ὡς οὐ μετὸν αὐτοῖς Ἐπιδάμνουinasmuch as they had nothing to do with EpidamnusT. 1.28, ““οὐχ ὧν ἐβιά_σατο μετέμελεν αὐτῷhe did not repent of his acts of violenceAnd. 4.17, ““τούτῳ τῆς Βοιωτία_ς προσήκει οὐδένhe has nothing to do with BoeotiaX. A. 3.1.31. ἔξεστί μοι it is in my power does not take the genitive. For the accusative instead of the dative, see 1400. Cp. 1344.

a. For δοκεῖ μοι it seems to me (mihi videtur), δοκῶ μοι (mihi videor) may be used. b. For other cases of the dative as direct complement see 1476, 1481.

1468. An intransitive verb taking the dative can form a personal passive, the dative becoming the nominative subject of the passive. Cp. 1745.

DATIVE AS INDIRECT COMPLEMENT OF VERBS

1469. Many verbs take the dative as the indirect object together with an accusative as the direct object. The indirect object is commonly introduced in English by to.

““Κῦρος δίδωσιν αὐτῷ ἓξ μηνῶν μισθόνCyrus gives him pay for six monthsX. A. 1.1.10, ““τῷ Ὑρκανίῳ ἵππον ἐδωρήσατοhe presented a horse to the HyrcanianX. C. 8.4.24, ““τὰ δὲ ἄλλα διανεῖμαι τοῖς στρατηγοῖςto distribute the rest to the generalsX. A. 7.5.2, ““μι_κρὸν μεγάλῳ εἰκάσαιto compare a small thing to a great thingT. 4.36, ““πέμπων αὐτῷ ἄγγελονsending a messenger to himX. A. 1.3.8, ὑπισχνοῦμαί σοι δέκα τάλαντα I promise you ten talents 1. 7. 18, ““τοῦτο σοὶ δ᾽ ἐφί_εμαιI lay this charge upon theeS. Aj. 116, ““παρῄνει τοῖς Ἀθηναίοις τοιάδεhe advised the Athenians as followsT. 6.8, ““ἐμοὶ ἐπιτρέψαι ταύτην τὴν ἀρχήνto entrust this command to meX. A. 6.1.31. λέγειν ταῦτα τοῖς στρατιώταις to say this to the soldiers 1. 4. 11 (λέγειν πρός τινα lacks the personal touch of the dative, which indicates interest in the person addressed). A dependent clause often represents the accusative.

1470. Passive.—The accusative of the active becomes the subject of the passive, the dative remains: ““ἐκείνῳ αὕτη χώρα_ ἐδόθηthis land was given to himX. H. 3.1.6.

DATIVE AS DIRECT OR INDIRECT COMPLEMENT OF VERBS

1471. Many verbs may take the dative either alone or with the accusative.

““οὐδενὶ μέμφομαιI find fault with no oneD. 21.190, τί ἄν μοι μέμφοιο; what fault would you have to find with me? X. O. 2.15; ““ὑπηρετῶ τοῖς θεοῖςI am a servant of the godsX. C. 8.2.22, ““Ἔρωτι πᾶν ὑπηρετεῖhe serves Eros in everythingP. S. 196c; ““παρακελεύονται τοῖς περὶ νί_κης ἁμιλλωμένοιςthey exhort those who are striving for victoryI. 9.79, ““ταῦτα τοῖς ὁπλί_ταις παρακελεύομαιI address this exhortation to the hoplitesT. 7.63; ““ὀνειδίζετε τοῖς ἀδικοῦσινyou reproach the guiltyL. 27.16 (also accus.), ““Θηβαίοις τὴν ἀμαθία_ν ὀνειδίζουσιthey upbraid the Thebans with their ignoranceI. 15.248; ““θεοῖς εὐξάμενοιhaving prayed to the godsT. 3.58, ““εὐξάμενοι τοῖς θεοῖς τἀ_γαθάhaving prayed to the gods for successX. C. 2.3.1 (cp. αἰτεῖν τινά τι, 1628). So ἐπιτι_μᾶν (ἐγκαλεῖν) τινι to censure (accuse) some one, ἐπιτι_μᾶν (ἐγκαλεῖν) τί τινι censure something in (bring an accusation against) some one. So ἀπειλεῖν threaten; and ἀμύ_νειν, ἀλέξειν, ἀρήγειν ward off (τινί τι in poetry, 1483).

1472. τι_μωρεῖν (poet. τι_μωρεῖσθαί) τινι means to avenge some one (take vengeance for some one), as τι_μωρήσειν σοι τοῦ παιδὸς ὑπισχνοῦμαι I promise to avenge you because of (on the murderer of) your son X. C. 4.6.8, εἰ τι_μωρήσεις ““Πατρόκλῳ τὸν φόνονif you avenge the murder of PatroclusP. A. 28c. τιμωρεῖσθαί (rarely τι_μωρεῖν) τινα means to avenge oneself upon some one (punish some one).

1473. For the dative of purpose (to what end?), common in Latin with a second dative (dono dare), Greek uses a predicate noun: ““ἐκείνῳ χώρα_ δῶρον ἐδόθηthe country was given to him as a giftX. H. 3.1.6. The usage in Attic inscriptions (““ἧλοι ταῖς θύραιςnails for the doorsC.I.A. /lref>, add. 834 b, 1, 38) is somewhat similar to the Latin usage. Cp. 1502.

a. The infinitive was originally, at least in part, a dative of an abstract substantive, and served to mark purpose: τίς τ᾽ ἄρ σφωε θεῶν ἔριδι ξυνέηκε μάχεσθαι; who then of the gods brought the twain together (for) to contend in strife? A 8. Cp. “what went ye out for to see?” St. Matth. 11. 8.

hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: