previous nextINTERNAL OBJECT (OBJECT EFFECTED

COGNATE ACCUSATIVE

1563. The cognate accusative is of two kinds, of which the second is an extension of the first.

1564. (I) The substantive in the accusative is of the same origin as the verb.

““πολλὴν φλυα_ρία_ν φλυα_ροῦνταtalking much nonsenseP. A. 19c, ξυνέφυγε τὴν φυγὴν ταύτην he shared in the recent exile 21 a, ““τὴν ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχία_ν ναυμαχήσαντεςvictorious in the sea-fight at SalamisD. 59.97, τὰ_ς ὑποσχέσεις ἃ_ς οὗτος ὑπι_σχνεῖτο the promises which he made 19. 47, ““ αἰτία_ ἣν αἰτιῶνταιthe charge they bringAnt. 6.27.

a. Sometimes the verb may be suppressed, as ἡμῖν μὲν εὐχὰ_ς τά_σδε (εὔχομαι) for us these prayers A. Ch. 142.

1565. The cognate accusative occurs even with adjectives of an intransitive character: ““μήτε τι σοφὸς ὢν τὴν ἐκείνων σοφία_ν μήτε ἀμαθὴς τὴν ἀμαθία_νbeing neither at all wise after the fashion of their wisdom nor ignorant after the fashion of their ignoranceP. A. 22e, ἀτί_μους ἐποίησαν ἀτι_μία_ν τοιά_νδε ὥστε κτλ. they disfranchised them in such a way that, etc. T. 5.34 (ἀτί_μους ἐποίησαν ἠτί_μησαν, cp. 1598).

1566. Passive: ““πόλεμος ἐπολεμεῖτοwar was wagedX. H. 4.8.1.

1567. (II) The substantive in the accusative is of kindred meaning with the verb.

““ἐξῆλθον ἄλλα_ς ὁδούςthey went forth on other expeditionsX. H. 1.2.17, ““τὸν ἱερὸν καλούμενον πόλεμον ἐστράτευσανthey waged what is called the Sacred WarT. 1.112, ““ἠσθένησε ταύτην τὴν νόσονhe fell ill of this diseaseI. 19.24, ““ἀνθρώπου φύσιν βλαστώνborn to man's estateS. Aj. 760.

1568. Passive: ““πόλεμος ἐταράχθηwar was stirred upD. 18.151.

1569. An extension of the cognate accusative appears in poetry with κεῖσθαι, στῆναι, καθίζειν and like verbs: ““τόπον, ὅντινα κεῖταιthe place in which he is situatedS. Ph. 145, τί ἕστηκε πέτρα_ν; why stands she on the rock? E. Supp. 987, ““τρίποδα καθίζωνsitting on the tripodE. Or. 956.

1570. An attributive word is usually necessary (but not in Hom.); otherwise the addition of the substantive to the verb would be tautologous. But the attribute is omitted:

a. When the nominal idea is specialized: ““φυλακὰ_ς φυλάττεινto stand sentryX. A. 2.6.10, φόρον φέρειν to pay tribute 5. 5. 7.

b. When the substantive is restricted by the article: ““τὸν πόλεμον πολεμεῖνto wage the present warT. 8.58, τὴν πομπὴν πέμπειν to conduct the procession 6. 56.

c. When a plural substantive denotes repeated occurrences: ““ἐτριηράρχησε τριηραρχία_ςhe performed the duty of trierarchD. 45.85.

d. In various expressions: ““Ὀλύμπια νι_κᾶνto win an Olympian victoryT. 1.126, ““τὴν ναυμαχία_ν νι_κῆσαιto be victorious in the sea-fightL. 19.28, ““θύ_ειν τὰ εὐαγγέλιαto offer a sacrifice in honour of good newsX. H. 1.6.37.

e. In poetry the use of a substantive to denote a special form of the action of the verb is much extended: στάζειν αἷμα to drip (drops of) blood S. Ph. 783, ““Ἄρηπνεῖνto breathe warA. Ag. 375, πῦρ δεδορκώς looking (a look of) fire τ 446. This use is common, especially in Aristophanes, with verbs signifying the look of another than the speaker: βλέπειν νᾶπυ to look mustard Eq. 631, βλέπειν ἀπιστία_ν to look unbelief Com. fr. 1. 341 (No. 309); cp. “looked his faith”: Holmes.

1571. The substantive without an attribute is (rarely) added to the verb as a more emphatic form of statement: λῆρον ληρεῖν to talk sheer nonsense Ar. Pl. 517, ““ὕβριν ὑβρίζεινto insult grievouslyE. H. F. 708. Often in Euripides.

1572. The substantive may be omitted, leaving only the adjectival attribute: παῖσον διπλῆν (scil. πληγήν) strike twice (a double blow) S. El. 1415, τοῦτον ἀνέκραγον ὡς ὀλίγα_ς (scil. πληγὰ_ς) παίσειεν they called out that he had dealt him too (1063) few blows X. A. 5.8.12. Cp. 1028.

1573. Usually an adjective, pronoun, or pronominal adjective is treated as a neuter substantive. Cp. ““μεγάλ᾽ ἁμαρτάνεινto commit grave errorsD. 5.5 with μέγιστα ἁμαρτήματα ἁμαρτάνουσι P. G. 525d. The singular adjective is used in certain common phrases in prose, but is mainly poetical; the plural is ordinarily used in prose.

ἡδὺ γελᾶν poet. (= ἡδὺν γέλωτα γελᾶν) to laugh sweetly, μέγα (ψεῦδος) ψεύδεται he is a great liar, ““μέγα φρονήσα_ς ἐπὶ τούτῳhighly elated at thisX. A. 3.1.27, μεῖζον φρονεῖ he is too proud 5. 6. 8, ““τὰ τῶν Ἑλλήνων φρονεῖνto be on the side of the GreeksD. 14.34, ““μέγιστον ἐδύναντοhad the greatest influenceL. 30.14, ““δεινὰ ὑβρίζεινto maltreat terriblyX. A. 6.4.2, ““ταὐτὰ ἐπρεσβεύομενwe fulfilled our mission as ambassadors in the same wayD. 19.32, τί βούλεται ἡμῖν χρῆσθαι; what use does he wish to make of us? X. A. 1.3.18 (= τίνα βούλεται χρεία_ν χρῆσθαι, cp. χρῆσθαί τινι χρείαν P. L. 868b).

1574. Passive: ““τοῦτο οὐκ ἐψεύσθησανthey were not deceived in thisX. A. 2.2.13, ““ταῦτα οὐδεὶς ἂν πεισθείηno one would be persuaded of thisP. L. 836d.

1575. For a cognate accusative in conjunction with a second object, see 1620.

1576. Note the expressions δικάζειν δίκην decide a case, δικάζεσθαι δίκην τινί go to law with somebody, διώκειν γραφήν τινα indict somebody, φεύγειν δίκην τινός be put on one's trial for something; γράφεσθαί τινα γραφήν indict one for a public offence, φεύγειν γραφήν be put on one's trial for a public offence. Also ἀγωνίζεσθαι στάδιον (= ἀγῶνα σταδίου) be a contestant in the race-course, νι_κᾶν στάδιον be victorious in the race-course, νι_κᾶν δίκην win a case, νι_κᾶν γνώμην carry a resolution (pass. γνώμην ἡττᾶσθαι), ὀφλεῖν δίκην lose a case.

1577. The (rarer) dative (φόβῳ ταρβεῖν, βιαίῳ θανάτῳ ἀποθνῄσκειν, φεύγειν φυγῇ) expresses the cause (1517), manner (1513), or means (1507).

ACCUSATIVE OF RESULT

1578. The accusative of result denotes the effect enduring after the verbal action has ceased.

ἕλκος οὐτάσαι to smite (and thus make) a wound E 361 (so οὐλὴν ἐλαύνειν ψ 74), πρεσβεύειν τὴν εἰρήνην to negotiate the peace (go as ambassadors (πρέσβεις) to make the peace) D. 19.134, but πρεσβεύειν πρεσβεία_ν to go on an embassy Dinarchus 1. 16, ““νόμισμα κόπτεινto coin moneyHdt. 3.56, σπονδὰ_ς, or ὅρκια, τέμνειν (1555).

1579. Verbs signifying to effect anything (αἴρειν raise, αὔξειν exalt, διδάσκειν teach, τρέφειν rear, παιδεύειν train) show the result of their action upon a substantive or adjective predicate to the direct object: ““σὲ Θῆβαί γ᾽ οὐκ ἐπαίδευσαν κακόνThebes did not train thee to be baseS. O. C. 919, ““τοῦτον τρέφειν τε καὶ αὔξειν μέγανto nurse and exalt him into greatnessP. R. 565c, ““ἐποικοδομήσαντες αὐτὸ ὑψηλότερονraising it higherT. 7.4. Such predicate nouns are called proleptic. Passive: ““μέγας ἐκ μι_κροῦ Φίλιππος ηὔξηταιPhilip has grown from a mean to be a mighty personD. 9.21. Cp. 1613.

ACCUSATIVE OF EXTENT

1580. The accusative denotes extent in space and time.

1581. Space.—The accusative denotes the space or way over which an action is extended, and the measure of the space traversed.

ἄγειν (στρατιὰ_ν) ““στενὰ_ς ὁδούςto lead an army over narrow roadsX. C. 1.6.43, ἐξελαύνει σταθμοὺς τρεῖς, παρασάγγα_ς εἴκοσι καὶ δύο he advances three stages, twenty- two parasangs X. A. 1.2.5, ““ἀπέχει Πλάταια τῶν Θηβῶν σταδίους ἑβδομήκονταPlataea is seventy stades distant from ThebesT. 2.5.

a. This use is analogous to the cognate accusative after verbs of motion (ἐξόδους ἐξελθεῖν, πλεῖν θάλατταν).

1582. Time.—The accusative denotes extent of time.

““ἔμεινεν ἡμέρα_ς ἑπτάhe remained seven daysX. A. 1.2.6, ““ξυμμαχία_ν ἐποιήσαντο ἑκατὸν ἔτηthey made an alliance for a hundred yearsT. 3.114.

1583. The accusative of time implies that the action of the verb covers the entire period. When emphasis is laid on the uninterrupted duration of an action, παρά with the accusative (1692. 3. b) and διά with the genitive (1685. 1. b) are used. The accusative of time is rarely employed where the dative (1540) is properly in place: τήνδε τὴν ἡμέρα_ν Aes. 3.7.

1584. Duration of life may be expressed by γεγονώς: ““ἔτη γεγονὼς ἑβδομήκονταseventy years oldP. A. 17d. (Also by εἶναι and the genitive, 1327.)

1585. To mark (a) how long a situation has lasted or (b) how much time has elapsed since something happened, an ordinal is used without the article, but often with the addition of οὑτοσί_. The current day or year is included. Thus (a) ““τὴν μητέρα τελευτήσα_σαν τρίτον ἔτος τουτί_my mother who died two years agoL. 24.6, ““ἐπιδεδήμηκε τρίτην ἤδη ἡμέρα_νhe has been in the city since day before yesterdayP. Pr. 309d. (b) ““ἀπηγγέλθη Φίλιππος τρίτον τέταρτον ἔτος τουτὶ_ Ἡραῖον τεῖχος πολιορκῶνthis is the third or fourth year since it was announced that Philip was besieging fort HeraeumD. 3.4.

1586. On the accusative of extent in degree, see 1609. With a comparative we find πολύ and ὀλίγον as well as πολλῷ and ὀλίγῳ (1514); and always τί, τὶ, οὐδέν with the comparative.

1587. Time and degree are often expressed by prepositions with the accusative. See Prepositions under ἀμφί, ἀνά, διά, ἐπί, κατά, παρά, πρός, ὑπό.

TERMINAL ACCUSATIVE (IN POETRY)

1588. In poetry after verbs of motion the accusative may be used without a preposition to express the goal.

““ἄστυ Καδμεῖον μολώνhaving come to the city of CadmusS. O. T. 35, ““πέμψομέν νιν Ἑλλάδαwe will convey her to GreeceE. Tro. 883. Of persons in Hom. (especially with ἱκνέομαι, ἵκω, ἱκά_νω = reach) and in the lyric parts of the drama: ““μνηστῆρας ἀφί_κετοcame unto the suitorsα 332. Cp. “arrived our coast”: Shakesp. In Hdt. 9.26 φαμὲν ἡμέας ἱκνέεσθαι means we declare that it befits us.

1589. The limit of motion is also expressed by -δε (ἄστυδε Hom., in prose, Ἀθήναζε Ἀθήνα_ς ¨ δε; χαμᾶζε or χαμάζε χαμα_ς ¨ δε, cp. χαμα-ί; οἴκαδε) and, regularly in prose, by εἰς, ἐπί, παρά, πρός, ὡς (with a person) with the accusative.

hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: