previous nextοὐ AND μή WITH THE INFINITIVE IN INDIRECT DISCOURSE

2722. Verbs of saying and thinking take οὐ with the infinitive in indirect discourse. Here οὐ is retained from the direct discourse.

(ἀνάγκῃ) ““φαμεν οὐδένα θεῶν οὔτε μάχεσθαι τὰ νῦν οὔτε μαχεῖσθαί ποτεwe declare that no one of the gods either now contends with necessity, or ever willP. L. 818e ( = οὐδεὶς . . . μάχεται . . . μαχεῖται), ““λέγοντες οὐκ εἶναι αὐτόνομοιsaying that they were not independentT. 1.67, ( = οὔκ ἐσμεν), ““οἶμαι γὰρ ἂν οὐκ ἀχαρίστως μοι ἔχεινfor I think it would not be unattended with gratitude to meX. A. 2.3.18 ( = οὐκ ἂν ἔχοι), ““ἡγήσαντο ἡμᾶς οὐ περιόψεσθαιthey thought that we should not view it with indifferenceT. 1.39 ( = οὐ περιόψονται), ““ἐμοὶ δὲ δοκοῦσιν οὗτοι οὐ τὸ αἴτιον αἰτιᾶσθαιbut these persons seem to me not to blame the real causeP. R. 329b, ““ἐνόμισεν οὐκ ἂν δύνασθαι μένειν τοὺς πολιορκοῦνταςhe thought the besiegers would not be able to hold their positionX. A. 7.4.22 ( = οὐκ ἂν δύναιντο).

2723. Verbs of saying and thinking take μή in emphatic declarations and expressions of thought which involve a wish that the utterance may hold good. So with φημί, λέγω, ἡγοῦμαι, νομίζω, οἶμαι. Cp. 2725.

““φαίην δ᾽ ἂν ἔγωγε μηδενὶ μηδεμίαν εἶναι παίδευσιν παρὰ τοῦ μὴ ἀρέσκοντοςbut for my part I would maintain that no one gets any education from a teacher who is not pleasingX. M. 1.2.39, ““πάντες ἐροῦσι . . . μηδὲν εἶναι κερδαλεώτερον ἀρετῆςall will say that nothing is more profitable than braveryX. C. 7.1.18, τίς δ᾽ ἂν ἀνθρώπων θεῶν μὲν παῖδας ἡγοῖτο εἶναι, θεοὺς δὲ μή; who in the world would think that they were the sons of gods and not gods? P. A. 27d, ““ἀπῇσαν . . . νομίσαντες μὴ ἂν ἔτι . . . ἱκανοὶ γενέσθαι κωλῦσαι τὸν ἐπὶ τὴν θάλασσαν τειχισμόνthey departed in the belief that they would no longer prove able to prevent the building of the wall to the seaT. 6.102.

a. Cp. P. Th. 155a (φημί), T. 1.139, 6. 49, P. R. 346e (λέγω), X. M. 1.2.41, D. 54.44 (οἶμαι), X. C. 7.5.59 (νομίζω), P. Soph. 230c (διανοοῦμαι).

b. Cases where the infinitive is in apposition, or depends on an imperative, or occurs after a condition, do not belong here.

2724. μή with the infinitive is often found after verbs denoting an oracular response or a judicial decision actual or implied. Cp. 2725. Thus, ““ἀνεῖλεν Πυ_θία_ μηδένα σοφώτερον εἶναιthe Pythian prophetess made answer that no one was wiserP. A. 21a (in direct discourse οὐδεὶς σοφώτερός ἐστι). So after κρί_νω, as ἔκρι_νε μὴ Ἀρίστωνος εἶναι Δημάρητον παῖδα the Pythian prophetess gave decisior that Demaretus was not the son of Ariston Hdt. 6.66, ““κέκρισθε . . . μόνοι τῶν πάντων μηδενὸς ἂν κέρδους τὰ κοινὰ δίκαια τῶν Ἑλλήνων προέσθαιyou are adjudged to be the only people who would not betray for lucre the common rights of the GreeksD. 6.10. So καταγιγνώσκω μή T. 7.51, X. C. 6.1.36.

2725. μή is often used with verbs and other expressions of asseveration and belief, after which we might expect οὐ with the infinitive in indirect discourse. Such verbs are those signifying to hope, expect, promise, put trust in, be persuaded, agree, testify, swear, etc. The use of μή indicates strong assurance, confidence, and resolve; and generally in regard to the future. Cp. 2723.

ἐλπὶς ὑ_μᾶς μὴ ὀφθῆναι there is hope that you will not be seen X. C. 2.4.23, ““ὑπι_σχνοῦντο μηδὲν χαλεπὸν αὐτοὺς πείσεσθαιthey promised that they should suffer no harmX. H. 4.4.5, ““πιστεύω . . . μὴ ψεύσειν με ταύτα_ς τὰ_ς ἀγαθὰ_ς ἐλπίδαςI trust that these good hopes will not deceive meX. C. 1.5.13, ““θαυμάζω ὅπως ἐπείσθησαν Ἀθηναῖοι Σωκράτην περὶ θεοὺς μὴ σωφρονεῖνI wonder how the Athenians were persuaded that Socrates did not hold temperate opinions regarding the godsX. M. 1.1.20, ““ὁμολογεῖ μὴ μετεῖναί οἱ μακρολογία_ςhe acknowledges that he cannot make a long speechP. Pr. 336b, ““αὐτὸς ἑαυτοῦ καταμαρτυρεῖ μὴ ἐξ ἐκείνου γεγενῆσθαιhe proves by his own testimony that he is not his sonD. 40.47, ““ὤμοσεν μὴν μὴ εἶναί οἱ υἱὸν ἄλλον μηδὲ γενέσθαι πώποτεhe swore that he had no other son and that none other had ever been born to himAnd. 1.126, ““ὤμνυε . . . μηδὲν εἰρηκέναιhe swore that he had said nothingD. 21.119, ““ὀμοῦμαι μήποτ᾽ . . . ἀλεξήσειν κακὸν ἦμαρI will swear that I will never ward off the evil dayΦ 373. Cp. Ar. Vesp. 1047, 1281, And. 1.90, Lyc. 76. With ὄμνυ_μι the infinitive may refer to the present, past, or future.

2726. Such verbs are hope ἐλπίζω; expect ἐλπίζω, προσδοκῶ, δοκῶ, οἴομαι, εἰκός ἐστι; promise ὑπισχνοῦμαι, ἐπαγγέλλομαι; swear ὄμνυ_μι; agree ὁμολογῶ, συγχωρῶ; pledge ἐγγυῶμαι; put trust in πιστεύω; am persuaded πέπεισμαι; testify μαρτυρῶ; repudiate ἀναίνομαι; threaten ἀπειλῶ, etc.

a. μή is regular after verbs of promising; common after verbs of hoping and swearing. With ὄμνυ_μι, πιστεύω, πείθομαι, μαρτυρῶ, etc. there is an idea of deprecation.

2727. ἐπίσταμαι and οἶδα usually take μή when they denote confident belief ( = I warrant from what I know; cp. πιστεύω μή, ὄμνυ_μι μή). Thus, ““ἐξίσταμαι μή του τόδ᾽ ἀγλάϊσμα πλὴν κείνου μολεῖνI assure you this fair offering has not come from any one save from himS. El. 908 (cp. Ant. 1092). In τοσοῦτόν γ᾽ οἶδα μήτε μ᾽ ἂν νόσον μήτ᾽ ἄλλο πέρσαι μηδέν so much at least I know—that neither sickness nor aught else can undo me (S. O. T. 1455) the infinitive may be appositional (2718). Cases of ἴσθι μή (be assured = I assure you) may have μή by reason of the imperative (2737 a). So S. Ph. 1329.

hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: