previous nextAGREEMENT OF PREDICATE ADJECTIVES (AND PARTICIPLES)

WITH ONE SUBJECT

1044. A circumstantial participle (2054) referring to a collective noun (996) may be plural: ““τὸ στράτευμα ἐπορίζετο σῖτον κόπτοντες τοὺς βοῦςthe army provided itself with provisions by killing the cattleX. A. 2.1.6. So after οὐδείς, as οὐδεὶς ἐκοιμήθη ( = πάντες ἐν ἀγρυπνίᾳ ἦσαν) ““τοὺς ἀπολωλότας πενθοῦντεςno one slept because they were all bewailing the deadX. H. 2.2.3. Cp. 950.

1045. A plural participle may be used with a dual verb: ““ἐγελασάτην ἄμφω βλέψαντες εἰς ἀλλήλουςboth looked at each other and burst out laughingP. Eu. 273d. A dual participle may be used with a plural verb: ποῦ ποτ᾽ ὄνθ᾽ ηὑρήμεθα; where in the world are we? E. I. T. 777.

1046. A dual subject may be followed by a plural predicate adjective or participle: ““εἰ γάρ τις φαίη τὼ πόλει τούτω πλείστων ἀγαθῶν αἰτία_ς γεγενῆσθαιif any one should assert that these two cities have been the cause of very many blessingsI. 12.156.

1047. A predicate adjective is neuter singular when the subject is an infinitive, a sentence, or a general thought: ““ἡδὺ πολλοὺς ἐχθροὺς ἔχειν; is it pleasant to have many enemies?D. 19.221, δῆλον δ᾽ ὅτι ταῦτ᾽ ἐστὶν ἀληθῆ it is clear that these things are true 2. 19.

1048. A predicate adjective referring to a masculine or feminine singular subject is often neuter singular and equivalent to a substantive. This occurs chiefly in statements of a general truth, where the subject refers to a whole class, not to an individual thing. Thus, ““καλὸν εἰρήνηpeace is a fine thingD. 19.336, ἄπιστον ταῖς πολι_- τείαις τυραννίς despotism is an object of mistrust to free states 1. 5, ““μεῖζον πόλις ἑνὸς ἀνδρόςthe state is larger than the individualP. R. 368e. So also in the plural (1056).

1049. So with names of places: ““ἔστι δὲ Χαιρώνεια ἔσχατον τὴς Βοιωτία_ςChaeronea is on the frontier of BoeotiaT. 4.76.

1050. A predicate superlative agrees in gender either with the subject or (usually) with a dependent genitive: νόσων χαλεπώτατος φθόνος envy is the most fell of diseases Men. fr. 535, σύμβουλος ἀγαθὸς χρησιμώτατον ἁπάντων τῶν κτημάτων a good counsellor is the most useful of all possessions I. 2.53.

1051. For a predicate adjective used where English has an adverb, cp. 1042.

1052. A predicate adjective is often used in the neuter plural (especially with verbal adjectives in -τός and -τέος in Thucydides and the poets): ἐπειδὴ ἑτοῖμα ἦν, ἀνήγετο when (all) was ready, he put out to sea T. 2.56, ἀδύνατα ἦν τοὺς Λοκροὺς ἀμύ_νεσθαι it was impossible to resist the Locrians 4. 1, ἐδόκει ἐπιχειρητέα εἶναι they decided to make the attempt 2. 3. Cp. 1003 a.

WITH TWO OR MORE SUBJECTS

1053. With two or more substantives a predicate adjective is plural, except when it agrees with the nearer subject: ““φόβος καὶ νόμος ἱκανὸς ἔρωτα κωλύ_εινfear and the law are capable of restraining loveX. C. 5.1.10, ““πολλῶν δὲ λόγων καὶ θορύβου γιγνομένουthere arising much discussion and confusionD. 3.4. See 968.

1054. With substantives denoting persons of like gender, a predicate adjective is of the same gender: Ἀγάθων καὶ Σωκράτης λοιποί Agathon and Socrates are left P. S. 193c.

1055. When the persons are of different gender, the masculine prevails: ““ὡς εἶδε πατέρα τε καὶ μητέρα καὶ ἀδελφοὺς καὶ τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα αἰχμαλώτους γεγενημένους, ἐδάκρυ_σεwhen he saw that his father and mother and brothers and wife had been made prisoners of war, he burst into tearsX. C. 3.1.7.

a. But persons are sometimes regarded as things: ““ἔχω αὐτῶν καὶ τέκνα καὶ γυναῖκας φρουρούμεναI have their children and wives under guardX. A. 1.4.8.

1056. With substantives denoting things of like gender a predicate adjective is of the same gender and plural. A neuter plural with the singular verb is often preferred: ““εὐγένειαί τε καὶ δυνάμεις καὶ τι_μαὶ δῆλά ἐστιν ἀγαθὰ ὄνταnoble birth and power and honour are clearly good thingsP. Eu. 279b.

1057. When the things are of different gender, a predicate adjective is neuter plural with singular verb: ““λίθοι τε καὶ πλίνθοι καὶ ξύλα καὶ κέραμος ἀτάκτως ἐρρι_μμένα οὐδὲν χρήσιμά ἐστινstones and bricks and pieces of wood and tiles thrown together at random are uselessX. M. 3.1.7.

1058. When the substantives denote both persons and things, a predicate adjective is—a. plural, and follows the gender of the person, if the person is more important, or if the thing is treated as a person: γρᾴδια καὶ γερόντια καὶ ““πρόβατα ὀλίγα καὶ βοῦς καταλελειμμένουςold women and old men and a few sheep and oxen that had been left behindX. A. 6.3.22, ““ τύχη καὶ Φίλιππος ἦσαν τῶν ἔργων κύ_ριοιFortune and Philip were masters of the situationAes. 2.118,

b. or is neuter plural if the person is treated like a thing: ““ καλλίστη πολι_τεία_ τε καὶ κάλλιστος ἀνὴρ λοιπὰ ἂν ἡμῖν εἴη διελθεῖνwe should still have to treat of the noblest polity and the noblest manP. R. 562a.

1059. The verbal and the adjective predicate may agree with the first of two subjects as the more important: ““Βρα_σίδα_ς καὶ τὸ πλῆθος ἐπὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως ἐτράπετο βουλόμενος κατ᾽ ἄκρα_ς ἑλεῖν αὐτήνBrasidas with the bulk of his troops turned to the upper part of the city wishing to capture it completelyT. 4.112.

For further uses of predicate adjectives, see 1150 ff., 1168 ff., 2647.

ATTRACTION OF PREDICATE NOUNS WITH THE INFINITIVE TO THE CASE OF THE OBJECT OF THE GOVERNING VERB

1060. When the subject of the infinitive is the same as a genitive or dative depending on the governing verb, it is often omitted.

1061. A predicate adjective referring to a genitive regularly stands in the genitive, but a predicate substantive or participle generally stands in the accusative in agreement with the unexpressed subject of the infinitive: ““Κύ_ρου ἐδέοντο ώς προθυ_μοτάτου γενέσθαιthey entreated Cyrus to show himself as zealous as possibleX. H. 1.5.2, ““ὑπὸ τῶν δεομένων μου προστάτην γενέσθαιby those who begged me to become their chiefX. C. 7.2.23, δέομαι ὑ_μῶν ἐθελῆσαί μου ἀκοῦσαι, ὑπολογιζομένους τὸ πλῆθος τῶν αἰτιῶν I beg of you that you be willing to listen to me, paying heed to the number of charges Aes. 2.1.

1062. A predicate substantive, adjective, or participle referring to a dative stands in the dative or in the accusative in agreement with the unexpressed subject of the infinitive: ““νῦν σοι ἔξεστιν ἀνδρὶ γενέσθαιnow it is in your power to prove yourself a manX. A. 7.1.21, ““Λακεδαιμονίοις ἔξεστιν ὑ_μῖν φίλους γενέσθαιit is in your power to become friends to the LacedaemoniansT. 4.29, ““ἔδοξεν αὐτοῖς . . . ἐξοπλισαμένοις προϊ_έναιthey decided to arm themselves fully and to advanceX. A. 2.1.2, ἔδοξεν αὐτοῖς προφυλακὰ_ς καταστήσαντας συγκαλεῖν τοὺς στρατιώτα_ς they decided to station pickets and to assemble the soldiers 3. 2. 1, ““συμφέρει αὐτοῖς φίλους εἶναι μᾶλλον πολεμίουςit is for their interest to be friends rather than enemiesX. O. 11.23.

For predicate nouns in the nominative or accusative in agreement with omitted subject of the infinitive, see 1973-1975.

hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: