previous next

668. Predicate with the Article:

In sentences of identification the articular adjective or participle is to be regarded as the subject. Hence examples like “ἡδέως ἂν πυθοίμην τι ποτ᾽ ἦν τὸ αἴτιον(ISAE. 3.9)ἐκεῖνός ἐστιν διοικῶν τὰ τῶν Ἑλλήνων(ISOC. 4.120) , “ἔστι δ᾽, ἔφη, Ἐρατοσθένης . . . ταῦτα πράττων(LYS. 1.16) , have been excluded from the following list.

DEM.16.27:οἳ δέ φασιν . . . τὸ συμφέρον εἶναι τὸ ποιοῦν τὴν φιλίαν” . 18.59: γὰρ διώκων τοῦ ψηφίσματος τὸ λέγειν καὶ πράττειν τἄριστά με καὶ γεγραμμένος ταῦθ᾽ ὡς οὐκ ἀληθῆ, οὗτός ἐστιν τοὺς περὶ πάντων τῶν ἐμοὶ πεπολιτευμένων λόγους οἰκείους καὶ ἀναγκαίους τῇ γραφῇ πεποιηκώς” . (“οὗτος” resumes “ . . . διώκων . . . καὶ γεγραμμένος”.)

AESCHIN.2.167:καὶ τὸν καλὸν στρατιώτην ἐμὲ ὠνόμασεν” (so most MSS. and Fr., but “ὠνόμαζεν” i and Blass).

ANTIPHON, 4 d 4:ἔστι δὲ οὐδὲ ἐπιβουλεύσας οὐδὲν μᾶλλον διωκό μενος τοῦ διώκοντος” , The defendant is not the plotter any more than the plaintiff. 6.26:οἱ δ᾽ αἰτιώμενοι καὶ φάσκοντες ἀδικεῖσθαι αὐτοὶ ἦσαν οἱ οὐκ ἐθέλοντες ἐλέγχειν εἴ τι ἠδικοῦντο” .

PLATO, Apol. 40C:δυοῖν γὰρ θάτερόν ἐστι τὸ τεθνάναι” . Crat. 406 C: τε γὰρ Διόνυσος εἴη ἂν διδοὺς τὸν οἶνον” , Dionysius would signify the giver of wine. 415 C:δεσμὸς οὖν λίαν καὶ μέγιστος τῆς ψυχῆς δειλία ἂν εἴη” (. . . “and therefore δειλία expresses the greatest and strongest bond of the soul.” — Jowett). Ibid.:εἰ δ᾽ ἐπὶ τοιούτοις κακία ἐστὶν τοὔνομα, τοὐναντίον τούτου ἀρετὴ ἂν εἴη” . Crito, 46 D:ἐπιθυμῶ δ᾽ ἔγωγε ἐπισκέψασθαι, Κρίτων, . . . εἴ τί μοι ἀλλοιότερος φανεῖται ῾σξ. “ λόγος”) αὐτός” . 48 B:τὸ δὲ εὖ καὶ καλῶς καὶ δικαίως ῾σξ. “ζῆν”) ὅτι ταὐτόν ἐστι, μένει οὐ μένει;Euthyd. 276 A:ἀπεκρίνατο ὅτι οἱ σοφοὶ εἶεν οἱ μανθάνοντες” . 281 A:ἐν τῇ ἐργασίᾳ . . . τῇ περὶ τὰ ξύλα μῶν ἄλλο τί ἐστι τὸ ἀπεργαζόμενον ὀρθῶς χρῆσθαι ἐπιστήμη τεκτονική;290 E: Κτήσιππος ἦν ταῦτ᾽ εἰπών” . 299 E:ὥσπερ σὺ νῦν δὴ ἔλεγες τὸν κύνα τὸν πατέρα” (in the same way that you just now called the (generic) dog father). Euthyph. 7 A:οὐ ταὐτὸν δ᾽ ἐστίν, ἀλλὰ τὸ ἐναντιώτατον, τὸ ὅσιον τῷ ἀνοσίῳ” . Gorg. 456 A:οἱ ῥήτορές εἰσιν οἱ συμβουλεύοντες καὶ οἱ νικῶντες τὰς γνώμας περὶ τούτων” . 489 E:τοὺς βελτίους καὶ κρείττους πότερον τοὺς φρονιμωτέρους λέγεις, ἄλλους τινάς;Do you understand by the term βελτίους . . . the φρονιμώτεροι or some other class? 493 B:τὸ δὲ κόσκινον ἄρα λέγει . . . τὴν ψυχὴν εἶναι” . Hipp. min. 376 B: ἄρα ἑκὼν ἁμαρτάνων καὶ αἰσχρὰ καὶ ἄδικα ποιῶν, Ἱππία, εἴπερ τίς ἐστιν οὗτος, οὐκ ἂν ἄλλος εἴη ἀγαθός” . Ion, 534 D:οὐχ οὗτοί εἰσιν οἱ ταῦτα λέγοντες . . . ἀλλ᾽ θεὸς αὐτός ἐστιν λέγων” . Legg. 728 B (666). Phaedo, 74 C:οὐ ταὐτὸν ἄρα ἐστίν, δ᾽ ὅς, ταῦτά τε τὰ ἴσα καὶ αὐτὸ τὸ ἴσον” . 96 B: δ᾽ ἐγκέφαλός ἐστιν τὰς αἰσθήσεις παρέχων” . Protag. 332 A:τούτῳ τῷ πράγματι ῾σξ. “ἀφροσύνῃ”) οὐ πᾶν τοὐναντίον ἐστὶν σοφία;Rpb. 338 C (666). 344 C:οὕτως . . . τὸ μὲν τοῦ κρείττονος συμφέρον τὸ δίκαιον τυγχάνει ὄν” . 347 E:τὸ δίκαιόν ἐστι τὸ τοῦ κρείττονος συμφέρον” (and similarly often). PLAT. Soph. 254D:οὐκοῦν αὐτῶν ῾σξ. “τῶν τριῶν”) ἕκαστον τοῖν μὲν δυοῖν ἕτερόν ἐστιν, αὐτὸ δ᾽ ἑαυτῷ ταὐτόν” . Theaet. 204 D: τοῦ πλέθρου ἀριθμὸς καὶ τὸ πλέθρον ταὐτόν” . E:τὰ δέ γε πάντα μέρη τὸ πᾶν εἶναι ὡμολόγηται, εἴπερ καὶ πᾶς ἀριθμὸς τὸ πᾶν ἔσται” . 205 A:εἴπερ συλλαβὴ μὴ τὰ στοιχεῖά ἐστιν” .

XEN. An. 6.6.7:ἐπιχειροῦσι βάλλειν τὸν Δέξιππον, ἀνακαλοῦντες τὸν προδότην” . Conv. 8.9:καὶ γὰρ Ζεὺς αὐτὸς δοκῶν εἶναι πολλὰς ἐπωνυμίας ἔχει” . 8.7.13:οὐ τόδε τὸ χρυσοῦν σκῆπτρον τὸ τὴν βασιλείαν διασῶζόν ἐστιν” . Hell. 1. 7.6:ἀλλὰ τὸ μέγεθος τοῦ χειμῶνος εἶναι τὸ κωλῦσαν τὴν ἀνὰίρεσιν” (oratio obliqua). Mem. 4.7.7:λέγων μὲν τὸ αὐτὸ εἶναι πῦρ τε καὶ ἥλιον” . Oec. 20.2:οὐ γὰρ ἐπιστήμη οὐδ᾽ ἀνεπιστημοσύνη τῶν γεωργῶν ἐστιν ποιοῦσα τοὺς μὲν εὐπορεῖν, τοὺς δὲ ἀπόρους εἶναι” . [R. A.] 1.2: δῆμός ἐστιν ἐλαύνων τὰς ναῦς καὶ τὴν δύναμιν περιτιθεὶς τῇ πόλει” . 3.13: δῆμός ἐστιν ἄρχων τὰς ἀρχάς” .

THUC.2.43.4:οὓς νῦν ὑμεῖς ζηλώσαντες καὶ τὸ εὔδαιμον τὸ ἐλεύθερον, τὸ δ᾽ ἐλεύθερον τὸ εὔψυχον κρίναντες μὴ περιορᾶσθε τοὺς πολεμικοὺς κινδύνους” . 2.61.2:καὶ ἐγὼ μὲν αὐτός εἰμι καὶ οὐκ ἐξίσταμαι” . 3.38.1:ἐγὼ μὲν οὖν αὐτός εἰμι τῇ γνώμῃ” .

HDT.1.68: δὲ . . . συνεβάλλετο τὸν Ὀρέστεα ῾τηε ορεστες τηεψ ωερε λοοκινγ φοῤ κατὰ τὸ θεοπρόπιον τοῦτον ῾τηε ξορπσε βεφορε ηιμ̓ εἶναι, τῇδε συμβαλλόμενος: τοῦ χαλκέος δύο ὁρέων φύσας τοὺς ἀνέμους ῾οφ τηε οραξλἐ εὕρισκε ἐόντας, τὸν δὲ ἄκμονα καὶ τὴν σφῦραν τόν τε τύπον καὶ τὸν ἀντίτυπον ῾οφ τηε οραξλἐ, τὸν δὲ ἐξελαυνόμενον σίδηρον τὸπῆμα ἐπὶ πήματι κείμενον.”2.16:οὐ γὰρ δὴ Νεῖλός γέ ἐστι κατὰ τοῦτον τὸν λόγον τὴν Ἀσίην οὐρίζων τῇ Λιβύῃ” . 2.171:αἱ Δαναοῦ θυγατέρες ἦσαν αἱ τὴν τελετὴν ταύτην ἐξ Αἰγύπτου ἐξαγαγοῦσαι” . 3.63:οἱ μάγοι εἰσί τοι οἱ ἐπανεστεῶτες” . 3.71:ἐγὼ ταῦτα ἐδόκεον μὲν αὐτὸς μοῦνος ἐπίστασθαι ὅτι τε μάγος εἴη βασιλεύων(. . . that the man on the throne was the magos) 5.77 (666). 88: γε Ἑλληνικὴ ἐσθὴς πᾶσα ἀρχαίη τῶν γυναικῶν αὐτὴ ἦν” . 7.142:τοὺς ὦν δὴ τὰς νέας λέγοντας εἶναι τὸ ξύλινον τεῖχος . . . κατὰ ταῦτα τὰ ἔπεα συνεχέοντο αἱ γνῶμαι τῶν φαμένων τὰς νέας τὸ ξύλινον τεῖχος εἶναι” . 8.65:ἔφη . . . οἱ φαίνεσθαι τὴν φωνὴν εἶναι τὸν μυστικὸν ἴακχον” .

AR. fr. 2.1144:τὴν πόρδαλιν καλοῦσι τὴν κασαλβάδα”.

ὑφ᾽ ὧν σὺ λαμπρῶς κοὐδὲν αἰνικτηρίως
προσηγορεύθης Διὸς κλεινὴ δάμαρ

.

EUR. Cycl. 355:ἄλλως νομίζῃ Ζεύς, τὸ μηδὲν ὤν, θεός” .

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License.

An XML version of this text is available for download, with the additional restriction that you offer Perseus any modifications you make. Perseus provides credit for all accepted changes, storing new additions in a versioning system.

hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: