previous next

515. o(\ me\n . . . o(\ de/, o(\ me\n . . . de/, me\n . . . o(\ de/.

Very common is “ μὲν . . . δέ”, now used with definite reference to persons or things mentioned, the one . . . the other, the former . . . the latter, the latter . . . the former, now used indefinitely simply in contrast to each other. One or the other (more commonly the latter) of the two articles may also be replaced by a substantive or a pronoun.

Here belong also the adverbial uses of the article “τὸ” (“τὰ”) “μὲν . . . τὸ” (“τὰ”) “δέ, τῇ μὲν . . . τῇ δέ”.

μὴ γὰρ οἴεσθ”(“ε”) . . . “τοῖς αὐτοῖς Φίλιππόν τε χαίρειν καὶ τοὺς ἀρχομένους, ἀλλ᾽ μὲν” (the former) “δόξης ἐπιθυμεῖ . . . τοῖς δὲ” (the latter) “τῆς μὲν φιλοτιμίας τῆς ἀπὸ τούτων οὐ μέτεστι”, DEM.2.15-6. “φημὶ τοίνυν ἐγὼ . . . κάλλιον Κόνωνα τὰ τείχη στῆσαι Θεμιστοκλέους: μὲν” (the latter) “γὰρ λαθών, δὲ” (the former) “νικήσας τοὺς κωλύσοντας αὔτ᾽ ἐποίησεν”, DEM.20.74.ἐν δὲ ταῖς μεγάλαις πόλεσι . . . ἀρκεῖ καὶ μία ἑκάστῳ τέχνη εἰς τὸ τρέφεσθαι: πολλάκις δὲ οὐδ᾽ ὅλη μία: ἀλλ᾽ ὑποδήματα ποιεῖ μὲν ἀνδρεῖα, δὲ γυναικεῖα”, XEN. Cyr. 8.2.5 (indefinite use). “ταῦτα συνθέμενοι οἳ μὲν ἐπορεύοντο . . . Ξενοφῶν δὲ . . . ἡγεῖτο πρὸς τὴν φανερὰν ἔκβασιν”, XEN. An. 4.2.2. “μετὰ ταῦτα Ξενοφῶν μὲν ἡγεῖτο, οἳ δ᾽ εἵποντο”, Ibid. 7.3.7. “ὑμεῖς μὲν . . . πάσας ἐξελύσατε τὰς παρασκευὰς τὰς τοῦ πολέμον, δὲ τοῦτ᾽ ἐκ παντὸς τοῦ χρόνου μάλιστ᾽ ἐπραγματεύετο”, DEM.18.26.

DEM.1.13:τοὺς μὲν ἐκβαλών, τοὺς δὲ καταστήσας τῶν βασιλέων ἠσθένησε. 2.3: μὲν γὰρ . . . θαυμαστότερος παρὰ πᾶσιν νομίζεται: ὑμεῖς δ”(“”) . . . “πλείον᾽ αἰσχύνην ὠφλήκατε”. 15-6 (see above). 9.61. 64. 18.26 (see above). 20.74 (see above).

PLATO, Conv. 211A:τῇ μὲν καλόν, τῇ δ᾽ αἰσχρόν”. Rpb. 338 D:τῶν πόλεων αἳ μὲν τυραννοῦνται, αἳ δὲ δημοκρατοῦνται, αἳ δὲ ἀριστοκρατοῦνται”. 369 D: “γεωργὸς μὲν εἷς, δὲ οἰκοδόμος, ἄλλος δέ τις ὑφάντης”. Theaet. 152 B:ἆρ᾽ οὐκ ἐνίοτε πνέοντος ἀνέμου τοῦ αὐτοῦ μὲν ἡμῶν ῥιγοῖ, δ᾽ οὔ; καὶ μὲν ἠρέμα, δὲ σφόδρα;

XEN. An. 4.1.14: “τὰ μέν τι μαχόμενοι, τὰ δέ τι ἀναπαυόμενοι”. 4.2.2 (see above). 5: “καὶ τοὺς μὲν κατακανόντες τοὺς δὲ καταδιώξαντες αὐτοὶ ἐνταῦθ᾽ ἔμενον”. 4.6.23: “Χειρίσοφος μὲν . . . ἦγε κατὰ τὴν ὁδόν, οἳ δὲ . . . κατὰ τὰ ἄκρα ἐπῇσαν. 4.8.10: τῇ μὲν γὰρ ἄνοδον, τῇ δὲ εὔοδον εὑρήσομεν τὸ ὄρος. 5.6.24: τὰ μὲν” (partly) “διὰ τὸ ἐκεῖθεν εἶναι, τὰ δὲ” (partly) “διὰ τὸ συνεστρατεῦσθαι ἐν αὐτῇ σὺν Κλεάρχῳ. 6.3.7: οἱ μὲν γὰρ Ἕλληνες . . . οἳ δέ”. 7.3.7 (see above). Cyr. 8.2.5 (see above). Hell. 1.1.5: “καὶ τὰ μὲν νικώντων, τὰ δὲ νικωμένων” (sc. “τῶν Ἀθηναίων”), “Ἀλκιβιάδης ἐπεισπλεῖ δυοῖν δεούσαις εἴκοσι ναυσίν”.

THUC.3.37.3-4: “οἵ τε φαυλότεροι τῶν ἀνθρώπων πρὸς τοὺς ξυνετωτέρους ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖον ἄμεινον οἰκοῦσι τὰς πόλεις. οἳ μὲν” (the latter) “γὰρ τῶν τε νόμων σοφώτεροι βούλονται φαίνεσθαι . . . οἳ δ”(“”) (the former) . . . “ἀμαθέστεροι . . . τῶν νόμων ἀξιοῦσιν εἶναι.4.76.5:τῶν Ἀθηναίων μὲν προσιόντων τοῖς ἀφεστηκόσι, τοῖς δὲ” (sc. “τοῖς Βοιωτοῖς”) “οὐκ οὔσης ἁθρόας τῆς δυνάμεως.4.106.3:καὶ οἳ μὲν τὴν πόλιν τοιούτῳ τρόπῳ παρέδοσαν, δὲ Θουκυδίδης καὶ αἱ νῆες ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ ὀψὲ κατέπλεον ἐς τὴν Ἠιόνα.4.107.1-2:μετὰ δὲ τοῦτο μὲν” (sc. “Θουκυδίδης”) “τὰ ἐν τῇ Ἠιόνι καθίστατο . . . δὲ” (sc. “Βρασίδας”) . . . “τὰ . . . περὶ τὴν Ἀμφίπολιν ἐξηρτύετο.8.47.2:τὰ μὲν καὶ Ἀλκιβιάδου προσπέμψαντος λόγους . . . τὸ δὲ πλέον καὶ ἀπὸ σφῶν αὐτῶν” .

HDT.1.173:νόμοισι δὲ τὰ μὲν Κρητικοῖσι, τὰ δὲ Καρικοῖσι χρέωνται. 6.69: μὲν δὴ τοιαῦτα ἔλεγε, δὲ ἀμείβετο τοισίδε”. Ibid.:καὶ τὸ μὲν” (sc. “φάσμα”) “οἰχώκεε, ἧκε δὲ μετὰ ταῦτα Ἀρίστων. 70: μὲν δὴ ταῦτα ἔλεγε, δὲ . . . ἐπορεύετο ἐς Ἦλιν”.

AR. Vesp. 564-7: “οἳ μέν γ᾽ ἀποκλάονται πενίαν αὑτῶν . . . οἳ δὲ λέγουσιν μύθους ἡμῖν, οἳ δ᾽ Αἰσώπου τι γέλοιον:” | “οἳ δὲ σκώπτους”(“ι”).

μὲν γὰρ ἡμῶν περὶ τὸν ἄνδρ᾽ ἐκύπτασεν,
δ᾽ οἰκέτην ἤγειρεν, δὲ παιδίον
κατέκλινεν, δ᾽ ἔλουσεν, δ᾽ ἐψώμισεν

.

EUR. El. 799-801: “δμῶες πρὸς ἔργον πάντες ἵεσαν χέρας”. | “οἳ μὲν σφαγεῖον ἔφερον, οἳ δ᾽ ᾖρον κανᾶ”, | “ἄλλοι δὲ πῦρ ἀνῆπτον. 830: χὢ μὲν σκυθράζει, δεσπότης δ᾽ ἀνιστορεῖ”. Or. 356-7: δῶμα, τῇ μέν σ᾽ ἡδέως προσδέρκομαι . . . τῇ δ᾽ ἰδὼν καταστένω” .

κεῖνος δ᾽ . . . ἄνους καλῶς λέγοντος ηὑρἐθη πατρός
μὲν ῾τηε λαττεῤ γὰρ αὐτὸν ἐννέπει, τέκνον, κτἑ.
δ᾽ ῾τηε φορμεῤ ὑψικόμπως κἀφρόνως ἠμείψατο

.

οὐ γὰρ τάφου νῷν τὼ κασιγνήτω Κρέων
τὸν μὲν προτίσας, τὸν δ᾽ ἀτιμάσας ἔχει;

AESCHYL. Ag. 326-32: “οἳ μὲν γὰρ . . . τοὺς δ”(“έ”). Sept. 295-8: “τοὶ μὲν . . . τοὶ δ”(“έ”). 481-2: “τῷ μὲν . . . τοῖσι δέ”.

PIND. O. 13.56-60: “πρὸ Δαρδάνου τειχέων ἐδόκησαν” | “ἐπ᾽ ἀμφότερα μαχᾶν τάμνειν τέλος”, | “τοὶ μὲν γένει φίλῳ σὺν Ἀτρέος” | “Ἑλέναν κομίζοντες, οἳ δ᾽ ἀπὸ πάμπαν” | “εἴργοντες”. P. 12.32: “τὸ μὲν δώσει, τὸ δ᾽ οὔπω”.

THEOGN. 901-2: “ἔστιν μὲν χείρων, δ᾽ ἀμείνων ἔργον ἕκαστον:” | “οὐδεὶς δ᾽ ἀνθρώπων αὐτὸς ἅπαντα σοφός”.

PHOCYL. 3.1-3: “τετόρων ἀπὸ τῶνδε γένοντο” | “φῦλα γυναικείων: μὲν κυνός, δὲ μελίσσης”, | “ δὲ συὸς βλοσυρῆς, δ᾽ ἵππου χαιτηέσσης”.

SOLON, 13.29: “ἀλλ᾽ μὲν αὐτίκ᾽ ἔτεισεν, δ᾽ ὕστερον”.

AMORG. SEMON. 1.11-8: “φθάνει δὲ τὸν μὲν γῆρας ἄζηλον λαβόν”, | . . . “τοὺς δὲ δύστηνοι νόσοι” | “φθείρουσι θνητῶν: τοὺς δ᾽ . . . οἳ δ”(“”) . . . “οἳ δ”(“”) “κτἑ”.

CALLIN.1.16-7: “ἀλλ᾽ μὲν οὐκ ἔμπης δήμῳ φίλος οὐδὲ ποθεινός”, | “τὸν δ᾽ ὀλίγος στενάχει καὶ μέγας, ἤν τι πάθῃ” (Generic).

HES. O. et D. 161-7: “καὶ τοὺς μὲν . . . τοὺς μὲν . . . τοὺς δὲ . . . τοὺς μὲν . . . τοῖς δέ” (some — partly — partly — some, I say — the others). Theog. 276-7: “Σθεινώ τ᾽ Εὐρυάλη τε Μέδουσά τε λυγρὰ παθοῦσα”. | “ μὲν ἔην θνητή, αἳ δ᾽ ἀθάνατοι καὶ ἀγήρῳ”.

HOM. Od. 2.6-8: “αἶψα δὲ κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κέλευσεν” | “κηρύσσειν ἀγορήνδε κάρη κομόωντας Ἀχαιούς”. | “οἳ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ᾽ ἠγείροντο μάλ̓ ὦκα. 6.27-8: σοὶ δὲ γάμος σχεδόν ἐστιν, ἵνα χρὴ καλὰ μὲν αὐτὴν” | “ἕννυσθαι, τὰ δὲ τοῖσι παρασχεῖν, οἵ κέ σ᾽ ἄγωνται. 12.73-101: οἱ δὲ δύω σκόπελοι μὲν οὐρανὸν εὐρὺν ἱκάνει” | . . . “τὸν δ᾽ ἕτερον σκόπελον χθαμαλώτερον ὄψει, Ὀδυσσεῦ”.

Il. 1.312-3: “οἳ μὲν ἔπειτ᾽ ἀναβάντες ἐπέπλεον ὑγρὰ κέλευθα”, | “λαοὺς δ᾽ Ἀτρεΐδης ἀπολυμαίνεσθαι ἄνωγεν. 5.27-8: ἴδον υἷε Δάρητος” | “τὸν μὲν ἀλευάμενον τὸν δὲ κτάμενον. 11.472: ὣς εἰπὼν μὲν ἦρχ̓, δ᾽ ἅμ᾽ ἕσπετο ἰσόθεος φώς. 16.317-22: Νεστορίδαι δ᾽ μὲν οὔτασ᾽ Ἀτύμνιον ὀξέι δουρὶ” | “Ἀντίλοχος . . . Μάρις” (brother of Atymnius) “δ᾽ αὐτοσχεδὰ δουρὶ” | “Αντιλόχῳ ἐπόρουσε . . . τοῦ δ᾽ ἀντίθεος Θρασυμήδης” (son of Nestor ) “ἔφθη ὀρεξάμενος πρὶν οὐτάσαι. 18.593-7: ἠΐθεοι καὶ παρθένοι . . . ὠρχεῦντ”(“ο”) . . . “τῶν δ᾽ αἳ μὲν . . ., οἳ δὲ . . . καί ῤ̔ αἳ μὲν . . ., οἳ δὲ κτἑ. 23.1: ὣς οἳ μὲν στενάχοντο κατὰ πτόλιν: αὐτὰρ Ἀχαιοὶ κτἑ. 3-4: οἳ μὲν . . . Μυρμιδόνας δ”(“έ”).

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License.

An XML version of this text is available for download, with the additional restriction that you offer Perseus any modifications you make. Perseus provides credit for all accepted changes, storing new additions in a versioning system.

hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: