previous next

36. Neuter Adjectives and Participles are freely employed as substantives in almost any relations, but Homer's range is limited, and the boldness of Thucydides is to be noticed, nor is poetry ever very free.

τὸ παρεληλυθός . . . τὸ μέλλον . . . τὸ παρόν,DEM. 18.192 ; The past . . . the future . . . the present.ἂν ἓν δύ᾽ ἀστεῖ᾽ εἴπωσιν,Ibid. 23.206 ; If they say one or two clever things.

DEM. 18.192 (see above). 19.151:δυοῖν χρησίμοιν” . 20.26:εἰς δέον” . 23.51:δύο δηλοῖ δίκαια” (sc. “ νόμος”). The law sets forth two lines of legal procedure. 23.120:πάντ᾽ ἦν Ἀλέξανδρος” . 23.206 (see above). [61], 6:δυοῖν τοῖν καλλίστοιν” .

AESCHIN.3.165:τὸ δ᾽ ἐσόμενον” . 3.218:ἀρκεῖ γάρ μοι μικρὰ καὶ μειζόνων αἰσχρῶς οὐκ ἐπιθυμῶ” .

ISAE. 1.22:δυοῖν τοῖν ἐναντιωτάτοιν” .

ISOC. [1] 29:τὸ μέλλον” . 31:τὸ . . . ἄκαιρον” . 34:τὸ . . . ἀφανὲς ἐκτοῦ φανεροῦ” . 40:μέγιστον ἐν ἐλαχίστῳ” . 3.19:ἐν τῷ δέοντι” . 4.42:ἐν μέσῳ τῆς Ἑλλάδος” . 4.54:πολὺ . . . πρὸ τῶν Τρωικῶν . . . καὶ μικρὸν πρὸ τούτων” . 4.189:μεγάλα . . . μικρά” . 11.43:δυοῖν τοῖν αἰσχίστοιν” .

ANTIPHON, 6.31:δύο τὼ μεγίστω καὶ ἰσχυροτάτω” .

PLATO, Charm. 158A:τὰ ὁρώμενα τῆς ἰδέας” . Conv. 186 D:ἔστι δὲ ἔχθιστα τὰ ἐναντιώτατα, ψυχρὸν θερμῷ, πικρὸν γλυκεῖ, ξηρὸν ὑγρῷ” . Ibid. 195 B:ὅμοιον ὁμοίῳ ἀεὶ πελάζει” . Ibid. 220 C:ἐξ ἑωθινου” . Euthyd. 282C:ἀπὸ ταὐτομάτου” . Ibid. 304 B:τὸ σπάνιον” . Euthyph. 5D:τὸ ὅσιον . . . καὶ τὸ ἀνόσιον . . . τοῦ μὲν ὁσίου παντός . . . τὸ ὅσιον καὶ τὸ ἀνόσιον . . . τὸ ὅσιον” . Ibid. 6 D:τὸ ὅσιον . . . ἕν τι δύο . . . τῶν πολλῶν ὁσίων . . . πάντα τὰ ὅσια . . . τά τε ἀνόσια . . . καὶ τὰ ὅσια” . Ibid. 6 E:τὸ μὲν τοῖς θεοῖς προσφιλές . . . τὸ δὲ μὴ προσφιλές” . Gorg. 449 C:ἐν βραχυτέροις” . Ibid. 473 B:τὸ ἀληθές” . Ibid. 488 D:τὸ κρεῖττον καὶ τὸ βέλτιον καὶ τὸ ἰσχυρότερον” . Ibid. 488 E:τὸ ἴσον ἔχειν” . Legg. 642 A:περὶ σμικροῦ πολλά” . Ibid. 731 E:τυφλοῦται περὶ τὸ φιλούμενον φιλῶν” . Ibid. 791 E:πᾶν . . . τὸ γεννώμενον” . Ibid. 796 E:εἰς κοινόν” . Ibid. 816 D-E:ἄνευ γὰρ γελοίων τὰ σπουδαῖα καὶ πάντων τῶν ἐναντίων τὰ ἐναντία μαθεῖν . . . οὐ δυνατόν” . Ibid. 829 C:νικητήρια” . Ibid. 875 A:τὸ μὲν κοινὸν . . . τὸ δὲ ἴδιον” . Ibid. 885 A:εἰς κοινόν” . Ibid. 932 A:μέχρι τῶν ἐσχάτων τοῦ βίου” . Lys. 214 B:τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίω: ἀνάγκη ἀεὶ φίλον εἶναι” . Ibid.:περὶ . . . τοῦ ὅλου” . Meno, 89 A:τὸ ὠφέλιμον” . Parm. 145B:τό γε μέσον ἴσον τῶν ἐσχάτων ἀπέχει” . Ibid. 166 B:πολλά” . Phaedo, 90 C:πάντα τὰ ὄντα” . Ibid. 92 D:διὰ τῶν εἰκότων” . Ibid. 100 D:τῷ καλῷ πάντα τὰ καλὼ γίγνεται καλά” . Ibid. 112 B:τὸ ὑγρὸν τοῦτο” . Phaedr. 230 C:τὸ εὔπνουν τοῦ τόπου” . Phileb. 56 A:τὸ μὴ σαφές . . . τὸ βέβαιον” . Rpb. 338 D:τὸ ἄρχον” . Ibid. 410 E:τὸ ἥμερον” . Ibid. 433 A:διὰ παντός” . Ibid. C:τὸ ὑπολειφθὲν ἐκείνων, εἰ τὰ τρία εὕροιμεν . . . περὶ δεινῶν τε καὶ μή” . Theaet. 184 B:τὰ λευκὰ καὶ μέλανα . . . τὰ ὀξέα καὶ βαρέα” . Ibid. 187 E:σμικρὸν εὖ . . . πολὺ μὴ ἱκανῶς περᾶναι” .

XEN. Ag. 1.15:ἱππικὸν οὐκ εἶχεν” . An. 2.5.38:εἰς ἐπήκοον” . Ibid. 3.1.21:ἐν μέσῳ” . Ibid. 3.3.9:ἐκ πολλοῦ” . Ibid. 3.3.17:ἐπὶ βραχύ” . Ibid. 4.7.3:εἰς καλόν” . Ibid. 7.6.8:ἐν ἐπηκόῳ” . Conv. 3.3:εἰς μέσον” . Cyr. 1.3.18:ἀντὶ τοῦ βασιλικοῦ τὸ τυραννικόν” . Ibid. 1.6.14:τὰ τακτικά” . Ibid. 1.6.35:ἐν ἐρυμνῷ” . Ibid. 1.6.38:ἐν τοῖς μουσικοῖς” (neut.). Ibid. 2.3.8:ἐν κοινῷ” . Ibid. 3.3.28:ἐν περιτεταφρευμένῳ μέν, καταφανεῖ δέ . . . ἐν ἀφανεστάτῳ” . Cyr. 4.3.2:τὰ πλείστου ἄξια” (including males and females) . . . “τὰ φίλτατα” (including males and females). Ibid. 5.3.37:τοῦ βαρυτάτου . . . τὰ θᾶττον ἰόντα” . Ibid. 6.1.29:τὰ πλατέα” . Ibid. 6.3.10:πόσον . . . ἄπεστιν” . Ibid. 7.1.4:ἐν ἴσῳ ἕπεσθαι” . Ibid. 8.1.31:τὰ ἐν τῷ φανερῷ αἰσχρά . . . τὰ ἐν τῷ ἀφανεῖ” . Ibid. 8.1.34:πολεμικῶν” . Ibid. 8.2.12:μεγάλα . . . ἀντὶ μικρῶν” . Hell. 2.1.2:ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς” . Ibid. 2.1.25:οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς ὁρμεῖν” . Ibid. 2.2.16:τρεῖς μῆνας καὶ πλείω” . Ibid. 2.3.29:τὸ ἀφανές” and “τοῦ φανεροῦ”. Ibid. 4.5.15:εἰς τὰ γυμνά” . Ibid. 5.4.54:πρὸς ἄναντες” . Ibid. 6.1.15:τὰ μαλακά” . Ibid. 6.2.29:ἐπὶ πλέον . . . ἐκ τοῦ ὁμαλοῦ, ἀφ᾽ ὑψηλοτέρου” . Ibid. 6.4.21:τὰ δέοντα” . Ibid. 6.5.24:ἐπὶ τοῖς εὐπροσοδωτάτοις” . Ibid. 7.1.29:ἐπὶ στενὸν τῆς ὁδοῦ” . Hiero, 8.5:τοῖς ἐκ τοῦ ἴσου ἡμῖν οὖσι” . Mem. 1.1.10:ἐν τῷ φανερῷ” . Ibid. 2.1.6:ἐν ὑπαίθρῳ” . Ibid. 2.6.16:ἐξ ἑτοίμου” . Ibid. 2.6.23:εἰς τὸ μεταμελησόμενον” . Ibid. 3.5.18:ἐν τοῖς ναυτικοῖς” . Ibid. 3.10.5:τὸ μεγαλοπρεπές τε καὶ ἐλευθέριον καὶ τὸ ταπεινόν τε καὶ ἀνελεύθερον καὶ τὸ σωφρονητικόν τε καὶ φρόνιμον καὶ τὸ ὑβριστικόν τε καὶ ἀπειρόκαλον” . Ibid. 3.10.9:τὰ δεόμενα σκέπης” . Ibid. 4.5.6:τὸ χεῖρον ἀντὶ τοῦ βελτίονος” . Ibid. 4.5.7:ἀντὶ τῶν ὠφελούντων τὰ βλάπτοντα” . Ibid. 4.6.15:διὰ τῶν μάλιστα ὁμολογουμένων ἐπορεύετο” . Ibid. 4.7.5:πολλῶν καὶ ὠφελίμων” . Oec.7.8:τῶν διδασκομένων” . Ibid. 14.2:τῶν δεσποσύνων” . Hipparch. 4.17:ἀεὶ μέντοι τῷ ἰσχυροτέρῳ τὸ ἀσθενέστερον ῾σξ. “χρή”) θηρᾶν” . R. Eq. 7.3:ἐκ τῶν δεξιῶν . . . ἀναπηδᾶν . . . τοῖς δεξιοῖς τοῦ σώματος . . . τοῖς ἀριστεροῖς . . . τοῖς ἀριστεροῖς τοῖς δεξιοῖς” .

THUC.1.3.3:πολλῷ . . . ὕστερον . . . τῶν Τρωικῶν” . 1.4:ναυτικὸν ἐκτήσατο” . 1.6.6:τὸ παλαιὸν Ἑλληνικόν . . . τῷ νῦν βαρβαρικῷ” . 1.13.5:τὸ λῃστικόν” . 1.18.1:ἐπὶ πολύ” . 1.18.1:ἐκ παλαιοτάτου” . 1.36.3:τρία . . . ναυτικά” . 1.77.5:τὸ παρόν” . 1.80.4:ἐν κοινῷ” . 1.90.2:τὸ βουλόμενον καὶ ὕποπτον τῆς γνώμης” . 1.142.9:τὸ ναυτικόν” . 2.15.4:τὰ ἀρχαιότερα Διονύσια” . 2.21.2:ἐν τῷ ἐμφανεῖ” . 2.59.3:τὸ ὀργιζόμενον τῆς γνώμης πρὸς τὸ ἠπιώτερον καὶ ἀδεέστερον” . 2.62.5:ἐν τῷ ἀπόρῳ” . 2.63.3:τὸ ἄπραγμον . . . μετὰ τοῦ δραστηρίου” . 2.64.5:ἐν τῷ παρόντι . . . ἐπὶ πολύ” . 3.11.3:τὰ κράτιστα” . 3.18.4:ἐπὶ τῶν καρτερῶν” . 3.21.4:δἰ ὀλίγου” . 3.40.1:τὸ ἀκούσιον” . 3.43.3:ἐκ τοῦ προφανοῦς” . 3.72.3:τὰ μετέωρα” . 3.82.6:τὸ ξυγγενὲς τοῦ ἑταιρικοῦ ἀλλοτριώτερον ἐγένετο” . 3.82.7:ἀπὸ τοῦ προφανοῦς” . 3.83.1:τὸ εὔηθες . . . τὸ γενναῖον” . 4.32.4:ἐκ πολλοῦ” . 4.36.2:τῷ ἀδοκήτῳ” . 4.61.5:τὸ ἀνθρώπειον, διὰ παντός, τοῦ εἴκοντος, τὸ ἐπιόν” . 4.63.1:τὸ ἐλλιπές, ἐς ἀΐδιον” . 4.63.2:ἐξ ἴσου” . 5.16.1:τὸ ἀκίνδυνον” . 5.66.3:τὸ δέον” . 5.69.2:ἐκ πολλοῦ, δἰ ὀλίγου” . 6.2.5:τὰ μέσα” . 6.34.4:διὰ τὸ ξύνηθες ἥσυχον ἥκιστ᾽ ἂν ὀξέως πείθοισθε” . 6.89.4:πᾶν τὸ ἐναντιούμενον” . 6.92.4:τὸ φιλόπολι” . 7.36.6:ἐς ὀλίγον” . 7.75.7:ὁπλιτικῷ προσέχοντας μᾶλλον ναυτικῷ” . 8.95.2:Εὔβοια αὐτοῖς . . . πάντα ἦν” .

HDT.1.8:τὰ καλά” . 1.11:τὰ λεγόμενα” . 1.13:ἐς τὠυτό” . 1.18:τὸ ὅμοιον” . 1.20:πρὸς τὸ παρεόν” . 1.22:ἐς τὸ ἔσχατον κακοῦ” . 1.30:πάντα, τὰ πάντα” . 1.30:τὸ λεχθέν” . 1.32:τὸ θεῖον” . 2.2:ἄλλα μάταια πολλά” . 3.2:τὰ Περσέων νόμιμα” . 4.5:ἐμοὶ οὐ πιστὰ λέγοντες” . 5.6:τὸ δὲ ἄστικτον ἀγεννές” (“κέκριται”). 6.1:ἐθώυμαζε . . . τὸ γεγονός” . 7.5:πολλὰ κακά” . 8.3:τὸ ναυτικόν” . 9.2:τὰ σά” .

AR. Eq. 187:ὅσον πέπονθας ἀγαθόν” . Nub. 26:τουτὶ τὸ κακὀν” . Vesp. 3:κακὸν . . . μέγα” . Pax, 272:ἐν δέοντι” . Thesm. 23:πρὸς τοῖς ἀγαθοῖς τούτοισιν” . Av.382:μάθοι γὰρ ἄν τις κἀπὸ τῶν ἐχθρῶν σοφόν” . Ran.1:τῶν εἰωθότων” . Ibid. 421:κἀστὶν ῾σξ. “Ἀρχέδημος”) τὰ πρῶτα τῆς ἐκεῖ μοχθηρίας” . Plut.2:τὰ βέλτιστα” .

COM. 2.3 (M): “οὐκ ἔστιν οἰκεῖν οἰκίαν ἄνευ κακοῦ”. 2.9: “τῶν κακῶν παροψίδες”. 4.13: “τὰ παρὰ τοῖς ἄλλοισιν . . . κακά”. 4.22: “λέγουσι πάντα μᾶλλον τί τἀγαθόν”. 4.39: “πάντων ἀφορμὴ τῶν καλῶν εὑρίσκεται”. 4.41: “τὸ πεπρωμένον . . . ἄφευκτόν έστιν”. 4.44: “τὸ λυποῦν πλεῖον τὸ σῷζον”.

EUR. Alc. 199: που στενάζει τοισίδ᾽ Ἄδμητος κακοῖς” . Andr. 184:κακόν γε θνητοῖς τὸ νέον” . Bacch. 216:νεοχμὰ . . . κακά” . El. 431:ἴσον φέρει” . Hec. 120:τὸ . . . σὸν . . . ἀγαθόν” . Hel. 271:μεῖζον τῆς ἀληθείας κακόν” . Heracl. 570-1: “ τῆς τε σῆς εὐψυχίας
καὶ τοῦ δικαίου
” (“ἕκατι”). Herc. F. 509:ὀνομαστὰ πράσσων”. Hipp. 379: “τὰ χρήστ᾽ ἐπιστάμεσθα”. I. A. 408: “ἐς κοινὸν ἀλγεῖν τοῖς φίλοισι χρὴ φίλους”. I. T. 559: “κακὸν δίκαιον εἰσεπράξατο”. Ion, 969:τὰ θνητὰ τοιαῦτα” . Med. 330: “ἔρωτες . . . κακὸν μέγα”. Or. 397:σοφόν τοι τὸ σαφές, οὐ τὸ μὴ σαφές” . Phoen. 597: “φιλόψυχον κακόν”. Suppl. 435: “νικᾷ δ᾽ μείων τὸν μέγαν δίκαἰ ἔχων”. Tro.489:θριγκὸς ἀθλίων κακῶν”. fr. 21.3 N2:οὐκ ἂν γένοιτο χωρὶς ἐσθλὰ καὶ κακά”. 80: “φεῦ φεῦ, τὰ μεγάλα μεγάλα καὶ πάσχει κακά”. 236: “σὺν μυρίοισι τὰ καλὰ γίγνεται πόνοις”. 275.4: “κἂν σμίκρ᾽ ἔχῃ τις, μεγάλ̓ ἔχειν νομιζέτω”.

SOPH. Ai. 1003:ἴθ᾽, ἐκκάλυψον, ὡς ἴδω τὸ πᾶν κακόν” . Antig. 77:τὰ τῶν θεῶν ἔντιμα” . El. 333:ἀλγῶ ᾿πὶ τοῖς παροῦσιν” . Ibid. 384:ἐν καλῷ φρονεῖν” . O. C. 771:τὸ συγγενὲς τοῦτο” .

τὸ δὲ ζητούμενον
ἁλωτόν, ἐκφεύγει δὲ τἀμελούμενον

. Ibid. 800:τἀληθὲς ἐξερῶ” . Ph. 446:οὐδέν πω κακόν γ᾽ ἀπώλετο” . Ibid. 674-5:τὸ . . . νοσοῦν” . Ibid. 919:σῶσαι κακοῦ” . Tr. 196:τὸ ποθοῦν” . Trach. 474:πᾶν σοι φράσω τἀληθές” . fr. 100 N2:τὸ καλῶς πεφυκός”. fr. 321 N2:φρονεῖν . . . ἴσα”. fr. 326 N2:τὰ ψευδῆ λέγειν”.

AESCHYL. Ag. 79:τό θ᾽ ὑπέργηρων” . Cho. 212:εὔχου τὰ λοιπά” . Eum.276:διδαχθεὶς ἐν κακοῖς”. Pers.228:ἐκτελοῖτο δὴ τὰ χρηστά”. Aesch. P. V. 26:τοῦ παρόντος ἀχθηδὼν κακοῦ” . S. c. Th. 1:χρὴ λέγειν τὰ καίρια”. Suppl. 77: “τὸ δίκαιον ἰδόντες”. fr. 390 N2: χρήσιμ᾽ εἰδώς, οὐχ πόλλ᾽ εἰδὼς σοφός”. 396 N2: “μανθάνειν σοφά”.

TRAG. fr. adesp. 31 N2:οὐκ ἀξιῶ μικρῶν σε, μεγάλα δ᾽ οὐκ ἔχω”. Ibid. 513.2 N2: “τἀμὰ γὰρ καλῶς ἔχει”.

PIND. (not overcommon). PIND. O.1.31:ἅπαντα . . . τὰ μείλιχα” . Ibid. 2.36:ἀτειρεῖ σὺν ἀγαθῷ” . Ibid. 2.62:οἶδεν τὸ μέλλον” . Ibid. 9.28:ὤπασαν τὰ τερπνα” . Ibid. 9.94:κάλλιστα . . . ῥέξαις” . Ibid. 10.55:τὸ σαφανές” . Ibid. 12.9:τῶν δὲ μελλόντων τετύφλωνται φραδαί” . Ibid. 13.103:τά τ᾽ ἐσσόμενα τότ᾽ ἂν φαίην σαφές” . Ibid. 14.5-6:σὺν γὰρ ὔμμιν . . . τὰ γλυκέ᾽ ἄνεται πάντα βροτοῖς” . P. 1.86:μὴ παρίει καλά” . N. 11.42: ἐν ἀμείβοντι” .

BACCHYL. fr. 1.1:μοῖραν . . . καλῶν”.

SIMONID. C. fr. 37.13:τό γε δεινόν”.

SAPPH. fr. 51: ἀράσαντο δὲ πάμπαν ἔσλα
τῷ γάμβρῳ
”.

SOLON, fr. 4.32:κακὰ πλεῖστα πόλει δυσνομία παρέχει”.

ALCAE. fr. 35.1:οὐ χρὴ κάκοισι θῦμον ἐπιτρέπην”.

ARCH. fr. 20:κλαίω τὰ Θασίων, οὐ τὰ Μαγνήτων κακά”.

HYMN. HOM. 4.44:κέδν᾽ εἰδυῖαν” .

HES. O. et D. 40:ὅσῳ πλέον ἥμισυ παντός” . Ibid. 91:ἄτερ τε κακῶν καὶ ἄτερ χαλεποῖο πόνοιο” .

ἐσθλὰ δὲ πάντα
τοῖσιν ἔην

. Theog. 28:ἀληθέα γηρύσασθαι” .

HOM. Od. 1, [140]=4.56=7.176=10, [372]=15, [139]=17,95: “παρεόντων”. 1.274:ἐπὶ σφέτερα σκίδνασθαι” . 1.428:κεδνὰ ἰδυῖα” . 2.231:αἴσιμα εἰδώς” . 2.369:ἐπὶ σοῖσι καθήμενος” . 3.115:πεντάετές γε καὶ ἑξάετες” . 3.118:εἰνάετες” . 3.247:ἀληθές” . 3.277:φίλα εἰδότες” . 4.460:ὀλοφώια εἰδώς” . 4.695=22.319:ἐυεργέων” . 4.696 and 711:πεπνυμένα εἰδώς” . 4.837:ἀνεμώλια βάζειν” . 5.182:οὐκ ἀποφώλια εἰδώς” . 5.476:ἐν περιφαινομένῳ” . 7.166:ἔνδον ἐόντων” . 7.310:αἴσιμα πάντα” . 8.66=473:μέσσῳ” . 8.262:ἐς μέσον” . 8.405:πολέος” . 8.584:κεχαρισμένα εἰδώς” . 9.189:ἀθεμίστια ᾔδει” . 9.474:κερτομίοισιν” . 11.432:λυγρὰ ἰδυῖα” . 13.405:ἤπια οἶδεν” . 14.12:τὸ μέλαν δρυός” . 14.91:νέεσθαι ἐπὶ σφέτερα14.125:ἀληθέα” . 14.288:ἀπατήλια εἰδώς” . 14.433:αἴσιμα ᾔδει” . 15.77:ἔνδον ἐόντων” . 15.88:νεῖσθαι ἐφ᾽ ἡμέτερα” . 17.452:ἀλλοτρίων” . 17.456:ἀλλοτρίοις” . 18.404:τὰ χερείονα” . 18.414:ἐπὶ ῥηθέντι δικαίῳ” . 19.248:ἄρτια ᾔδει” . 19.329:ὃς . . . ἀπηνέα εἰδῇ” . 20.177:κερτομίοισιν” . 21.85:ἐφημέρια φρονέοντες” .

HOM. Il. 1.70:τά τ᾽ ἐόντα τά τ᾽ ἐσσόμενα πρό τ᾽ ἐόντα” . 1.106:τὸ κρήγυον” . 1.107:τὰ κάκ᾽” . 1.539:κερτομίοισι” . 1.542:κρυπτάδια φρονέοντα” . 1.576:τὰ χερείονα” . 2.213:ἄκοσμά τε πολλά τε ᾔδει” . 3.69:ἐν μέσσῳ” . 4.161:σύν τε μεγάλῳ ἀπέτισαν” . 4.185:ἐν καιρίῳ” . 4.256:μειλιχίοισιν” . 4.541:κατὰ μέσσον” . 6.162:ἀγαθὰ φρονέοντα” . 6.376:νημερτέα μυθήσασθε” . 6.382:ἀληθέα” . 7.238:ἐπὶ δεξιά . . . ἐπ᾽ ἀριστερά” . 7.277:μέσσῳ” . 8.491=10.199:ἐν καθαρῷ” . 9.579:τὸ . . . ἥμισυ” . 10.357:δουρηνεκές” . 11.336:κατὰ ἶσα” . 12.436:ἐπὶ ἶσα” . 13.824:ποῖον ἔειπες” . 17.431:μειλιχίοισι” . 21.214:περὶ δ᾽ αἴσυλα ῥέζεις” . 22.497:ὀνειδείοισιν” . 23.275 and 538:τὰ πρῶτα” , first prize. 23.538:δεύτερα” , second prize. 23.562:πολέος” . 23.570:ποῖον ἔρεξας” . 23.751:λοισθήια” , last prize. 24.531:τῶν λυγρῶν” . For “ξείνιον, ξείνια, ξεινήιον, ξεινήια”, see Hom. Dict..

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License.

An XML version of this text is available for download, with the additional restriction that you offer Perseus any modifications you make. Perseus provides credit for all accepted changes, storing new additions in a versioning system.

hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: